با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران،

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

چکیده
Rana، جنسی از خانواده­ی رانیده (Ranidae) می­باشد که دارای پراکندگی جهانی با 6 زیر خانواده، 30 جنس و 500 گونه است. قورباغه­های ایران تا کنون  به صورت کامل شناخته نشده­اند. نتایج مطالعه فون قورباغه در 343 محل مختلف در 20 استان ایران و نیز سایر مطالعاتی که توسط محققین دیگر صورت گرفته است، 2 جنس و 4 گونه را از این مناطق ثبت نموده است:
Rana ridibunda, Rana Camerani, Rana macrocnemis, Euphlyctis Cyanophlyctis.
در این مطالعه مشخص شده که پراکندگی این گونه­ها در ایران محدود بوده و همچنین برخی اطلاعات تاکسونومیکی برای هرگونه ارایه گردیده است. دو هدف در این مطالعه وجود داشته است: 1ـ فراهم آوردن ویژگی های توصیفی معتبر که موجب شناسایی صحیح وبدون اشتباه این گونه­ها در ایران می­گردد و هدف دوم، دست یابی به اطلاعاتی در ارتباط با پراکندگی و زیست شناسی این خانواده جهت افزایش  این نوع مطالعات در آینده.
 

کلیدواژه‌ها