دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-76 
4. ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی خون درگوسفندان تحت جراحی پیوند دریچه آئورت مهندسی شده در آئورت توراسیک

صفحه 31-37

حمید توانایی منش؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ عبدالمحمد کجباف‌زاده؛ محمد مهدی دهقان؛ حسین احمدی تفتی؛ میر سپهر پدرام؛ فرزاد حیاتی؛ مسعود تقی زاده جاهد