با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده

به منظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم و عصاره آبی انغوزه برای کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می‌کنند، صورت گرفت. سویه KB512 قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم از ایزوله‌های بومی استان جدا و شناسایی شد و تست‌های آلوده‌سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا شته اقاقیا افیس فابا و مگس سفید بمیزیا تاباسی صورت گرفت. تست‌های آلوده سازی با استفاده از تلقیح 108×1 کنیدی بر میلی‌لیتر انجام شد و نمونه کنترل با 01/0 درصد توین80 در آب مقطر، اسپری شد. بعد از اسپری کردن پلیت‌ها در انکوباتور با دما 1±25 درجه سانتی گراد و 80 درصد رطوبت نسبی RH قرار داده شدند. حشرات تست شده هر روز برای ردیابی رشد قارچ بروی آنها بررسی می‌شوند بعد از 9 و 7 و 5 روز، درصد مرگ ومیر با غلظت 108×1 گزارش شد . نتایج نشان دادند که کنترل بیولوژیکی آفات هدف به خوبی صورت گرفت.