معرفی 3 رکورد جدید مگس گل (Dip: Syrphidae) برای فون استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوسیستماتیک جانوری

2 دکترای حشره‌شناسی، دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه بیوسیستماتیک جانوری

چکیده

چکیده
خانواده سیرفیده معروف به مگس گل (Flower fly یا Hover fly) با حدود 6000 گونه توصیف شده، یکی از بزرگترین خانواده­های راسته دو بالان محسوب می­گردد. مگس­های بالغ از شهد و گرده گل­ها تغذیه کرده و جزء گرده افشان­های مهم به شمار می­روند. لارو تعداد زیادی از گونه های این خانواده شکارچی شته‌ها بوده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات بازی می­کنند. در مطالعه حاضر که طی سال­های 1390- 1389 انجام گرفت؛ به بررسی فونستیکی خانواده سیرفیده در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار و خواف (استان خراسان رضوی)  پرداخته و فراوانی گونه غالب در ایستگاه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گونه های بالغ به صورت تصادفی با تور های حشره گیری جمع آوری و به آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند. نمونه ها با استفاده از کلید های شناسایی معتبر مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از شناسایی987 نمونه، جهت تأیید به موسسه سیستماتیک جانوری و اکولوژی سیبری در کشور روسیه فرستاده شد و هم اکنون در  بخش موزه حشرات دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی نگهداری می شوند. پس از بررسی چک لیست سیرفیده های ایران، سه گونه Eumerus ornatus, Pipizella virens, Platycheirus fulviventris برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شدند. دو جنس Pipizella و Platycheirus نیز به جنس های گزارش شده از فون استان اضافه گردید. قبلاً گونه Platycheirus fulviventris از استان گیلان، گونه Pipizella virens از شمال ایران و گونه Eumerus ornatus تنها از شهرستان دماوند گزارش شده بود و با گزارش مجدد این گونه ها در منطقه مورد مطالعه، دامنه انتشار آنها در ایران گسترده­تر می­شود.

کلیدواژه‌ها


References

Ahmadian, A.; (2010). Determination of the fauna of hover flies (Dip: Syrphidae) in Damavand. [MSc thesis]- Shahid Beheshti University, 100-200. (in Persian)

Ahmadian, SA.; Pashaei Rad, Sh.; (2012). Four species Metasyrphus latilunulats, Chrysogaster hirtella, Merodon elegans and Eumerus ornatus (Diptera: Syrphidae) newly reported from Iran. Journal of Animal Environment; 4(1): 79-84.

Ahmadian, S.A.; Pashaei Rad, Sh.; (2010). Three new records of the species Platycheirus ambigus, Platycheirus sticticus and Heringia heringi from Iran. Journal of Animal Environment; 4(1): 79-84.

Amiri Moghadam, F.; (2004) Determination of the fauna of hover flies (Dip: Syrphidae) in Kashmar and Bardaskan. [MSc thesis]- Shahid Beheshti University, 70-120. (in Persian)

Ashrafi, F.; (2010). Determination of the biodiversity and fauna of hover flies (Dip: Syrphidae) in Orumie. [MSc thesis]-Shahid Beheshti University, 80-130. (in Persian).

Bei-Bienko, G.; (1988). Keys to the insects of the European part of the USSR. Volume V. Diptera and Siphonaptera. Part II. Smithonian Institution Libraries and the National Science Foundation Washington, D.C.; 10: 148.

Dusti, A.; (2000). Determination of the biodiversity of hover flies (Dip:Syrphidae) in Ahvaz. Proceeding of the 14th Iranian Congress of Plant Protection; Esfahan, Iran.; (in Persian)

Ehteshamnia, N.; Khaghaninia, S.; Farshbaf Pourabad, R.; (2010). Some hover flies of subfamily Syrphinae of Qurigol fauna in East Azerbayjan province, Iran (Diptera: Syrphidae). Mun. Ent.  Zool.; 5(2): 499.

Jalilian, F.; Fathi Pour, Y.; Talebi, A.A.; Sedaratian, A.; (2010). Determination of the fauna of hover flies (Dip:Syrphidae) in Ilam. Environmental Sciences; 7(4): 73-86.

