دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، شماره اول، بهار 1396 
3. بررسی هموستاز گلوکز در شترمرغ (Struthio camelus) با استفاده از تست خوراکی تحمل گلوکز

صفحه 31-38

طاهره کریمی شایان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ مصطفی شخصی نیایی


9. بررسی فون سوسماران منطقه حفاظت‌شده ارسباران در استان آذربایجان شرقی

صفحه 89-98

امیر دهقانی؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگار-پویانی؛ سید مهدی بانان خجسته