بر اساس نویسندگان

آ

 • آی، جعفر [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم زیستی، تهران
 • آی، جعفر [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آدینه، حسین [1] دانشجوی دکتری شیلات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آذری تاکامی، قباد [1] استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان، کد پستی 465، خرم‌آباد، ایران
 • آراسته، امیر [2] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
 • آراسته، امیر [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آرامون، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • آرین نژاد، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران
 • آزاد، محمدرضا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
 • آزادبخت، رضا [1] دستیار تخصصی بیمارهای داخلی دام‌های بزرگ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • آستارایی، علی رضا [1] دانشیار، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آستان، محمد حسن [1] کارشناس، گروه میکروبیولوژی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • آق، ناصر [1] دانشیار پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،
 • آق، ناصر [1] . دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • آق، ناصر [1] دانشیار و عضو هیاًت علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه
 • آقابابا، حیدر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ن
 • آورجه، ساناز [1] کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

ا

 • ایاسه، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
 • ابراهیمی، الهام [1] کارشناس ارشد، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • ابراهیمی، امیر [1] کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، ‏دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ابراهیمی، پونه [1] دانشگاه گلستان
 • ابراهیمی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، استادیاردانشگاه پیام نور واحدبابل و پیام نور بین‌الملل قشم، ایران
 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور،
 • ابراهیمی، عیسی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • ابراهیمی، کاترین [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور خرم آباد
 • ابراهیمی، محمدعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، مهتاب [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ابراهیمی، مهرگان [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • ابراهیمی، نجمه [1] دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • ابراهیم حبیبی، آزاده [1] پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ابراهیم نژاد، یحیی [1] دانشیار تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • ابراهیمی وسطی کلایی، سهیلا [1] هیات علمی/دانشگاه پیام نور
 • ابطحی، بهروز [1] هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • ابطحی، بهروز [1] استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی
 • احسانی کناری، جعفر [1] کارشناس صید اداره کل شیلات استان مازندران، بابلسر، مازندران
 • احمدی، الهام [1] موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • احمدی، الهام [1] شناسایی حلزون‎های رودخانه دز استان خوزستان و معرفی دو گونه جدید برای ایران
 • احمدی، الهام [1] استادیار، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات Organization (AREEO), Tehran, Iran
 • احمدی، رضا [1] . استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • احمدی، مریم [1] دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
 • احمدپور، مینا [1] کارشناس ارشد، زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • احمدی تفتی، حسین [1] استاد، مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
 • احمدزاده، فراهم [1] استادیار،‌ پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • احمدی صالح بابری، نادر [1] کارشناس آزمایشگاه، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران n
 • احمدنژاد، محدثه [1] پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
 • ادهمی، بتول [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران
 • ایرانی، عبدالجبار [1] *، عبدالمجید حاجی مرادلو2، ناصر آق3، رسول قربانی4 1. دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان 2
 • ارچنگی، بیتا [1] دکتری اکولوژی مولکولی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان
 • اردونی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • استکی، علی [1] استاد گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • استکانی، ساناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • استکانی، ساناز [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • استواری، حامد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس
 • اسحاقی، رحمان [1] محیط بان، البرز مرکزی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران
 • اسحاق هارونی، هومن [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • اسدی، اسدالله [1] دانشیار، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران
 • اسدی آقبلاغی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری رشته محیط زیست- تنوع زیستی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • اسداله‌زاده، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری، صنایع خمیر و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اسفندیاری، مالک اشتر [1] آموزش و پرورش منطقه 14 تهران ،واحد بهداشت
 • اسفندیاری، مالک اشتر [1] دکترای تخصصی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‏الله،
 • اسکندری، آرمین [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حاجت تپه، ترکی
 • اسکندری، آرمین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حاجت تپه، ترکیه
 • اسکندری، سهراب کوهستان [1] مربی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسکندری، شفیقه [1] شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی و معرفی سه گونه جدید از خانواده Belonolaimidae از ایران
 • اسکندری تربقان، مهرنوش [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] استاد بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] استاد علوم جانوری، بخش زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] دانشگاه شیراز
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • اسماعیلی، سعید [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • اسماعیل‌پور پوده، سعید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته شیلات، بوم‌شناسی آبزیان
 • اسماعیلی فریونی، ابوالقاسم [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران
 • اصغریان، علی محمد [1] هیات علمی دانشگاه ازاد تنکابن
 • اصغریان، علی محمد [1] بررسی الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی باکتری‎های اشرشیاکلی جداسازی شده از کشت ادرار بیماران در ناحیه غرب استان مازندران طی دوره یک سال از آبان ١٣٨٩ تا آبان ١٣٩٠
 • اصغر پیله وریان، علی [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
 • اعظمی، جابر [1] استادیار گروه علوم محیط‏ زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • افتخار، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • اکبری، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور
 • اکبری، پریا [1] .@gmail.com Associate Professor, Department of Fisheries, Marine Sciences Faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
 • اکبری، پریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، پریا [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، پریا [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • اکبری، پریا اکبری [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی
 • اکبری، حسن [1] مدرس گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • اکبری، محمد [1] . دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • اکبری*، حسن [1] اداره کل محیط زیست استان یزد
 • اکتفا، زهرا [1] شناسایی حلزون‎های رودخانه دز استان خوزستان و معرفی دو گونه جدید برای ایران
 • اکتفا، زهرا [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه پیام نور تهران
 • اکرامی، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار دانشگاه تهران
 • ایگدری، سهیل [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • الهی زاده، حامد [1] کارشناس زیست‌شناسی جانوری
 • امامی، فرمان [1] کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه مراغه
 • امانی، راضیه [1] کارشناس ارشد، زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران .
 • ایمانی، احمد [1] 2استادیار و عضو هیاًت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • امانت بهبهانی، مهرنوش [1] ;کارشناس ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری، مدرس دانشگاه صنعتی خام الانبیاء بهبهان و دانشگاه پیام نور
 • امانلو، حمید [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • امانلو، حمید [1] هیئت علمی
 • امجد، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • امجد، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیستشناسی
 • امین، غلامرضا [1] استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • امین، منصور [1] دانشیار، گروه میکروبیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز
 • امینایی، محمد مهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی کزمان
 • امینی زاده، اسما [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • امین شهبازی، محمد [1] دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، همدان، ایران
 • امینی نسب، سید مهدی [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان ‏و استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • امینی نسب، سید مهدی [1] استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهانبهبهان، ایران و استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • انصاری، امیر [1] استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه اراک، کد پستی 8349- 8- 38156
 • انصاری، سمانه [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، 8349-8-38156، ایران
 • انصاری، مهدی [1] کارشناس ارشد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس
 • اورجی، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اونق، عبدالغفار [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 • اونق، عبدالغفار [1] دانشیار گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،

