با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه منابع طبیعی، ارسنجان، ایران

2 دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به منظور تعیین وضعیت تنوع گونه­ای پرندگان آبزی زمستان­گذران، در دوره 10 ساله 1380 لغایت 1389در تالاب میقان انجام شده است. به همین منظور اطلاعات سرشماری­های نیمه­زمستانه پرندگان بر اساس روش شمارش کل، از اداره کل حفاظت محیط­زیست استان مرکزی تهیه و تجزیه و تحلیل شده است. برای ارزیابی شاخص­های تنوع گونه­ای، از نرم افزار Ecological Methodology و برای تجزیه داده­ها از نرم‏افزار SPSS استفاده شد. در طول دوره مورد مطالعه، تعداد 134350 پرنده آبزی مرکب از 56 گونه، 16 تیره و 6 راسته در تالاب میقان زمستان‏گذرانی نموده­اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده آبزی متعلق به گونه درنای معمولی (Grus grus) با 54000 قطعه بوده است. در بین تیره­های پرندگان بیشترین فراوانی متعلق به تیره درناییان (Gruidae) با 19/40 درصد و کمترین فراوانی مربوط به تیره­های صدف خواریان (Haematopodidae) و چاخ لقیان (Burhinidae) هر کدام با 01/0 درصد فراوانی بوده است. از نظر غنای گونه­ای سال­ 1388 با تعداد 37 گونه شناسایی شده بیشترین غنا و سال­های 1380، 1381 و 1386 که در این تالاب هیچ قطعه پرنده­ای مشاهده نشده است کمترین غنای گونه­ای را شامل شده­اند. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان آبزی متعلق به گونه­های کنارآبچر با 1/62 درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به گونه­های آبزی با 9/37 درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص­های تنوع­ و یکنواختی گونه­ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان زمستان­گذران در تالاب میقان مربوط به سال 1388 و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال­های 1380، 1381 و 1386 بوده است (05/0> P).