با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

سارکوسیستیس یک تک‌یاخته انگلی درون‌سلولی است که می‌تواند موجب اختلالات گوارشی در بیماران و خسارت‌های هنگفت مالی در صنعت دامداری شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع عفونت گونه‌های سارکوسیستیس در گاومیش‌های کشتاری در کشتارگاه ارومیه به مرحله اجرا درآمد. این مطالعه طی دوره‌ی شش‌ماهه (مهرماه تا اسفندماه 1397) در بازه‌های زمانی 10 روزه با مراجعه به کشتارگاه ارومیه و تهیه لاشه‌های موردمطالعه بافت‌های مختلف شامل زبان، مری، قلب دیافراگم، ران و بازو ازلحاظ وجود کیست‌های دانه برنجی مورد مشاهده و بازرسی قرار گرفت. در طول اجرای مطالعه‌ حاضر در مجموع تعداد 120 لاشه گاومیش موردبررسی ماکروسکوپیک قرار گرفت. جهت بررسی میکروسکوپی با روش هضمی 100 گرم از هر بافت دام، بسته‌بندی و به آزمایشگاه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه منتقل شد. براساس نتایج، هیچ ماکروکیستی در گاومیش‌ها مشاهده نشد. در بررسی میکروسکوپی فرکانس متوسطی از آلودگی به میکروکیست سارکوسیست وجود داشت. به‌طوری‌که 67/16 درصد گاومیش‌های موردمطالعه از لحاظ آلودگی، مثبت تشخیص داده شدند. تحلیل داده‌ها بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار آماری بین میزان آلودگی در رده‌های سنی مختلف بود و میزان عفونت با افزایش سن بیش‌تر می‌شد (05/0>p)، درحالی‌که میزان آلودگی مستقل از جنس بود و اختلاف معنی‌داری بین میزان آلودگی جنس‌های مختلف وجود نداشت (05/0<p). هم‌چنین اختلاف آماری معنی‌داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف وجود داشت (05/0>p). تمامی عضلات اسکلتی و مری واجد میکروکیست بودند و بعد از آن در عضلات دیافراگم، زبان و قلب میکروکیست مشاهده شد. مطالعه ما نشان داد که روش هضمی یکی از مفیدترین و دقیق‌ترین روش‌های موجود جهت شناسایی نمونه‌های آلوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Arness, M.K.; Brown, J.D.; Dubey, J.P.; Neafie, R.C. (1999). Granstrom DE. An outbreak of acute eosinophilic myositis attributed to human Sarcocystis parasitism. Am J Trop Med Hyg; 61(4): 548-53.
Beyazit, A.; Yazicioglu, O.; Karear, Z. (2007). The prevalence of ovine Sarcocystis species in Izmir province. Ankara University Veterinary Faculty Department; 54: 111-116.
Bonyadin, M.; Mashki, B. (2006). Evaluation of contamination of carcasses of cows slaughtered in Shahrekord slaughterhouse to sarcophagus. Research and construction, pp. 14-18. [In Persian]
Bucca, M.; Brianti, E.; Giuffrida, A.; Ziino, G.; Cicciari, S.; & Panebianco, A. (2011). Prevalence and distribution of Sarcocystis spp. cysts in several muscles of cattle slaughtered in Sicily, Southern Italy. Food Control; 22(1): 105-108.
Carvalho, S. P. (1993). Prevalence and identity of Sarcocystis sp. cysts in cattle slaughtered at Lisbon. Revista Portuguessa de Ciencias–Veterinarians; 88: 36-41.
Dalimi, A.; Arshad, M.; GhaffariFar, F. (2009). Assessment of Sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods. Pajouhesh-va-sazandegi; 21(4); 38-42.
Dehaghi, M.M.; Fathi, S.; Asl, E.N, (2011) Survey of Sarcocystis infection in slaughtered goats in Kerman Abattoir, Southeast of Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances; 10(9): 1205-8.
Dubey, J.P.; Speer, CA.; Fayer, R. (1989). Sarcocystis in animals and Man. 1st ed. Florida: CRC Press, Boca Raton, p. 215.
Fayer, R.; Esposito, D.H. and Dubey, J. (2015). Human infections with Sarcocystis species. Clinical Microbiology Reviews; 28(2): 295-311.
Fukuyo, M.; Battsetseg, G.; Byambaa, B. (2002). Prevalence of Sarcocystis infection in meat-producing animals in Mongolia. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health; 33(3): 490-495.
Gjerde, B.; De la Fuente, C.; Alunda, J. M.; & Luzón, M. (2020). Molecular characterisation of five Sarcocystis species in domestic sheep (Ovis aries) from Spain. Parasitology Research; 119(1): 215-231.
Hajimohammadi, B.; Eslami, G.; Zohourtabar, A.; Dehghani, A.; Oryan, A.; Pourmirzaei Tafti, H.; Radouani, F. (2014). High occurrence of Sarcocystis cysts in meat produced in Yazd, Central Iran. Journal of food quality and hazards control; 10; 1(4): 95-101.
Hu, J. J.; Huang, S.; Wen, T.; Esch, G. W.; Liang, Y.; & Li, H. L. (2017). Morphology, molecular characteristics, and demonstration of a definitive host for Sarcocystis rommeli from cattle (Bos taurus) in China. Journal of Parasitology; 103(5): 471-476.
Husna Maizura, A.M.; Khebir, V.; Chong, C.K.; Shah, A.; Hakim, L. (2012). Surveillance for sarcocystosis in Tioman Island, Malaysia. Malays J Public Health Med; 12(2): 39-44.
