سنجش میزان معلومات و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره (Chlamydotis undulata)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده


هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح آگاهی و تمایل مردم در ارتباط با حمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره (Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784)) به‌منظور بهره‌گیری از یک رویکرد حفاظتی،در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان فارس به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی درزمینه مشخصات جمعیت‌شناسی، آگاهی و تمایل در موردحمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (83/0). با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 21 و با بهره‌گیری از آمار توصیفی و آزمون­های کای دو (X2)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده­ها انجام پذیرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که45/69 درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد شناخت از هوبره بودند، درحالی‌که 3/43 درصد دارای عملکرد ضعیف در حمایت از حفاظت از این گونه هستند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی‌داری ازنظر آماری وجود دارد (05/0P

کلیدواژه‌ها


Bremner, A.; Park, K.; (2007). Public attitudes to the management of invasive non-native   species in Scotland. Biological Conservation; 139: 306-314.

Carter, N.H.; Riley, S.J.; Shortridge, A.; Shrestha, B.K.; Liu, J.; (2014). Spatial assessment of attitudes toward tigers in Nepal. Ambio; 43(2): 125-137.

Ebua, V. B.; Agwafo, T. E.; Fonkwo, S. N.; (2011).  Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon.  International Journal of Biodiversity and Conservation; 3(12): 631-636.

Fulton, D.C.; Manfredo, M.J.; Lipscomb, J.; (1996). Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife; 1: 24-47.

Gadd, M.E.; (2005). Conservation outside of parks: Attitudes of local people in Laikipia, Kenya. Environmental Conservation; 32: 50-63.

Gillingham, S.; Lee, P.C.; (1999). The impact of wildlife-related benefits on the conservation attitudes of local people around the Selous Game Reserve, Tanzania. Environmental Conservation; 26: 218-228.

Hassanzadeh, R.; (2012). Research methods for behavioral science, a practical guide to research. 13rd Ed, Tehran, Savalane, 318p. (In Persian).

 Kaczensky, P.; Blazic, M.; Gossow, H.; (2002). Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Sloveina. Biological Conservation; 118: 661-674.

Katrina, B.; (2000). People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.

Kideghesho, J.R.; Røskaft, E.; Kaltenborn, B.P.; (2007). Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation; 16: 2213-2230.

Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W.; Xu, X.; (2010). Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. Procedia Environmental Sciences; 2(2010): 1846-1856.

Mansoori, J.; (2001). A field guide to the birds of Iran. Zehn-aviz Publishing, Tehran, 489 pp. (In Persian).

Morzillo, A.T.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N.; Liu, J.; (2010). Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management; 45: 1299-1311.

Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252–277. New York: Cambridge University Press.

Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252–277. New York: Cambridge University Press.

Newmark, W.D.; Leonard, N.L.; Sariko, H.I.; Gamassa Deo-gratias, M.; (1993). Conservation attitudes of local people living adjacent to five protected areas in Tanzania: Biol. Conserv; 63: 177-183.

Romanach, S.S.; Lindsey, P.A.; Woodroffe, R.; (2007). Determinants of attitudes towards predators in central Kenya and suggestions for increasing tolerance in livestock dominated landscapes. Oryx; 41: 185-195.

Sawchuk, J. H.; Beaudreau, A. H.; Tonnes, D.; Fluharty, D.; (2015). Using Stakeholder engage menttoin form endangered species management and improve conservation. Marine Policy; 54: 89- 107.

Sitati, N.W.; Walpole, M.J.; Smith, R.J.; Leader Williams, N.; (2003). Predicting spatial aspects of human–elephant conflict. Journal of Applied Ecology; 40: 667-677.