Gilasian, E.; Vujic, A.; (2004). A preliminary study on the Syrphid fauna (Diptera) in Mazandaran province. Proceeding of16th Iranian Congress of Plant Protection; Tabriz, Iran.; (in Persian)

Gilbert, F.; (2003). Specialisation in syrphid predators, (Diptera: Syrphidae). Proceeding of 2nd International Symposium on the Syrphidae; Alicante, Spain.

Husseini, M.; Sadeghi, H.; (2008). Diversity of Syrphidae (Diptera) in agroecosystems of Neyshabur region. Iranian J Plant Protecsci; 22(2): 85. (in Persian)

Kazerani, F.; Talebi, A.A.; Gilasian, E.; Khayrandish, M.; (2014). New record of the genus and species Temnostoma vespiforme (Diptera: Syrphidae) from Iran. Journal of Crop Portection; 3: 69-73.

Keyvanfar, N.; Bagherian, A.; (2006). Morphological studies on Syrphidae genera (Diptera) collected from Mashhad and its suburb. Iranian J of Biol.; 18(4): 332. (in Persian)

Khaghaninia, S.; (2010). Faunistic study on flower flies of Zunuz region in East Azerbaijan province-Iran. Munis Entomology and Zoology Journal; 5: 586-93.

Mehrabi, R.; Pashaei Rad, Sh.; Shiravi, A.; Amiri Moghadam, F.; (2006). Determination of the biodiversity and fauna of hover flies (Dip:Syrphidae) in Damghan (23 new records of Semnan province). Environmental Sciences; 13: 61-68.

Musavian, M.; (2001). Determination of the fauna of hover flies (Dip:Syrphidae) in Mashhad. [MSc thesis]- Shahid Beheshti University, (in Persian)

Naderlu, M.; (2010). Determination of the biodiversity and fauna of hover flies (Dip:Syrphidae) in east of Zanjan Province. [MSc thesis]-Shahid Beheshti University, (in Persian)

Poorrabi, M.; Pashaei Rad, Sh.; (2002). Hover flies species of the subfamily Eristalinae (Diptera: Syrphidae, Milesiinae) Marand Province. Proceeding of 15th Iranian Congress of Plant Protection;  Kermanshah, Iran. (in Persian).

Sadeghi, H.; (2003). Part of Syrphid fauna of Mashhad region and key to the genera. J AgriSci and NaturRes.; 9(1): 119-127. (in Persian).

Sadeghi, H.; Kayvanfar, N.; Jajvandian, R.; (2006). An introduction to Syrphidae. Ferdowsi            University of Mashhad Publication.Sonbole press.; 236 pages.

Somaggio, D.; (1999). Syrphidae: Can they be used as environmental bioindicators?. AgriEcosys and Envi.; 74(12): 343-356.

Sorokina, VS.; (2009). Hover flies of the genus Paragus Latr. (Diptera, Syrphidae) of  Russia and adjacent countries. Entomological Review.; 89 (3): 351-366.

Speight, M.C.D.; (2010). Species accounts of European Syrphidae (Diptera) the database of European Syrphidae. Dept. of Zoology, Trinity College, Dublin2, Ireland.; 59: 285 pp.

Stubbs, A.; Falk, E.; (2002). British hover flies. An illustrated identification guide. The British Entomology and Natural History Society, UK; 253.

Sutherland, JP.; (2002). The influence of floral character on the foraging behavior of the hover fly (Episyrphus balteatus). J Ent and Zoo Studies; 93(1): 157-164.

Vockeroth, JR.; (1973). The identity of some genera of Syrphini (Diptera: Syrphidae), described by Matsumura. The Canadian Entomol.; 105(1): 1075-1079.

Vosughian, M.; Khaghaninia, S.; Haddad Irani Nejad, K.; (2013). Hover fly fauna of the subfamily Syrphinae (Diptera: Syrphidae) of Maragheh region, Iran, with a new record for the Iranian insect fauna. Calodema.; 274: 1-6.