Jacobs, L.; Remington, J. S.; & Melton, M. L. (1960). A survey of meat samples from swine, cattle, and sheep for the presence of encysted Toxoplasma. The Journal of parasitology; 46(1): 23-28.
Jehle, C.; Dinkel, A.; Sander, A.; Morent, M.; Romig, T.; Luc, P. V.; Mackenstedt, U. (2009). Diagnosis of Sarcocystis spp. in cattle (Bos taurus) and water buffalo (Bubalus bubalis) in Northern Vietnam. Veterinary parasitology; 166(3-4): 314-320.
Kargar Jahromi, Z.; Solhjoo, K.; Zareian Jahromi, M.; Kargar Jahromi, H.; Erfanian, S.; Nominal, M. (2012). Investigation of Sarcosist Infection in Goats slaughtered in Jahrom slaughterhouse. Journal of Fasa University of Medical Sciences; 2(3): 163-167. [In Persian]
Kutty, M. K.; Dissanaike, A.S. (1975). A case of human Sarcocystis infection in West Malaysia. Trans R Soc Trop Med Hyg; 69(5-6): 503-4.
Latif, B.; Muslim, A. (2016). Human and animal sarcocystosis in Malaysia: A review. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine; 6(11): 982-988.
Latif, B.; Al-Delemi, J.; Mohammed, B.; Al-Bayati, S.; Al-Amiry, A. (1999) Prevalence of Sarcocystis spp. in meat- producing animals in Iraq. Veterinary Pathology; 84(1-2): 85-90.
Latif, B.; Vellayan, S.; Heo, C. C.; Kannan Kutty, M.; Omar, E.; Abdullah, S.; Tappe, D. (2013). High prevalence of muscular sarcocystosis in cattle and water buffaloes from Selangor, Malaysia. Trop biomed; 30(4): 699-705.
Lindsay, D. S.; Dubey, J. P. (2020). Neosporosis, Toxoplasmosis, and Sarcocystosis in Ruminants: An Update. Veterinary Clinics: Food Animal Practice; 36(1): 205-222.
Mandour, A.M. (1965). Pathology and symptomatology of Sarcocystis infection in man. Trans R Soc Trop Med Hyg, 59(4): 432-5.
Meistro, S.; Peletto, S.; Pezzolato, M.; Varello, K.; Botta, M.; Richelmi, G.; Bozzetta, E. (2015). Sarcocystis spp. prevalence in bovine minced meat: a histological and molecular study. Italian journal of food safety; 4(2): 478-480.
Mirzaei Dehaghi, M.; Fallahi, M.; Sami, M.; Radfar, M.H. (2012) Survey of sarcocysyis infection in slaughtered sheep in Kerman abattoir, Kerman, Iran. Comparative Clinical Pathology; 22: 343-346.
Moré, G.; Abrahamovich, P.; Jurado, S.; Bacigalupe, D.; Marin, J.C.; Rambeaud, M.; Venturini, M.C. (2011). Prevalence of Sarcocystis spp. in Argentinean cattle. Veterinary parasitology; 177(1-2): 162-165.
Munday, B. L. (1975). The prevalence of sarcosporidiosis in Australian meat animals. Australian veterinary journal; 51(10): 478-480.
Poulsen, C. S.; Stensvold, C. R. (2014). Current status of epidemiology and diagnosis of human sarcocystosis. Journal of Clinical Microbiology; 52(10): 3524-3530.
Sarafraz, N.; Spotin, A.; Haniloo, A.; & Fazaeli, A. (2020). Prevalence and molecular analysis of Sarcocystis infections in cattle in Northwest Iran and the first global report of S. gigantea in cattle. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases; 73: 101566.
Savini, G.; Dunsmore, J.D.; Robertson, I.D.; Seneviratna, P. (1992). The epidemiology of Sarcocystis spp. in cattle of Western Australia. Epidemiology & Infection; 108(1): 107-113.
Shekarforoush, S.S.; Razavi, S.M.; Dehghan, S.A. (2005). Prevalence of Sarcocystis species in slaughtered goats in Shiraz, Iran. Veterinary Record; 156(13): 418-420.
Sonnenburg, F.V.; Cramer, J.P.; Freedman, D.O.; Plier, D.A.; Esposito, D.H.; Sotir, M.J. (2012). Notes from the field: acute muscular sarcocystosis among returning travelers-Tioman Island, Malaysia. MMWR Morb Mortal Wkly Rep; 61(2): 37-8.
Tappe, D.; Ernestus, K.; Rauthe, S.; Schoen, C.; Frosch, M.; Muller, A. (2013). Initial patient cluster and first positive biopsy findings in an outbreak of acute muscular Sarcocystis-like infection in travelers returning from Tioman island, Peninsular Malaysia, in 2011. J Clin Microbiol; 51(2): 725-6.
Wang, D. D.; Han, X. B.; Xie, B. L.; Liu, J. Y.; Mi, J. F.; & Yin, K. Y. (1990). A survey of Sarcocystis cruzi and S. hirsuta infestation in cattle in Guizhou Province, China. Chinese Journal of Veterinary Medicine; 16(3): 14-15.
Yang, Y.; Dong, H.; Su, R.; Wang, Y.; Wang, R.; Jiang, Y.; Tong, Z. (2018). High prevalence of Sarcocystis spp. infections in cattle (Bos taurus) from central China. Parasitology international; 67(6): 800-804.