با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

زیست شناسی جانوری تجربی با هدف انتشار مقالات علمی و پژوهشی اصیل (Original research article) و مروری  (Review article)  در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه، در حوزه های بیولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، فیزیولوژی و در زمینه‌ی علوم پزشکی که در هیچ مجله‌ی داخلی چاپ نشده باشد، چاپ و در اختیار محققین، دانشجویان و مراکز علمی قرار می‌گیرد.

 زیست شناسی جانوری تجربی از سال 1390 به صورت فصلی منتشر میشود.

 اهم اهداف این مجله:

  1. ایجاد فضای گفتمان علمی در عرصه علوم زیستی
  2.  بسط و گسترش دانش علمی و تخصصی علوم زیستی
  3. ارتقای جایگاه علمی دانشگاه پیام نور در زمینه علوم زیستی
  4. تلاش در جهت رفع نیاز های علمی و تحقیقی کشور در زمینه علوم زیستی
  5. کمک به انتشار به موقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه علوم زیستی به منظور گسترش مرزهای دانش