با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، استان سیستان و بلوچستان

چکیده

به منظور شناسایی گونه‏های متعلق به رده خیارهای دریایی در پهنه های جزر و مدی خلیج چابهار، طی یک سال از آبان ماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1388 بررسی‏های میدانی صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی عرض شمالی´´61´16°25 تا´´47´22°25 و طول شرقی 90´39°60 تا´´38´24°60 قرار گرفته است. در طول نوار ساحلی منطقه مورد مطالعه تعداد 5 ایستگاه نمونه برداری بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی، زیستگاهی و امکان دسترسی تعیین گردید. نمونه برداری هر دو ماه یکبار در جزر کامل و بصورت پیمایشی در ایستگاه های تعیین شده انجام گرفت و تمام نمونه های بارز هر گونه جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شناسایی از طریق اسپیکول های استخراج شده و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد. 4 گونه خیار دریایی Holothuria leucospilota، Holothuria arenicola، Holothuria insignis و .Holothuria sp از خانواده Holothuroidae و از راسته Elasipodida شناسایی گردید. بیشترین فراوانی این گونه‏ها در دی ماه، ایستگاه 4 مشاهده شده است.