با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‏الله،

2 کارشناسی ارشد آموزش و پرورش منطقه 14 تهران، واحد بهداشت ,

3 دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 دکترای تخصصی دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله،

5 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،

6 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه میزان پروتئین تام در سرم افراد مواجهه یافته با گاز خردل (سولفور موستارد) در جنگ ایران و عراق با گروه شاهد می‏باشد. در این مطالعه 35 نفر از افراد مواجهه یافته با گاز خردل (گروه بیمار) و 35 نفر سالم (گروه شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان پروتئین تام در سرم دو گروه با روش برادفورد اندازه‏گیری شد. مقدار متوسط پروتئین در سرم افراد مواجهه یافته با گاز خردل (گروه بیمار) در مقایسه با افراد سالم (گروه شاهد)، تفاوت معنی‏داری ندارد (05/0<P). با مشاهده واکنش‏های التهابی در ریه و چشم‏های جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با گاز سولفور موستارد و با توجه به اینکه میزان پروتئین تام در سرم جانبازان با افراد سالم تفاوت معنی‏داری را نشان نمی‏دهد می‏بایست مقدار فاکتورهای التهابی به صورت موضعی و در محل آسیب (ریه و چشم) بالا باشد و افزایش سیستماتیک فاکتورهای التهابی در جانبازان محتمل نیست.