ب

پ

ت

ث

ج

 • جاهدی، آرش [1] کارشناس ارشد مجتمع آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی خوزستان، اهواز
 • جبله، عیسی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی همدان و گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران .
 • جزایری، اشرف [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جزایری، اشرف [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ‏اهواز، ایران
 • جزایری، اشرف [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • جعفری، افشار [1] دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز
 • جعفری، افشار [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز
 • جعفریان، حجت الله [1] دانشگاه گنبد کاووس
 • جعفریان دهکردی، محسن [1] استادیار، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفرزاده، عبدالله [1] دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی
 • جعفر علیزاده، امیر [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران
 • جعفری کناری، سارا [1] کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران
 • جلالی، سید امیرحسین [1] استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 8415683111، ایران
 • جلالوند، فاطمه [1] دانشجو
 • جلالوند، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی
 • جمالان، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • جمالان، مصطفی [1] مربی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • جمالان، مصطفی [1] عضو هیئت علمی گروه بیوفیزیک، بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
 • جمالزاده، حمید رضا [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • جمشیدی، آمنه [1] مربی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.
 • جهانبخشی، عبدالرضا [1] دانشجوی دکترای گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست
 • جهانبخشی، عبدالرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گرگان، میدان بسیج، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جهان تیغ، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
 • جهانشاهی، مجید [1] دانشآموخته مهندسی منابع طبیعی - شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز،
 • جواد زاده پورشالکوهی، نرگس [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز شهرک گلستان Research Assistant Professor, Department of
 • جوانمردی، کاظم [1] استادیار فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 • جوانمرد کامی قاضی محله، ام الیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • جولاده، آرش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان
 • جوهری، سید علی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران

چ

 • چراغی، حسین [1] مربی فیزیولوژی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • چنگیزی، رضا [1] استادیار، گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران
 • چهارآیین، برومند [1] استادیار ویروس‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان کرمانشاه،
 • چهارده بالادهی، الهه [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

