مطالعه اثر ضد دیابتی مکملی عصاره الکلی سدر (Ziziphus spina-christi) و انسولین در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2 استادیار بیوفیزیک، دانشگاه پیام نور یزد

3 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

چکیده

چکیده    
دیابت از اختلالات متابولیکی شایع می‌باشد که عوارض ناشی از آن مشکلات بهداشتی درمانی فراوانی برای جامعه به همراه دارد. کاهش سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از اهمیت بالینی زیادی برخوردار می‌باشد. در مطالعه حاضر اثر مکملی عصاره الکلی سدرو انسولین بر روی هیپوگلیسمی در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 40 رت آزمایشگاهی نژاد ویستار دارای وزن 300-250 گرم انتخاب و به پنج گروه هشت تایی تقسیم­بندی شدند. میزان گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز سنجش گردید. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS23 و تست آماری t مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفتند، نمودارها به­وسیله نرم­افزار Excel رسم گردیدند. نتایج نشان داد میانگین گلوکز خون موش‌های دیابتی که با انسولین و عصاره الکلی شده سدر تیمار گردیدند نسبت به تیمار انسولین و تیمار سدر کاهش معنی­داری داشته است (01/0P  

کلیدواژه‌ها