با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه علوم و فناوری‌های نوین ‏دانشگاه آزاد تهران، ایران

2 دانشیار زیست‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تهران، تهران، ایران

چکیده

مورچه‌ها با بیش از 13700 گونه متعلق به خانوادهFormicidae  و راسته Hymenoptera می‌باشند. مورچه‌ها حشرات بسیار اجتماعی و شناخته‌‌شده‌ای هستند و تأثیرات مهمی بر روی اکوسیستم‌های زیستگاه خود خواهند داشت. نقش این حشرات در تغییرات فیزیکی و شمیایی خاک و تعامل آن‌ها با گیاهان، میکروارگانیزم‌ها و سایر موجودات زنده غیرقابل انکار است. ایران با شرایط آب و هوایی گسترده و زیستگاه‌های متنوع، دارای تنوع وسیعی از گونه‌های گیاهی و جانوری است. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون مورچه‌های ایران در نیمه‌شرقی استان کردستان صورت‌گرفته‌است. این منطقه بر‌اساس شرایط اکولوژیک متفاوت به 11 ایستگاه تقسیم شده و نمونه‌برداری از آن‌ها به روش‌های دستی و تله‌گذاری (pit fall) انجام‌می‌گیرد. تعداد 23 گونه متعلق به 11 جنس و 3 زیر خانواده شناسایی‌گردید. تمامی گونه‌ها برای اولین‌بار از استان کردستان گزارش‌می‌شوند. بیش‌ترین فراوانی به گونه Messor syriacus از زیرخانواده Myrmicinae متعلق می‌باشد. تمامی گونه‌ها توسط پروفسور تیلور از موزه سلطنتی انگلیس مورد تأیید قرار‌گرفت.

کلیدواژه‌ها

Aram, E. (2015). Faunistic investigation and dominant species of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Ardebil province, Khalkhal county, Khoresh Rostam part. Master Thesis. Faculty of biology. Azad University. Tehran.
Alipanah, H. (1995). Faunistic investigation of ants in tehran. Master Thesis. Tehran University. Tehran.
 Blaimer, B. B. (2010). Taxonomy and natural history of the Crematogaster (Decacrema) group in Madagascar. Zootaxa; 2714: 1-39.
Bolton, B. (1994). Identification guide to the ant genera of the world. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Bolton, B. (2020). A contribution to ants (Hymenoptera: Formicidae) from North and Northwestern regions of Iran. Natura Somogyiensis; 35: 29-36.
Engel, M.S.; Grimaldi, D.A. (2005). Primitive New Ants in Cretaceous Amber from Myanmar, New Jersey, and Canada (Hymenoptera: Formicidae). American Museum Novitates;3485:1-23.
Folgarait, P.J. (1998). Ant biodiversity and its relationship to ecosystem functioning: a review. Biodiversity and Conservation; 7: 1221-1244.
Ghahari, H.; Tabari, M.; Rashidi, A.; Mohebbi, H.R. (2010). Faunistic survey and population fluctuations of ants (Hymenoptera: Formicidae) as predators of pests of rice of fields in Mazandaran. Journal of Agricultural science; 6: 61-70.
Ghatei Kalashmi, M. (2015). Faunistic investigation and biodiversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in northern part of Gilan province. Master Thesis. Faculty of biological sciences. Shahid Beheshti University. Tehran.
Hojjati, V.; Paknia, O.; Kami, H.; Golmohammadi, M. (2008). Species diversity of ants in steppe and desert regions of Damghan.  Journal of animal biology; 2, 9-13.
HÖlldobler, B.; Wilson, E.O. (1990). The ants. Cambrige, Massachusetts: Harvard University press.
Hossein Nezhad, S. (2012). Faunistic investigation and biodiversity of ants in Zanjan city and suburbs. Master Thesis. Faculty of biological sciences. Shahid Beheshti University. Tehran.
Longino, J.T. (2003). The Crematogaster (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) of Costa Rica. Zootaxa; 151: 1-150.
Mohseni, M. (2018). Recognition and biodiversity investigation of ants (Hymenoptera: Formicidae) Ghom province, Iran. Master Thesis. Faculty of Basic Sciences. Islamic Azad University.
Moradloo, SH. (2014). Faunistic investigation and dominant species of ants (Hymenoptera: Formicidae) in west of Zanjan province. Master Thesis. Faculty of biology. Azad University. Tehran.
Paknia, O. (2002). Study of fauna and geographical distribution of stinging ants (Hymenoptera: Formicidae) and their medical importance in Lar city (Lar county). Unpublished Master Thesis. Tarbiat Modares University, Tehran.
Paknia, O.; Radchenko, A.; Pfeiffer, M. (2010). New records of ant (Hymenoptera:Formicidae) from Iran.
Parsa, S. (2014). Faunistic investigation of ants in the western part of Mazandaran. Master Thesis.  Faculty of Basic Sciences. Islamic Azad University.
Schultz, T. R. (2000). In search of ant ancestors. Proceedings of the National Academy of Sciences; 97: 14028-14029.
Seiri, M. (2015). Faunistic investigation and abundance of ants in southern part of Alborz mountain range. Master Thesis. Faculty of biology. Azad University. Tehran.
Torabi, R. (2016). Faunistic investigation and biodiversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Shiraz city and suburbs. Master Thesis. Faculty of biological sciences. Shahid Beheshti University. Tehran.
William, L.; Brown J.r. (2000). Ants: standard methods for measuring and monitoring biodiversity. Washington: Smithsonian Institution Press.