با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی

چکیده

راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب‏پروازها (Moths) است. این راسته با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می‏کنند. بسیاری از پروانه‏های بالغ بدلیل زیبایی توسط کلکسیونرها جمع‏آوری می‏شوند و بسیاری به عنوان مدل در هنر و طراحی بکار می‏روند. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه‏های البرز صورت گرفت. در بررسی‏های به عمل آمده طی فصول بهار و تابستان 1389 بر روی فون پروانه‏های بخش‏هایی از البرز مرکزی (دیزین، گلندرود، کمربن، نسن، کدیر و بلده)، 170 نمونه از پروانه‏های خانواده Nymphalidae  با استفاده از تور حشره‏گیری جمع‏آوری و شناسایی گردید. از میان نمونه‏های شناسایی شده 6 گونه متعلق به 2 جنس و 1 قبیله به زیرخانواده Heliconiinae اختصاص داشتند. از میان ایستگاه‏های مطالعاتی، ایستگاه کمربن به دلیل شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی ویژه خود دارای بیشترین فراوانی بود. گونه Argynnisalexandra با 6 نمونه دارای بیشترین فراوانی و گونه‏های Argynnispaphia و A.adippe با 1 نمونه دارای کمترین فراوانی در محدوده مطالعاتی بودند.

کلیدواژه‌ها