با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ‏

2 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ‏پزشکی شیراز، شیراز، ایران ‏

4 استاد، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، شیراز، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز، شیراز، ایران ‏

6 دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ‏

چکیده

 دوستاکسل به‌عنوان یک عامل پایدارکننده می‌تواند به‌طور بالقوه آسیب وارد شده به اسکلت سلولی تخمک را در طول انجماد شیشه‌ای کاهش دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر داروی دوستاکسل بر روی درصد بقا و لقاح آزمایشگاهی تخمک‌ها پس از انجماد شیشه‌ای می‌باشد. موش‌های ماده نژاد NMRI با سن 8 تا 10 هفته با تزریق هورمون‌های PMSG و HCGتحریک تخمک‌گذاری شدند. با استفاده از آنزیم هیالورونیداز 1/0% توده سلولی کومولوس اطراف تخمک برداشته شد. سپس تخمک‌ها به 5 گروه آزمایشی شامل گروه‌های کنترل، دوستاکسل، دوستاکسل+ محلول انجمادی، دوستاکسل+ انجماد شیشه‌ای و انجماد شیشه‌ای تقسیم شدند. تخمک‌های بالغ در محلول‌های انجمادی اتیلن گلیکول و دی متیل سولفوکساید با غلظت 15 درصد و ساکارز 5/0 مولار منجمد شدند. پس از ذوب، درصد بقا و لقاح آنها تا مرحله دو سلولی بررسی گردید. رنگ‌آمیزی میکروتوبول‌ها در تخمک‌ها با آنتی‌بادی آلفاتوبولین انجام شد. میزان لقاح هر گروه در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل‌توجهی نشان داد (001/0P =). میزان تشکیل جنین‌های دو سلولی در هر دو گروه انجمادی (دوستاکسل+ انجماد شیشه‌ای و انجماد شیشه‌ای) به‌طور قابل‌توجهی نسبت به غیرانجمادی کنترل (001/0P=) و دوستاکسل (004/0P =) پایین تر بود. نتایج نشان داد درصد بقا و لقاح در گروه‌های پیش انکوبه شده با دوستاکسل بیشتر از گروه‌های انکوبه نشده بود، بنابراین دوستاکسل با کاهش آسیب‌های وارده به اسکلت سلولی تخمک می‌تواند در بهبود تکنیکهای تولید مثلی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

