با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‏ نور

چکیده

عفونت نهفته بیماری هپاتیت B به عنوان عفونت با DNA HBV قابل شناسایی و آنتی‏ژن سطحی HbsAg غیرقابل شناسایی در خون بیماران است. عقیده بر این است که شناسایی ویروس هپاتیت B به وسیله میزبان در منطقه a از آنتی ژن سطحی (HBSAg) انجام می‏شود. اما به دلیل فقدان ساختار سه بعدی HBsAg، مدرکی برای این فرضیه وجود ندارد. پیشگویی ساختار سه بعدی توالی موتان یافته و وحشی از توالی اولیه، تغییرات ساختاری را آشکار می‏کند. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات ساختاری HBsAg در حالت نهفته و وحشی در نمونه‏های ایرانی است. توالی HBsAg در بیماران ایرانی مبتلا به عفونت نهفته و بارز از بانک ژن استخراج شد. پیشگویی ساختار 3 بعدی با استفاده از مدلسازی از نو و متد L-TASSER انجام شد. سپس با استفاده از SPDBV مشاهده شد. ممان دوقطبی توسط نرم افزار CHIMERA انجام شد. هر دو توالی وحشی و موتان برای پیشگویی مناطق آنتی‏ژنیک در نرم‏افزار CLC Main Workbenech بررسی شد. نتایج نشان داد که موتان در حالت نهفته باعث تغییر درخواص ساختاری آن می‏شود. این تغییر در شاخص آنتی‏ژنیک و ممان دوقطبی ساختار سه بعدی پیشگویی‏شده نشان داده شده است. یافته‏های این مطالعه تأکید می‏کند که علاوه بر موتاسیون در منطقه a، موتاسیون‏های دیگری هم می‏توانند باعث تغییر ساختاری HBsAg شوند. پس در شناسایی و طراحی واکسن باید به ساختار سه بعدی HBsAg توجه کرد.