با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز

2 دانشآموخته مهندسی منابع طبیعی - شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز،

3 دانشآموخته مهندسی منابع طبیعی - شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان

چکیده

در این تحقیق ابتدا سمیت حاد (LC50 96h) ماده شیمیایی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) EDTA در پاییز سال 1390 برای ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات و به روش استاندارد O.E.C.D در طی 96 ساعت انجام پذیرفت. ابتدا مقدار LC50 96 ساعته، EDTA برای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر 2231 نمونه تعیین گردید. سپس ماهیان با میانگین طولی و وزنی 1/2±4/18 سانتی متر و 12±51 گرم مدت 96 ساعت به طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی (800، 1100، 1400، 1700 و2100 میلی­گرم در لیتر از سم EDTA) و یک گروه شاهد در 3 تکرار تقسیم شدند. در طول دوره آزمایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر pH، اکسیژن محلول، سختی و درجه حرارت اندازه گیری شدند. داده­ها با استفاده از برنامه نرم­افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج هماتولوژی نشان داد که سم EDTA باعث افزایش تعداد گلبول‏های سفید، نوتروفیل، ائوزینوفیل، مونوسیت و کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، لنفوسیت می­گردد و از این لحاظ تفاوت معنی دار آماری بین تیمارهای مورد نظر مشاهده گردید (05/0P<) اما هیچ تفاوت معنی دار آماری در تعداد گلبول‏های قرمز، MCV، MCH، MCHC در بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نگردید (05/0P>). نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض غلظتهای پایین سم EDTA باعث تغییر در پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ماهی می­گردد. نتایج بررسی نشان داد که سم EDTA باعث آسیب رساندن به سلامت ماهی قزل آلا می گردد.

کلیدواژه‌ها