Abedpour, N.; Rajaei, F. (2015). Vitrification by cryotop and the maturation, fertilization, and developmental rates of mouse oocytes. Iranian Red Crescent Medical Journal; 17(10).
Bissery, M-C. (1995). Preclinical pharmacology of docetaxel. European Journal of Cancer; 31: S1-S6.
Boiso, I.; Martí, M.; Santaló, J.; Ponsá, M.; Barri, P.N.; Veiga, A. (2002). A confocal microscopy analysis of the spindle and chromosome configurations of human oocytes cryopreserved at the germinal vesicle and metaphase II stage. Human Reproduction; 17(7): 1885-1891.
Bouquet, M.; Selva, J.; Auroux, M.  (1992). The incidence of chromosomal abnormalities in frozen-thawed mouse oocytes after in-vitro fertilization. Human Reproduction; 7(1): 76-80.
Chasombat, J.; Nagai, T.; Parnpai, R.; Vongpralub, T. (2015). Pretreatment of in vitro matured bovine oocytes with docetaxel before vitrification: effects on cytoskeleton integrity and developmental ability after warming. Cryobiology; 71(2): 216-223.
Ciotti, P-M.; Porcu, E.; Notarangelo, L.; Magrini, O.; Bazzocchi, A.; Venturoli, S. (2009). Meiotic spindle recovery is faster in vitrification of human oocytes compared to slow freezing. Fertility and Sterility; 91(6): 2399-2407.
Dehghani, N.; Dianatpour, M.; Hosseini, S-E.; Khodabandeh, Z.; Daneshpazhouh, H. (2019). Overexpression of Mitochondrial Genes (Mitochondrial Transcription Factor A and Cytochrome c Oxidase Subunit 1) in Mouse Metaphase II Oocytes following Vitrification via Cryotop. Iranian Journal of Medical Science; 44(5): 406-414.
Devillard, L.; Vandroux, D.; Tissier, C.; Dumont, L.; Borgeot, J.; Rochette, L.; et al. (2008). Involvement of microtubules in the tolerance of cardiomyocytes to cold ischemia-reperfusion. Molecular and cellular biochemistry; 307(1-2): 149-157.
Gomes, C-M.; Silva, C-A-S-E.; Acevedo, N.; Baracat, E.; Serafini, P.; Smith, G-D. (2008). Influence of vitrification on mouse metaphase II oocyte spindle dynamics and chromatin alignment. Fertility and Sterility; 90(4): 1396-1404.
Gueritte-Voegelein, F.; Guenard, D.; Lavelle, F.; Le Goff, M-T.; Mangatal, L.; Potier, P. (1991). Relationships between the structure of taxol analogs and their antimitotic activity. Journal of medicinal chemistry; 34(3): 992-998.
Huang, J-Y.; Chen, H-Y.; Park, J-Y-S.; Tan, S-L.; Chian, R-C. (2008). Comparison of spindle and chromosome configuration in in vitro-and in vivo-matured mouse oocytes after vitrification. Fertility and Sterility; 90(4): 1424-1432.
Jahromi, Z-K.; Amidi, F.; Mugehe, S.; Sobhani, A.; Mehrannia, K.; Abbasi, M.; et al. (2010). Expression of heat shock protein (HSP A1A) and MnSOD genes following vitrification of mouse MII oocytes with cryotop method. Yakhteh Medical Journal; 12(1): 113-119.
Kuwayama, M. (2007). Highly efficient vitrification for cryopreservation of human oocytes and embryos: the Cryotop method. Theriogenology; 67(1): 73-80.
Ledda, S.; Bogliolo, L.; Succu, S.; Ariu, F.; Bebbere, D.; Leoni, G-G. et al. (2006). Oocyte cryopreservation: oocyte assessment and strategies for improving survival. Reproduction, Fertility and Development; 19(1): 13-23.
Morató, R.; Izquierdo, D.; Albarracín, J-L.; Anguita, B.; Palomo, M-J.; Jiménez‐Macedo, A-R. et al. (2008). Effects of pre‐treating in vitro‐matured bovine oocytes with the cytoskeleton stabilizing agent taxol prior to vitrification. Molecular Reproduction and Development: Incorporating Gamete Research; 75(1): 191-201.
Ringel, I.; Horwitz, S-B. (1991). Studies with RP 56976 (taxotere): a semisynthetic analogue of taxol. JNCI: Journal of the National Cancer Institute; 83(4): 288-291.
Roozbehi, A. (2013). Mouse oocytes and embryos cryotop-vitrification using low concentrated solutions: Effects on meiotic spindle, genetic material array and developmental ability. Iranian journal of basic medical sciences; 16(4): 590.
Schmidt, D.; Nedambale, T.; Kim, C.; Maier, D.; Yang, X.; Tian, X. (2004). Effect of cytoskeleton stabilizing agents on bovine matured oocytes following vitrification. Fertility and Sterility; 82: S26.
Shi, W-Q.; Zhu, S-E.; Zhang, D.; Wang, W-H.; Tang, G-L.; Hou, Y-P.; et al. (2006). Improved development by Taxol pretreatment after vitrification of in vitro matured porcine oocytes. Reproduction; 131(4): 795-804.
Sparreboom, A.; Nooijen, W.; Beijnen, J. (1998). Preclinical pharmacokinetics of paclitaxel and docetaxel. Anti-cancer drugs; 9(1): 1-17.
Zhou, C-J.; Wang, D-H.; Niu, X-X.; Kong, X-W.; Li, Y-J.; Ren, J.; et al. (2016). High survival of mouse oocytes using an optimized vitrification protocol. Scientific reports; 6: 19465.