ح

 • حیاتی، فرزاد [1] دانشجوی سابق دکترا، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران
 • حیاتی رودباری، نسیم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران
 • حیاتی رودباری، نسیم [1] استادیار گروه زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد، عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران
 • حاجی حسینی، رضا [1] دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • حاجی حسینی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • حاجی‌رادکوچک، عیسی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • حاجی رستملو، محبوبه [1] استادیار و عضو هئیت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • حاجی رستملو، محبوبه [1] عضو هیات علمی
 • حاجی رستم لو، محبوبه [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] . استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] استاد، گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان
 • حاجیون، بهناز [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه فیزیولوژی، کازرون
 • حافظیه، محمود [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [1] دانشیار، موسسه تحقیقات شیلات ایران
 • حافظیه، محمود [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران
 • حبیب‌زاده، نادر [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، تبریز
 • حجتی، ویدا [1] استادیار، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Assistant Professor, Department of Biology Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
 • حیدری، بهروز [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 • حیدری، بهروز [1] عضو هیات علمی- دانشگاه گیلان
 • حیدری، بهروز [1] عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • حیدری، بهروز [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران و دانشیار، گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حیدری، حمید رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، محیط زیست، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • حیدری، محمدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، دانشگاه زابل
 • حیدری، مژده [1] اداره آموزش و پروش فارس، ناحیه 3 شیراز
 • حیدری، مژده [1] دبیر زیست شناسی، اداره آموزش و پرورش فارس، ناحیه 3 شیراز
 • حیدری، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • حیدری نصرآبادی، میترا [1] دانشیار، زیست شناسی جانوری تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
 • حسینی، زهرا السادات [1] کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده کشاورزی،منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • حسینی، سیدابراهیم [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس
 • حسینی، سیدابراهیم [1] کارشناسی ارشد زیست‌شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
 • حسینی، سیدابراهیم [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس
 • حسینی، سیدابراهیم [2] معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت/ هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
 • حسینی، سید ابراهیم [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • حسینی، سید ابراهیم [1] عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس
 • حسینی، سیده آمنه [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ‏طبیعی گرگان
 • حسینی، سید وحید [1] دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 • حسینی خاله جیر، غلامرضا [1] مربی، آزمایشگاه رفتار جانوری، گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران .
 • حسنعلی‌زاده، رضا [1] کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 • حسینی فاطمی، سید مصطفی [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران
 • حسینی موسوی، سید مسعود [1] کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حسینی موسوی، سید مسعود [1] مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، اهواز، ایران
 • حسنوند، وحید [1] کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری، دانشگاه رازی
 • حسنوند، وحید [1] کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.
 • حسنوند، وحید [1] کارشناس ارشد زیست‌شناسی- فیزیولوژی جانوری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حصاری، مرتضی [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • حصارکی، مهدی [1] دانشجوی دکتری زیست‌شناسی تکوینی، دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر پژوهشکده سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان
 • حقیقی، الهام [1] کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • حکیم پور، سارا [1] کارشناس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حلیمی، منصور [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حمزه ای، مصطفی [1] مدرس دانشگاه پیام نور زابل
 • حویزی، الهام [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ‏اهواز، ایران ‏| مرکز تحقیقات سلول‏‌‏های بنیادی و فناوری ترانسژنیک دانشگاه شهید ‏چمران اهواز، اهواز، ایران

خ

 • خاتم‌ساز، سعید [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران و گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • خادمیان راد، رضا [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • خارا، حسین [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • خارا، حسین [1] هیئت علمی
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان
 • خالداری، مجید [1] استادیار، گروه علوم دامی- دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • خالصی، محمدکاظم [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خالصی، محمد کاظم [1] هیئت علمی گروه شیلات/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خالقی، متین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • خالقی، متین [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، استان سیستان و بلوچستان
 • خانی، عباس [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • خانی، عباس [1] دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران .
 • خانی، علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، مشهد .
 • خانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان یزد، ایران
 • خانی پور، علی اصغر [1] دانشیار پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی انزلی، ایران
 • خبازی خادر، سید حسین [1] دکتری الکترومغناطیس، دانشگاه MIT آمریکا، معاونت پژوهشی و فناوری، شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا، مشهد، ایران
 • خدارحمی، پروین [1] استادیار، فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
 • خدارحمی، پروین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند
 • خدارحمی، پروین [1] هیئت علمی
 • خیرآبادی، روح اله [1] کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خیرآبادی، نبی اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خیرآبادی، نبی اله [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • خیرآبادی، نبی اله [1] کارشناس ارشد، زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور
 • خیرآبادی، نبی اله [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • خردپیر، ندا [1] استادیار، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران
 • خزاعی، سید حسین [1] مربی، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • خزاعی، سید حسین [1] مربی گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • خزان، هوشنگ [1] دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خزعلی، همایون [1] دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه علوم جانوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • خلجی پیربلوطی، ولی الله [1] عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه
 • خلجی پیربلوطی، ولی الله [1] هیئت علمی
 • خلجی پیربلوطی، ولی الله [1] استادیار زیست شناسی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • خلیلی، خسرو جانی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خلیلی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بافت‌شناسی،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • خلیلی، لیلا [1] دانشجوی دکتری بافت‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • خلیل‌پذیر، محمد [1] استادیار پژوهشی، پژوهشکده میگوی کشور (ISRC)، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (IFSRI)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بوشهر، صندوق پستی: 1374
 • خمیس‌آبادی، حسن [1] استادیار، دانشکده علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و طبیعی کرمانشاه، سازمان آموزش و پژوهش و تحقیقات کشاورزی (AREEO) تهران، ایران. .
 • خنامانی فلاحتی پور، سکینه [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • خنامانی فلاحتی پور، سوده [1] سوده خنامانی فلاحتی پور استادیار، مرکز تحقیقات سلامت پسته، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران .
 • خندان بارانی، هاشم [1] . مربی، گروه شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
 • خندان بارانی، هاشم [1] مربی، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، گروه پژوهشی شیلا،ت دانشگاه زابل
 • خندان بارانی*، هاشم [1] دانشگاه زابل
 • خواجه جوپاش، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • خواجه نصیری، نازلی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری، گروه علوم جانوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • خواجه نصیری، نازلی [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • خوند، حسین [1] دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

د

 • دادخواه، ابولفضل [1] استادیار گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد قم، ایران
 • دادفر، فرشته [1] دانشگاه پیام نور مرکز داراب
 • دادفر، فرشته [1] هیات علمی- دانشگاه پیام نور، ایران
 • دارینی، الهه [1] کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دیانی، امید [1] دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • درافشان، سالار [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان .
 • دریانبرد، رضا [1] مسئول بخش ارزیابی ذخائر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • درویش نیا، حمید [1] عضو هیئت علمی ، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور
 • درویش نیا، حمید [1] هیئت علمی
 • درویش‌نیا، حمید [1] عضو هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • دل افکار، خیام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • دلالی اصفهانی، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • دلالی اصفهانی، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان
 • دلاوری، سهیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران. کدپستی: 65143- 43711
 • دلاور شیدا جلالی، هاجر [1] کارشناس ارشد، رسانه بر خط نخبگان جوان، ایران
 • دیلمقانی، فرشید [1] دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه امام رضا(ع)
 • دهدار، هدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • دهقان، بیگرد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • دهقان، حامد [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران
 • دهقان، محمد مهدی [1] دانشیار، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران
 • دهقانی، امیر [1] امیر دهقانی1 دانشجوی دکتری، دانشکده زیست‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران
 • دهقانی، امیر [1] محقق پسا دکتری،‎ ‎دانشکده زیست‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات ‏زنده، پردیس علوم،‎ ‎دانشگاه‎ ‎تهران
 • دهقانی، رضا [1] پژوهشگر، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، صندوق پستی 1597-79145‌، بندرعباس، ایران
 • دهقانی، رضا [1] معاونت تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هرمزگان، ایران
 • دهقانی سامانی، امیر [1] بورد تخصصی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • دهمرده، حسینعلی [1] دانشگاه زابل

ذ

ر

 • راشکی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و ‏محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • راهداری، عبدالعلی [1] مربی، گروه شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
 • ربانی ها، مهناز [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رجبی، حلیمه [1] علوم دریایی خرمشهر
 • رجبیان، طیبه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شاهد، صندوق پستی 3319118651، تهران، ایران.
 • رجبیان، مجید [1] استادیار، بیوشیمی، دانشگاه پیام نور
 • رجبی زاده، مهدی [1] عضو هیئت علمی گروه تنوع زیستی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
 • رحیمی، روح‌الله [1] استادیار، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، مروارید [1] کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمان، بنت‌الهدی [1] دانشجوی دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رحمانی، حسین [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رحمانی، سهیلا [1] کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • رحمتی، میثم [1] دانشآموخته مهندسی منابع طبیعی - شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز
 • رحیمی‌کیا، ادریس [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • رحیمی کلاته، زهره [1] کارشناس شیمی محض ،دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رستگار پویانی، اسکندر [1] دانشیار، خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 • رستگار پویانی، نصرالله [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رستگار-پویانی، نصراله [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رستمیان، نرگس [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات،دانشکده محیط زیست، دانشگاه محیط زیست کرج، کرج
 • رستم‌پور، سوسن [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رسولی، آزاده [2] دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • رشیدزاده، حبیب الله [1] دانش‌آموختۀ دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رضایی، الهام [1] دانش آموخته/ دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
 • رضایی، الهام [1] دانش آموخته گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس
 • رضایی، حمیدرضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضایی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گرگان
 • رضایی، حمید رضا [1] دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضایی، ساغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران
 • رضایی، نگین [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
 • رضایی پور، محمد [1] مدرس دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
 • رضایی‌زاده، ماجد [1] کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • رضایی زارچی، سعید [1] استادیار بیوفیزیک، دانشگاه پیام نور یزد
 • رضوانی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه علمی محیط زیست‌ و منابع طبیعی دانشگاه پیام‏نور
 • رنجبر، محمد شریف [1] دانشگاه هرمزگان
 • رنجنوش، بهاره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور
 • رهنما*، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 • روحانی، علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز شهرک گلستان
 • روزبهانی، شهلا [1] دانشیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • رونق، محمدتقی [1] استادیار، گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم ‏و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • رونق، محمد تقی [1] دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
 • رئوف، مریم [1] دانشیار، مرکز علوم و اعصاب دانشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران و گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. .

ز

س

 • سایقی، یاسمن [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حاجت تپه، ترکیه
 • سایقی، یاسمین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حاجت تپه، ترکیه
 • سالاری، محمد [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • سالاری، محمدعلی [1] دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • سامی، مسعود [1] استادیار بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سامانی، ابراهیم [1] s
 • سامانی پور، مهدی [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.
 • سیاه کمری، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • سپهری مقدم، حشمت [1] استادیار، دانشگاه پیام نور، گروه کشاورزی
 • ستاری، مسعود [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • ستاری، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • ستاری، مسعود [1] گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان و دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
 • ستارزاده، لیلا [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • ستارزاده، لیلا [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • سجادی، مهناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، زیست مولکولی از دانشگاه امام حسین(ع)
 • سید قاسمی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط ‏زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • سدی نماور، محمد ا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سراج، بیتا [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرباز، محمد [1] کارشناس ارشد تنوع زیستی، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ایران
 • سرهنگ زاده، جلیل [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • سعیدی اصل، محمدرضا [1] دانشیار،‌ گروه بهداشت و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • سعیدیان، شهریار [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سعیدیان، شهریار [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • سیف آبادی، جعفر [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور
 • سیف اله زاده زوارم، مرتضی [1] کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوسیستماتیک جانوری
 • سیفی زارع، بهرام [1] پژوهشگر و فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد همدان، ایران
 • سلاطی، امیر پرویز [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سلاطین، رز [1] کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی
 • سلاطین، رز [1] مشغول به کارنیستم
 • سلامات، نگین [1] دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • سلامات، نگین [1] دانشیار، گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم ‏و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] استاد، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] دانشگاه تهران
 • سلگی، عیسی [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • سلیمی، عصمت [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی
 • سلیمی، مهدی [1] دانش‌آموختۀ دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سلیمانی، زهرا [1] دکتری بافت‌شناسی دامپزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، بخش ‏بافت‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سلیمانی‌فر، خالد [1] کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • سنچولی، نرجس [1] 1. مربی، گروه شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
 • سهندی*، جواد [1] دانشگاه گنبد کاووس
 • سواری، احمد [1] استاد،‌ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سواری، احمد [1] استاد، گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سواری، احمد [1] علوم دریایی خرمشهر
 • سواری، احمد [1] استاد، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سودائی‌زاده، حمید [1] استاد‌یار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، دانشگاه یزد
 • سوری نژاد، ایمان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • سیوف‌جهرمی، مریم [1] استادیار فیزیک‌دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی 3559

ش

ص

 • صابری، فهیمه [1] کارشناس ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • صابری، فهیمه [1] کارشناس ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • صاحب زاده، نجمه [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • صادقی، پروین [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • صادقیان چالشتری، سیروس [1] استادیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صادقی کاجی، سکینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • صباغ، سیدکاظم [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، پردیس علوم دانشگاه یزد، ایران
 • صداقتی زاده، کتایون [1] دانشجوی ارشد دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
 • صیداوی، علیرضا [1] بهبود عملکرد شش آمیخته‌ F1 کرم ابریشم تحت تأثیر نه نسل انتخاب به‌وسیله سیستم شاخص
 • صیدی اوندی، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • صدقی آزاد، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صیدگر، مسعود [1] استادیاران پژوهش، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ارومیه، ایران،
 • صیدگر، مسعود [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه
 • صیدگر، مسعود [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • صفاری سامانی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد تغذیه دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • صفاهیه، علیرضا [1] استاد، گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • صفدری، محمد کریم [1] دکتری تخصصی داروسازی، گروه میکروبیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز
 • صوفیان، صفیه [1] عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‏ نور
 • صوفیان، صفیه [1] هیئت علمی

