تعیین سن و پارامترهای رشد ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب‌های استان هرمزگان (خلیج فارس) ‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، صندوق پستی 6116-14155، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، صندوق پستی 1597-79145‌، بندرعباس، ایران

3 پژوهشگر، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، صندوق پستی 1597-79145‌، بندرعباس، ایران

4 استادیار پژوهشی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، صندوق پستی 1597-79145‌، بندرعباس، ایران

چکیده

چکیده
تعیین سن و رشد ماهی در مدیریت و بیولوژی شیلاتی اصلی بنیادی است وپارامترهای به‌دست‌آمده ازتعیین سن نظیر نرخ مرگ‌ومیر و رشد، زیربنای مدل‌های پویایی جمعیت آبزی می‌باشد. در این تحقیق گونه شوریده (Otolithes ruber) از شهریور 1387 تا آذرماه 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. در طی 15 ماه بررسی، جمعاً 540 عدد ماهی شوریده از مناطق تخلیه صید جمع‌آوری و سن و پارامترهای رشد آن بررسی شد. در مجموع  سنگ‌گوش 520 ماهی شوریده استخراج و نگهداری شد که از این تعداد 238 نمونه در این تحقیق برای برش انتخاب و مقاطع عرضی از آن تهیه گشت. تعیین سن ماهی با استفاده برش سنگ‌گوش انجام شد. معادله رشد برای شوریده  (( 369/1 + t )151/0 -  e – 1 )72 = Lt بدست آمد. در این تحقیق کوچکترین نمونه به طول 18 سانتی‌متر بود که 25/0 سال سن داشت و بزرگترین طول 54 سانتی‌متر که سن 8 سال برای آن تخمین زده شد. رابطه طول و وزن برای شوریده برابر با 1268/3 L 0064/0 = W برآورد گردید.  ضریب مرگ‌ومیر کل برای شوریده به مقدار 4606/0 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها