راهنمای نویسندگان

 

 

برای دریافت قالب متن مقاله کلیک کنید.

 

دریافت فرم تعارض منافع مجله

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر و واگذاری حقوق  نشر مجله

نویسندگان محترم فرم های فوق را دانلود و تکمیل کرده و همراه فایل اصلی مقاله در سامانه آپلود کنند

دستورالعمل تدوین مقالهمجلات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور

 

نحوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله از طریق سامانه الکترونیکی نشریه زیست شناسی جانوری تجربی به آدرس http://eab.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود.

شرایط پذیرش مقاله:

علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه های فوق الذکر، متن مقاله، پیش تر به هیچ مجله ای در داخل کشور ارسال نشده باشد و در حال بررسی نبوده و یا منتشر نشده باشد.

 زبان مجله :

زبان اصلی مجله فارسی بوده و چکیده مقالات به زبان انگلیسی خواهد بود.

 

راهنمای تهیه مقالات

         الف ( روش نگارش: متن مقاله باید در اندازه  A4 (21×28 سانتی متری (با فاصله سه سانتی متر از حاشیه در چهار طرف و فاصله 5/1 سانتی متر بین خطوط با فونت نازنین سایز 14 تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل، جدول یا تصویر می باشند، باید دارای قطع یکسان باشند . تا آنجا که ممکن است باید از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری شود. اسامی علمی لاتین به صورت ایتالیک با فونت Times New Roman سایز 12 نوشته می شوند. کلیه صفحات مقاله باید دارای شماره و تعداد آن از 15 صفحه تجاوز ننماید.

مقالات ارسالی باید با نرم افزار –Office Word 2007 Microsoft تایپ شود. شکل ها دارای وضوح کامل و جداول در فرمت Table تهیه و ارسال گردند.

     ب ( اجزای مقاله : هر مقاله به ترتیب دارای برگ شناسه، عنوان، چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج ، بحث، سپاسگزاری، فهرست منابع و چکیده انگلیسی می باشد که باید به شرح ذیل تهیه می گردند:

1-     برگ شناسه: همراه مقاله یک صفحه بدون شماره و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی شامل عنوان مقاله (بصورت Bold) نام و نام خانوادگی، درجه علمی، محل خدمت و آدرس دقیق پستی ، آدرس پست الکترونیک و تلفن (ثابت و تلفن همراه) نویسنده (گان)تهیه و ارایه می گردد. ضمناً نامه ای جهت سردبیر ارسال شود که عنوان مقاله و ترتیب اسامی ذکر شود و تمامی نویسندگان آن را امضا نمایند و ضمناً ذکر شده باشد مقاله ارسالی در مجلات داخلی کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده است و نیز همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد.ضمناً تا گرفتن پاسخ نهایی از این فصلنامه مقاله برای نشریه دیگری ارسال نخواهد شد(براساس فرمت ضمیمه)

2-     عنوان: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می شود باید خلاصه، جامع، رسا و بیان کننده موضوع تحقیق بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در بالای صفحه اول مقاله اجتناب شود.

3-     چکیده: حداکثر در 250 کلمه نوشته شده و تمام آن در یک پاراگراف تنظیم شود. چکیده در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از جدول، شکل، منابع و کلمات اختصاری باشد. چکیده پس از عنوان در صفحه اول نوشته شود.چکیده شامل مقدمه و هدف، مواد و روش ها، نتایج و بحث باشد.

4-     واژه های کلیدی: در انتهای صفحه اول باید حداکثر تعداد شش کلمه بعنوان "واژه های کلیدی" اضافه گردد. واژه های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

5-     مقدمه: مقدمه باید شامل معرفی و توجیه موضوع مورد پژوهش، سوابق پژوهش‌های اجرا شده قبلی (داخلی و خارجی) بوده و هدف یا اهداف آزمایش و به خصوص نوآوری در تحقیق را به طور واضح بیان نماید.

6-      مواد و روش ها: باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها به دقت ارائه شود. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر ماخذ اکتفا شود. در مورد روشهای ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است بطور کامل شرح داده شود.

7-     نتایج:نتایج شامل، نتایج حاصل از پژوهش که به صورت نمودار، یا شکل به همراه توضیحات مختصر ارائه می شود.همچنین جدول ها دارای  شماره و بالا متن و نمودارها یا شکل ها نیز دارای شماره و زیرنویس می باشند.در صورت وجود عکس،عکس ها بایدبا وضوح و کیفیت بالا تهیه و با فرمت JPG در انتهای مقاله آورده شود و شماره جدول (ها) ، شکل (ها) ، و نمودار (ها) به ترتیب ارایه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار گیری آنها پس از ارایه نتایج ذیربط در متن مقاله می باشد. نتایج و بررسی های آماری باید به یکی از روشهای علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار شده باشد در سطوح 5% و 1%  و..... بترتیب با یک یا دو ستاره و...... نشان داده شود.

8-      بحث و نتیجه گیری :

1-     پاراگراف اول با پاسخ به سئوال شروع شود.

2-     یافته های جدید و مهم تحقیق باید با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان مقایسه شده(با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آنها مورد بحث قرار گیرد.

3-     از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود.

4-     از اظهارنظر در مواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند باید خودداری شود.

5-     محدودیت های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.

6-      مقاله باید با یک نتیجه گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد.

            پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

                  

9-     سپاسگزاری:در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود، باید از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش موثری داشته اند، سپاسگزاری نمود. 

10- فهرست منابع: فهرست منابع مقاله باید فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده ی فارسی در مقاله نیز باید به زبان انگلیسی برگردان شود.فرمت انگلیسی منابع با استفاده از مجلات مرجع، سایت های SID  و مدیکوس و...........باشد.هنگام ذکر اسامی نویسندگان مقالات و یا کتاب ها، مشخصات شش نویسنده ی اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت et al  درج می گردد.

 

مجلات:

Gill Is, Higginson LA,Maharajh GS,Keon,wj .Early and follow- up angiography in minimally invasive coronary bypass without mechanical stabilization.AnnThorac surg 2000 ;69(6):56-60                                                                                                      

             کتاب:

 

-Brown  B,Aaron M ,The  politics of nature, 3rd  ed :New York, Wiley;1998:465-78

 

              فصلی از یک کتاب:

Philips Sj,Whisnant.Hypertention and strok.In:Laragh JH, Brenner BM.) editors) Hypertension  : 

Pathophysiology,Diagnosis  Management.2nded.NewYork:RavePress;1995:465-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             ترجمه ی کتاب:

 

- Sheridan MD. Children developmental progress….Translated  by  Ghahramani M,  Atarodi  A .Mashad,Gonabad:Marandiz,1382:15-30

 

             مطالب کنفرانس:

 

Kimura J,Shibasaki H , Recent advances in clinical neurophysiology.proceeding of the 10th International  Congress  of  EMG  and Clinical Neurophysiology; 1995;oct 15-19 ,Kyoto,Japan.Amsterdam:Elsevier;1996:16-17    

 

                

   پایان نامه:

    . Kaplan  Sj.post-hospital  home health care:the elderly,s access and utilization [dissertation]-

       Washington University;1995: 50-60

 

        نسخه ی الکترونیک مقاله:

  Morse SS.Factors in the emergence of infectious diseases.Emerg Infect Dis [serial online ]        1995jun-Mar[cited1996Jun5](1):[24screens].Available   at:URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm   

  

 

 

11-چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی (Abstract) باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد و در انتهای آن، ترجمه انگلیسی واژه های کلیدی (Keywords) آورده شوند.

 

سایر نکات:

- مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی به عهده مسئول مکاتبات (Corresponding Author) آن خواهد بود.

- هیات تحریریه از پذیرش مقاله هایی که قبلاً در سایر مجلات چاپ و منتشر شده‌اند، معذور است. مسئولیت مقالات چاپ شده بر عهده نویسنده مسئول مقاله می باشد.بدیهی است مقاله های ارائه شده درکنگره ها، سمپوزیوم ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آن ها چاپ و منتشر شده باشد، مستثنی هستند.

- مقالات توسط هیات تحریریه و با همکاری هیات داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط خاص مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیات تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول و اصلاح مقالات، دارای اختیار کامل می باشند.

 -  گواهی پذیرش مقاله فقط پس از اتمام مراحل ویراستاری، تائید داور نهائی و تصویب هیات تحریریه صادر و مراتب با درج شماره جلد و شماره مجله ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد، به اطلاع نویسنده (گان) خواهد رسید.