با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیستشناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیستشناسی

چکیده

گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصارۀ متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع‏آوری شد. بخش‏های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصارۀ متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غلظت‏های μg/ml 100، 50، 25، 5/12 برای عصاره و μg/ml 40 و 32 و 24 و 16 و 2/7 و 6/5 و 8/4 و 4 و 2/3 و 2 برای اسانس بر رده سلولی HT-29 به مدت 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ گیاه بومادران بر ضد سلول‏های سرطانی HT-29 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم‏افزار 18SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره‏های متانولی و اسانس برگ گیاه مورد نظر دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی HT-29 می‏باشد. یافته‏های این پژوهش نشان داد که اسانس برگ گیاه بومادران دارای اثرات سیتوتوکسیک قوی‏تری نسبت به عصارۀ متانولی می‏باشد عصاره متانولی برگ این گیاه به علت وجود ترکیبات فنولی بالاخص فلاونوئیدها اثر مهاری روی رده سلولی HT-29 دارد ولی اسانس برگ به علت وجود ترکیباتی مونوترپنی همچون 1،8 سینئول و آلفاپینن دارای اثر مهاری قوی بر روی رده سلولی HT-29 می‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها