با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

سخن سردبیر

 با توجه به رشد روز افزون پژوهش و تحقیقات در سال های اخیر در کشور، ثبت و نشر تحقیقات نیازمندمنابع به روز و کارآمد است که امکان دسترسی آسان و ارتباط بین پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی به منابع علمی را فراهم می سازدو بی شک یکی از مهمترین این منابع مجلات علمی و پژوهشی دانشگاهی هستند. این مجلات در سطوحتخصصی علمی، امکان ارتباط میان صاحبنظران، دانشمندان و علاقه مندان را فراهم کرده وموجب ارتقای علمی رشته های مورد نظر می شود. هدف ما از انتشار مجله زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور، معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه و طرحمسائل علمی تازه در این زمینه می باشد.

 از اهداف مهم این مجله ارائه دستاوردهای محققین علوم زیستی در یک مجموعه جهت بهره بردای مفید تر از این تحقیقاتاست. امروزه که علم بیولوژی در ارتباط با دیگر علوم و کاربرد آنها در صنعت بیش از پیش مورد نظر می باشد،می بایست در این خصوص پژوهشگران تحقیقات و نتایج خود را از طریق منابع خاص معتبرعلمی به اطلاع رسانند تا علاوه بر جلوگیری از تکرار ، بتوانند از یافته هایجدید در پیشبرد اهداف علمی بشریت گام بردارند. زندگی صنعتی انسان امروزی، او رامجاب نموده تا برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی خود و همچنین حفظ محیط زیست برای زندگی بهتر برنامه ریزی نماید. امید استمجله "زیست شناسی جانوری تجربی" با همکاری اساتید و محققین کشور اسلامیایران بتواند در این امر، موثر و تاثیر گذار باشد. این مجله پذیرای مقالات پژوهشگران محترم در زمینه های مختلفی بویژه حوزه های بیولوژی، بیولوژی سلولی ومولکولی، بیوشیمی، فیزیولوژی  و در حوزه های علوم پایه و علومپزشکی می باشد.

 از کلیه صاحب نظران محترم دعوت به عمل می آوریم که ضمن همکاری با این مجله با پیشنهادات سازنده خودٰٔ، ما را در هرچه بهتر شدن کیفیت مجله یاری دهند.

 

با تشکر

دکتر رضا حاجی حسینی