ط

 • طاعتی، رضا [1] استادیار گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران. کدپستی: 65143- 43711
 • طافی، علی اکبر [1] دانشجوی دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • طافی، علی اکبر [1] دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه ارومیه
 • طاهری، علی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • طاهری، علی [1] دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
 • طاهرخانی، محبوبه [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران
 • طاهرزاده، محمد [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات سوئدی بازیابی منابع، دانشگاه بوراس (Borås) سوئد
 • طبیبی، امین [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • طبیعی، امید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه منابع طبیعی، ارسنجان، ایران
 • طبیعی، امید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • طبیعی، امید [2] عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • طبیعی*، امید [1] عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • طعنه، بهزاد [1] هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس
 • طعنه، بهزاد [1] مربی گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور
 • طغیانی، شیما [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • طهماسبی، امیرحسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ‌اصفهان 8415683111، ایران.

ظ

 • ظریف جو، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

ع

غ

 • غیاثوند، زهرا [1] استادیار، گروه شیلات، واحدآزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران
 • غیاثوند، زهرا [1] استادیار، گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران
 • غیاثوند، زهرا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • غضنفری، شکوفه [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • غضنفری*، شکوفه [1] گروه دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • غفاری، مصطفی [1] دانشیار بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • غفاری فارسانی، حامد [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد
 • غفاری فارسانی، حامد [1] دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • غلامی، بهزاد [1] کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور واحد فرمهین، ایران
 • غلامی‌پور، مهدیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی، دانشگاه لرستان، کد پستی 6826734781، خرم‌آباد، ایران
 • غلامحسینی، علی [1] استادیار علوم جانوری، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • غلامحسینی، علی [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • غنی پور، مانی [1] بهبود عملکرد شش آمیخته‌ F1 کرم ابریشم تحت تأثیر نه نسل انتخاب به‌وسیله سیستم شاخص
 • غنی‌زاده، مریم [1] دانشجوی کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان, گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
 • غیورفر، رحیم [1] تهیات علمی موسسه گیاه پزشکی ایران، ولنجک، تهران

ف

ق

 • قاجری، طیبه [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
 • قادری، پروین [1] بازرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • قارزی، احمد [1] دانشجوی دکترا، گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • قاسمی، فرنگیس [1] مربی، گروه زیست‌شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمی پیربلوطی، عبداله [1] دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قائدی، فرشته [1] کارشناس ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • قائمی‌طلب، وجیهه السادات [1] کارشناس ارشد علوم‌جانوری، گرایش بیوسیستماتیک جانوری
 • قبادی، نواب [2] عضوهیات علمی دانشگاه پیام نورمرکزبهار
 • قبادی، نواب [1] عضو هیات علمی گروه کشاورزی (علوم دامی) دانشگاه پیام نور Department of Agriculture (Animal Science), Payam-e-Noor University of Iran
 • قجرجزی، اسماعیل [1] دکتری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی 386-45165
 • قجرزاده، مهسا [1] پزشک عمومی، دانشجوی دکترا اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی- نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • قدرتی آزادی، حمیده [1] استادیار، بخش بیوشیمی،گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قدسی، وحیده [1] دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قرایی، احمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • قربانی، رسول [1] بررسی فراوانی طول کاراپاس، رابطه طول-وزن میگوی سفید سرتیز و تعیین توده زنده (Metapenaeus affinis) در صیدگاه‌های میگو در استان هرمزگان
 • قربانی، رسول [1] دانشیار، گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان
 • قربانی، رسول [1] . دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم
 • قربانپور نجف‌آبادی، مسعود [1] استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قره خانی، آزاده [1] شناسایی، تعیین درصد فراوانی و پراکنش نماتدهای انگل گیاهی باغات و مزارع استان قم
 • قلی‌زاده، محمد [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی 163، ایران
 • قلی کمی، حاج [1] دانشیار، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قلی کمی، حاجی [1] 4 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، ایران
 • قلی کمی، حاجی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان
 • قلی کمی، حاجی [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • قلی کمی، حاجی [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
 • قناتی، فائزه [1] عضو هیئت علمی گروه علوم گیاهی، تهران دانشگاه تربیت مدرس 12
 • قناتی، فائزه [1] هیات علمی
 • قنبری، تراب [1] کارشناسی ارشد علوم جانوری گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • قنبری، تراب [1] مربی، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • قنبری، علی [1] کارشناس شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • قنبری، محمد ق [1] کارشناسی ارشد رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • قندالی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران
 • قهاری، حسن [1] دانشیار حشره‌شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران : hghahari@yahoo.com
 • قهاری، حسن [1] دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، ایران
 • قهاری، حسن [1] دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، تهران، ایران
 • قهرمانی، پوران [1] کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ک

 • کابلی، محمد [1] دانشیار / دانشگاه تهران
 • کابلی، محمد [1] دانشیار یار گروه محیط زیست و شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،
 • کابلی، محمد [1] دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کارگربیده، اکبر [1] شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی و معرفی سه گونه جدید از خانواده Belonolaimidae از ایران
 • کاظمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کاظمی، رضوان الله [1] استادیار بخش فیزیولوژی و بافت‎شناسی، انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت
 • کاظمی، رضوان الله [1] دانشیار، بخش فیزیولوژی و بافت‏شناسی، انیستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت
 • کاظمی نافچی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شهرکرد
 • کاظمی نافچی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه شهرکرد
 • کامرانی، احسان [1] استاد، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، صندوق پستی 3995، بندرعباس، ایران
 • کامرانزاده، فاطمه [1] دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • کیامرثی، احسان [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست‌شناسی، کازرون، ایران
 • کاملی، مژگان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • کاملی، مژگان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • کیانی، سحر [1] استادیار، فیزیولوژی جانوری، عضو هیات علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان
 • کیانیان، علی [1] کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • کیانی هرچگانی، مولود [1] مقایسة اثر ضد میکروبی نانوذره ZnO در آبمیوه سیب در دمای 25 و 4 درجه سلسیوس
 • کاویانی چراتی، هدی [1] کارشناس ارشد شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • کجباف‌زاده، عبدالمحمد [1] استاد، گروه ارولوژی، مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
 • کجوری، غلامعلی [1] استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کرامت، عبدالصمد [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کرامتی، کیوان [1] بخش فیزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشگاه سمنان
 • کردی، منصور [1] دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، ایرا
 • کرمی، اعظم [1] مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • کرمیانی، رسول [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • کریم زاده، کتایون [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • کریمی شایان، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • کسایی، سید مهرداد [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • کسلخه، نغیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی جانوران دریا، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • کشاورز، موسی [1] . استادیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی 3559، ایران
 • کفاش، انوشه [1] دانشجوی دکتری، گروه پژوهشی بوم‌شناسی و حفاظت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • کفاش، انوشه [1] دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • کلباسی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کمی، حاجی قلی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
 • کیمیاگر، مسعود [1] انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 • کمالی، ابوالقاسم [1] استاد، گروه منابع طبیعی-شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • کمالی، عیسی‌ [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، صندوق پستی 1597-79145‌، بندرعباس، ایران
 • کمالی، مرتضی [1] کارشناس ارشد رشته بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 • کمالی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم،دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
 • کیوانی، یزدان [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کیوانی، یزدان [1] دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 8415683111، ایران
 • کیوانی، یزدان [1] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کوهیان، فریده [1] کارشناس ارشد فیزیک پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • کوهیان، فریده [1] مدرس
 • کوهیان، محبوبه [1] کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور
 • کوهیان، محبوبه [1] مدرس
 • کوهستان اسکندری، سهراب [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گ

ل

م

ن

 • نادری، علی رضا [1] مسئول بخش رده‏بندی حشرات، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، سازمان حفاظت محیط زیست
 • نادری، مرتضی [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران
 • نادری، مرتضی [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، کدپستی 38156-8-8349 . Karaj, Iran
 • نادری، مصطفی [1] دکترای تخصصی دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله،
 • نادری، مصطفی [1] عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
 • ناظم، حبیب‌الله [1] استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ناظم، حبیب اله [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
 • ناظم، حبیب اله [1] . استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ناظم، حبیب‌اله [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نیامیمندی، kصیر [1] دانشیار پژوهشی، پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • نیامیمندی، نصیر [1] مسئول گروه تحقیقات زیستی میگو پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • نبیونی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران
 • نخبه الفقهایی، محسن [1] دانشیار بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • نصری، سیما [1] دانشیار گروه زیستشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نصری، سیما [1] عضو هیئت علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‌نور
 • نصری، سیما [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نصری، سیما [1] رئیس تهران غرب
 • نصری، منوچهر [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نصری، منوچهر [1] گروه شیلات دانشگاه تهران
 • نصیری، پرویز [1] عضو هیئت علمی گروه آمار و ریاضی، دانشگاه پیام‌نور
 • نصراله زاده فیلی، حمید [1] کارشناسی ارشد، زیست شناسی جانوری تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
 • نظافتیان، الهام [1] دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه کردستان- سنندج
 • نظامی، باقر [1] استادیار، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج
 • نظامی، باقر [1] استادیار، گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی دانشکده محیط زیست، ‏سازمان حفاظت محیط زیست، کرج
 • نظری، رجب محمد [1] کارگاه تکثیر پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری
 • نظرحقیقی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • نظرحقیقی، فاطمه [1] دانشگاه گیلان
 • نعیمی، نسیم [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 • نعیمایی، ، رحمان [1] محیط بان، البرز مرکزی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران
 • نعمتی، شیوا [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران و پژوهشگر پژوهشکده سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان
 • نعمت اللهی، شهرام [1] کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ‏پایه، دانشگاه اراک
 • نفیسی بهابادی، محمود [1] دانشیار گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • نفیسی بهابادی، محمود [1] دانشیار گروه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
 • نقش، نوشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • نقش، نوشین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان
 • نیکنام، غلامرضا [1] استاد نماتدشناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نیکنام، غلامرضا [1] شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی و معرفی سه گونه جدید از خانواده Belonolaimidae از ایران
 • نکوئی فرد، علی [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ارومیه، ایران،
 • نوبری، کریم [1] دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نویدپور، شاهرخ [1] رییس پژوهش موسسه واکسن وسرم سازی رازی کرج
 • نویدپور، شاهرخ [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج
 • نوید پور، شاهرخ [1] استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج
 • نوری، فرزانه [1] استادیار و عضو هیاًت علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه
 • نورانی، الهام [1] دانشجوی دکتری، دانشکده محیط زیست و شیلات، دانشگاه ناگاساکی، ژاپن
 • نورانیان، سیدرضا [1] اداره کل محیط زیست استان یزد
 • نوروزی، الهام [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

و

 • واحدی مزدآبادی، نیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، مرکز تحقیقات طب و داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • واعظی، غلام حسن [1] استاد گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران
 • والی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست
 • وثاقی، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • وثاقی، محمد جواد [1] دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه هرمزگان
 • وحدت پور، توحید [1] استادیار فیزیولوژی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • وزیری، آتوسا [1] استادیار دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران .
 • وزیری، سمیرا [1] مربی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • وش، حسین [1] . کارشناس رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • وکیلی، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • وکیلی، فرزانه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ولی الهی، جلال [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران
 • ولی نسب، تورج [1] استاد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، صندوق پستی 6116-14155، تهران، ایران
 • ولی نسب، تورج [1] استاد، موسسه تحقیقات شیلات ایران
 • ولی نسب، تورج [1] مسئول بخش ارزیابی ذخائر سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

ه

 • هاشمی، گودرز [1] دانشجوی کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • هاشمی، مریم السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] استادیار، گرگان، میدان بسیج، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] دانشیار، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی‌فرد، مسعود [1] دانشیار گروه شیلات، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ص.پ: 163
 • هداوند، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه اراک
 • هلاکو، احمد [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
 • همدانی، محسن [1] دکترای تخصصی سم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • هوشمندفر، رضا [1] دانشگاه ایلام گروه علوم پایه دانشکده پیرادامپزشکی

ی

 • یاوری، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 • یاوری، وحید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یدی، جعفر [1] گروه علوم درمانگاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،ایران.
 • یزدان پناه، مرتضی [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران،
 • یغمایی، پریچهر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی
 • یغمایی، پریچهره [1] هیئت علمی علوم تحقیقات
 • یغموری، فریبا [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • یگانه، سکینه [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران
 • یگانه، سکینه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • یگانه، سکینه [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • یوسفی، عبداله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران .
 • یوسفی، مسعود [1] دانشجوی دکتری تخصصی، بوم شناسی حیات وحش، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کرج و عضو گروه پژوهشی بوم‌شناسی و حفاظت فلات ایران، انجمن زیست‌محیطی البرز، کرج، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • یوسفی، مسعود [1] دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • یوسفی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کرج
 • یوسفی سیاهکلرودی، سیامک [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران
 • یوسف‌نژاد، محمدجواد [1] کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده علوم محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • یوسف وند، نامدار [1] استادیار فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم، گروه زیست شناسی دانشگاه .
 • یوسف وند، نامدار [1] استادیار فیزیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • یوسف وند، نامدار [1] ی جانوری دانشکده علوم، گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

&

 • 'گرامی، محمدحسن [1] بررسی فراوانی طول کاراپاس، رابطه طول-وزن میگوی سفید سرتیز و تعیین توده زنده (Metapenaeus affinis) در صیدگاه‌های میگو در استان هرمزگان

E

I