اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گل سیر بر میزان هماتوکریت در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش سفید صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ی جانوری دانشکده علوم، گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

چکیده

چکیده

تأثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر یکی از این گیاهان می­باشد. 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n)، گروه شاهد نرمال، که در طول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل (دیابتی­شده به­وسیله STZ با دوز mg/kg40 در روز پانزدهم) و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز mg/Lit360 در آب آشامیدنی در یک دوره تیمار به مدت (15 روز) قبل ازدیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفت. داروی STZ با دوز mg/kg 40 به صورت درون صفاقی تزریق شد میزان هماتوکریت خون با استفاده از دستگاه Diatro مدل BACUS (ساخت اتریش) به­صورت خودکار اندازه­گیری شد. هماتوکریت در گروه تحت تیمار که عصاره هیدروالکلی گل سیر به­صورت پیشگیرانه دریافت کرده بودند نسبت به کنترل افزایش معناداری (001/0>p) را نشان داد. نتایج به‌دست‌آمده بیان­گر آن است که دریافت عصاره گل سیر باعث افزایش میزان هماتوکریت در دیابت القایی موش صحرایی می­گردد.

 

کلیدواژه‌ها