با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تغذیه دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور

چکیده

آزمایش حاضر برای مطالعه اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک بایوساف بر پاسخ ایمنی و عملکرد رشد جوجه­های گوشتی سویه راس 308 انجام گرفت. تعداد 225 قطعه جوجه 1روزه در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تیمار و 5 تکرار (قفس) با 15 پرنده در هر تکرار تقسیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه جیره حاوی صفر(شاهد)، 1 (تیمار اول) و 5/1 (تیمار دوم) گرم پروبیوتیک بایوساف (باتوجه به دستور شرکت تولیدکننده) در هر کیلوگرم خوراک دریافت کردند. پروبیوتیک مورد استفاده در این تحقیق بایوساف تجاری با حداقل 8 میلیارد سلول زنده مخمر به ازای هر گرم بود. در کل دوره پرورشی میزان خوراک به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که تیمار اول و دوم به طور معنی­داری افزایش را در وزن سینه و تیموس نسبت به تیمار شاهد نشان داد. نتایج نشان داد تیمار اول و دوم در 28 روزگی میزان پاسخ ایمنی بالاتری نسبت به تست   SRBCو نیوکاسل داشتند. اگر چه بین تیمار های آزمایشی از نظر فاکتورهای خونی تفاوتی وجود نداشت، با این حال تیمار اول و تیمار شاهد نسبت به تیمار دوم منوسایت بالاتری داشت. با توجه به اطلاعات حاصله نتیجه‏گیری شد که استفاده پروبیوتیک بایوساف در جیره جوجه‏های گوشتی، تأثیر مثبتی بر پاسخ ایمنی، و تست SRBC داشت هرچند مکمل‏سازی سطح 1 گرم نسبت به 5/1 گرم و عدم استفاده آن، پاسخ بهتری را در پی داشت.