با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی

2 پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده

چاقی معمولاً همراه با کمبود ریزمغذی‏ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی‏اکسیدان‏ها و چربی‏های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی‏های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت‏های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک‏سازی رادیکال‏های آزاد می‏باشند. در این مطالعه تأثیر ترکیبات طبیعی مانند تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون روی غلظت سرمی آنتی‏اکسیدان‏های تام سرم بررسی می‏شود. در این مطالعه از موش‏های نر نژادNMRI  استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (تحت رژیم استاندارد جوندگان) و گروه تجربی به مدت 8 هفته (تحت رژیم پرکالری) قرار گرفتند. سپس حیوانات چاق به سه گروه  شم، چاق وتجربی تقسیم شدند. در گروه تجربی موش‏ها با ترکیبات تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون (12mg/kg/day) به مدت 8 هفته گاواژ شدند. در پایان دوره تیمار، خونگیری از حیوانات، به منظور بررسی ظرفیت آنتی‏اکسیدان تام سرم(Total Antioxidant Capacity,TAC) بعمل آمد. ظرفیت آنتی‏اکسیدانی تام در گروه چاق نسبت به کنترل کاهش، اما در گروه شم سطح TAC نسبت به چاق و کنترل، افزایش نشان داد. در همه گروه‏های تیمار، سطح TAC افزایش نشان داد، اما این افزایش در گروه چالکون و تیوفلاوین T در مقایسه با دیگر گروه‏ها معنی‏دارنبود، ولی در گروه آکاربوز (01/0P<) و در گروه تیمول (05/0P<) سطح TAC نسبت به دیگر گروه‏ها افزایش معنی‏داری نشان داد. این مطالعه نشان داد که ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهان مانند تیمول و آکاربوز می­توانند در حیوانات چاق باعث افزایش سطح TAC شوند. از آنجا که استرس اکسیداتیو نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد، بنابراین می‏توان از این ترکیبات برای درمان چاقی و افزایش سطح آنتی‏اکسیدان‏ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها