اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیما نصری

دکترای تخصصی زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی دانشیار زیست شناسی - دانشگاه پیام نور- مرکز تهران شرق

s_nasri2000yahoo.com

سردبیر

دکتر رضا حاجی حسینی

بیوشیمی استاد- سازمان مرکزی- دانشگاه پیام نور- مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

cv.pnu.ac.ir/HomePage/hosseini
hosseinipnu.ac.ir
02122458309
0000-0003-0953-233X

h-index: 17  

دبیر اجرایی

دکتر رضا حاجی حسینی

بیوشیمی استاد بیوشیمی

cv.pnu.ac.ir/HomePage/hosseini
hosseinipnu.ac.ir
02122458309
0000-0003-0953-233x

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

خانم دکتر سیما نصری

دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشیار دانشگاه پیام نور

s_nasri2000yahoo.com

دکتر رضا حاجی حسینی

دکتری بیوشیمی استاد تمام دانشگاه پیام نور

hosseinipnu.ac.ir

خانم دکتر شهربانو عریان

دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری استاد دانشگاه خوارزمی

sh_oryansaba.tmu.ac.ir

آقای دکترکاظم پریور

دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی تکوینی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

kazem_parivaryahoo.com

آقای دکترسرکاکی

نوروفیزیولوژی استاد،علوم پزشکی جندی شاپور

sarkaki_ayahoo.com

آقای دکتر احمد علی معاضدی

نوروفیزیولوژی پروفسور

moazedi_ayahoo.com

آقای دکتر شاهرخ پاشایی راد

بیوسیستماتیک جانوری دانشیار

sp2191gmail.com

آقای د کتر سید کاظم بیدکی

ژنتیک استادیار

drbidokiyahoo.com

آقای دکتر باغبان اسلامی

دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی تکوینی دانشیار

bageslayahoo.com