دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، بهار 1398 
1. مطالعه اثر ضد دیابتی مکملی عصاره الکلی سدر (Ziziphus spina-christi) و انسولین در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار

صفحه 11-17

10.30473/eab.2019.5676

یدالله عدالت پناه؛ سعید رضایی زارچی؛ فریبا عنایتی‌پرور؛ سوسن رستم‌پور؛ لیلا مرادی جافری


5. مطالعه فونستیکی دوزیستان منطقه اردبیل، شمال غربی ایران

صفحه 47-57

10.30473/eab.2019.5680

رامین محمدی آلوچه؛ حاج قلی کمی؛ اسدالله اسدی؛ سارا حکیم پور؛ محمد حسن آستان


7. تغییرات آسیب‌شناسی بافت آبشش و کبد سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در مواجهه با سم بوتاکلر

صفحه 69-81

10.30473/eab.2019.5682

محمد فروهر واجارگاه؛ حامد غفاری فارسانی؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ سید علی اکبر هدایتی