با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه پاسخ شاخص های التهابی در سرم و بزاق مردان سالم متعاقب آزمون ورزشی وامانده‌ساز انجام شد. 22 مرد سالم داوطلب (30-20 سال و توده چربی 16-10 درصد)، در قالب یک طرح نیمه تجربی تک گروهی، در آزمون ورزشی بروس شرکت کردند. نمونه‌های سرمی و بزاقی بلافاصله قبل و بعد از آزمون ورزشی تهیه شد. پروتئین واکنشگر-C و اینترلوکین-6 به ترتیب با استفاده از ایمونوتوربیدیمتری و الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t همبسته و اسپیرمن در سطح معنی‌داری پنج درصد بررسی شد. میزان پروتئین واکنشگر-C و اینترلوکین-6 سرم و بزاق متعاقب آزمون ورزشی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P<). به علاوه، رابطه بین مقادیر سرمی و بزاقی پروتئین واکنشگر-C (82/0= rPre و 88/0=rPost) و اینترلوکین-6 (42/0= rPre و 54/0=rPost) به طور معنی‌داری مثبت بود (05/0P<). براساس نتایج حاضر، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نمونه‌های بزاقی پروتئین واکنشگر-C و به احتمال زیاد اینترلوکین-6 یک جایگزین غیرتهاجمی مناسب برای بررسی پاسخ التهاب سیستمیک ناشی از ورزش است.