با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماری‏ها قدمت چند هزار ساله دارد و اثرات درمانی آنها به اثبات رسیده است. کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولیدمثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موش‏های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه‏ها به صورت کاملاً تصادفی در 5 گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه‏ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (mg/kg/2day150،100،50) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز (یک روز در میان) به گروه‏های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در وزن بیضه و بافت‏شناسی اسپرماتوژنز در مقایسه با گروه‏های شاهد بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکنتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وزن بیضه‏ها و تعداد اسپرماتسیت‏های اولیه در دوزهای mg/kg150 و 100 کاهش معنی‏دار یافته است در حالی که گروه دریافت‏کننده دوز mg/kg50 تغییری نسبت به گروه کنترل نشان نمی‏دهد. یافته‏های این مطالعه نشان‏دهنده تأثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در فرایند اسپرماتوژنز و پتانسیل تولیدمثلی در موش‏های نر می‏باشد.