با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران

چکیده

سرطان دهانه رحم شایع­ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان و دومین سرطان شایع زنان در دنیاست. با توجه به اینکه ترکیبات گیاهی قرن­هاست که برای درمان سرطان استفاده می‏شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی میوه هندوانه ابوجهل و اسانس فرار پوست بالنگ بر روی رده سلولی هلا1 بود. پس از تهیه عصاره و اسانس هر دو میوه اثر غلظت های مختلف μg/ ml 1000-100 عصاره متانولی هندوانه ابوجهل و غلظتهای μg/ ml 10-25/0 اسانس پوست بالنگ بر رده سلولی هلا به مدت 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی توسط روش رنگ سنجی نمک تترازولیوم2 ارزیابی شد. جذب نوری توسط دستگاه الایزا در طول موج nm 540 اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره متانولی میوه هندوانه ابوجهل اثر سمیت سلولی قابل توجه ای بر سلول‏های هلا نداشته در حالی که اسانس فرار پوست بالنگ منجر به مهار رشد رده سلولی هلا شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که اسانس بالنگ دارای اثرات سمیت سلولی قوی تری نسبت به عصاره ابوجهل می‏باشد. اسانس بالنگ از طریق ترکیباتی نظیر لیمونن و لینالول اثرات سمیت سلولی خود را نشان داده است.