با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول‏های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه‏زا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازه‏زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ، (B) و (C) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده کردند. مقدار ماده خشک مصرفی در روزهای زایش، 7 و 14 پس از زایش فاقد تفاوت معنی­دار ولی در 21 روز پس از زایش مقدار ماده خشک مصرفی در تیمارهای شاهد و A)) نسبت به (B) و (C) کاهش یافت و نشان داده شد که مصرف آب پنیر بیش از 5 کیلوگرم موجب کاهش ماده خشک مصرفی می­گردد (05/0p≤). تعداد گلبول­های سفید، گلبول­های قرمز، لنفوسیت­ها و حجم فشرده سلولی در 21 روز پس از زایش تفاوت معنی­داری بین تیمارهای مختلف نداشت. تعداد نوتروفیل­ها در 21 روز پس از زایش در تیمارهای شاهد و (A) نسبت به تیمارهای (B) و (C) افزایش یافت و نشان داده شد که خورانیدن بیش از 5 کیلوگرم آب پنیر در روز موجب افزایش تعداد نوتروفیل­ها می‏شود (05/0p≤). از لحاظ تغییرات وضعیت بدنی، مقدار شیر تولیدی و پروتئین و چربی شیر تفاوت معنی‏داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها