با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه کشاورزی (علوم دامی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

160 جوجه نر یکروزه (راس 308) برای بررسی سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی، هیپرتروفی قلب، تلفات و برخی پارامترهای خونی به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. جوجه­ها به طور کاملاً تصادفی به دو تیمار با 4 تکرار و 20 جوجه برای هر تکرار تقسیم شدند. گروه اول در دمای پرورشی استاندارد پرورش یافتند (تیمارNT) ولی گروه دوم برای القای سندرم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) و ایجاد نارسایی قلبی عروقی، در دمای سرد طبق برنامه دمایی ویژه­ قرار گرفتند (CT). در روز آخر آزمایش (روز 42) 2 جوجه از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و بعد از توزین و خونگیری، کشتار و قلب آنها برداشته و بعد از بررسی ناحیه پری کاردیوم آن، وزن قسمت‏های آن جدا و شاخص آسیتی وزن بطن راست به کل بطن محاسبه شد. نتایج نشان داد، درصد هماتوکریت، شاخص آسیتی، تلفات ناشی از آسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت درپرندگان تیمار CT بیشتر از پرندگان تیمار NT بود (05/0P<). نتایج اندازه‏گیری هورمونهای تیروئیدی نیز نشان داد که، در روز 21و 42، پرندگان تیمار CT به طور معنی‏داری دارای میانگین پایین­تری از غلظت پلاسمایی هورمون 4T بودند. هم چنین، غلظت پلاسمایی هورمون 3T نیز در روز 21 (و نه روز 42)، در پرندگان تیمار CT، به طور معنی‏داری بیشتر از پرندگان تیمار دیگر بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها