با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی گروه آمار و ریاضی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

روی (Zn) یک عنصر ضروری برای سیستم ایمنی محسوب می‏گردد. این عنصر اثرات مختلفی بر فعالیت سیستم ایمنی دارد. از سوی دیگر سطوح مختلف روی در سرم خونی عملکرد طبیعی لنفوسیت‏ها را تغییر می‏دهد. در مطالعه حاضر میزان تحمل مقادیر مختلف کلرید روی در سلول‏های رده لنفوئیدی B و T بررسی شده است. این مطالعه تجربی در سال 1389و 90 در دانشگاه پیام نور انجام شد. سلول‏های رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت-4) در مجاورت غلظت‏های 1، 5، 10، 20، 30، 40، 50، 75، 100،125، 150، 175 و 200 میکرومولار کلرید روی در زمان‏های 12، 24، 36، 48، 60 و 72 ساعت انکوبه شدند. سپس درصد سلول‏های زنده رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت-4) بوسیله روش هموسایتومترمحاسبه گردید و درصد سلول‏های زنده به عنوان شاخص تحمل سلولی به اثر کلرید روی در نظر گرفته شد. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از نرم‏افزار SPSS و آزمون‏های آماری از جمله آزمون T-test و آزمون Kruskal-Wallis test تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد غلظت‏های 40-1 میکرومولار کلرید روی بر تعداد درصد سلول‏های زنده رده لنفوئیدی B، T و میزان تحمل این سلول‏ها در زمان‏های مختلف پس از انکوباسیون (12 تا 72 ساعت) نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی‏داری وجود ندارد (05/0p >). اما در غلظت‏های 200-50 میکرومولار کلرید روی، میزان تحمل سلول‏ها نسبت به گروه شاهد و غلظت زیر 50 میکرومولار کلرید روی کاهش معنی‏داری یافت (05/0p<). روی برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی لازم است اثرات مختلف روی بر سلول‏های رده لنفوئیدی B و T بستگی به میزان غلظت روی دارد مقادیر بالای روی می‏تواند اثرات منفی و بازدارنده بر روی سلول‏های رده لنفوئیدی B و T بگذارد.

کلیدواژه‌ها

مقدمه

بیش از دو قرن پیش مشخص شد که عنصر روی (Zn) برای رشد آسپرژیلوس نیگرا لازم است (Raulin, 1869). ضرورت وجود عنصر روی برای رشد و تکوین جنین راتها به اثبات رسیده است و سپس سندرم فقدان روی به همراه آثاری چون آنمی، عدم رشد اندام تناسلی و غدد تناسلی در کودکان مشاهده شد (Vallee, 1993). عنصر روی به عنوان کوفاکتور برای بیشتر از 300 نوع آنزیم، به خصوص متالوآنزیم‏ها و عوامل موثر در نسخه‏برداری (RNA پلیمراز و DNA پلیمراز) شناخته شده است (Overbeck, 2008). کاهش عنصر روی منجر به تضعیف عملکرد سیستم ایمنی می‏گردد، ضرورت هموستازی روی در بدن که بوسیله پروتئین انتقالی و ناقل روی صورت می‏گیرد برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی به اثبات رسیده است (Rink, 2007). کاهش مقادیر روی در بدن به همراه آتروفی تیموس، کاهش ایمنی و افزایش عفونت‏های ویروسی، قارچی و باکتریایی به اثبات رسیده است (Mills, 1989). مقدار کلی عنصر روی در بدن انسان حدود 4-2 گرم است و غلظت عنصر روی در پلاسما حدود µm16-12 است. مقدار زیادی از این عنصر در سرم خون توسط آلبومین و به مقدار کمتر توسط ترانسفرین حمل می‏شود. در ضمن هیچ سیستم ذخیره ای مخصوص عنصر روی در بدن انسان تاکنون گزارش نشده است (Chavakis, 1999). روی عامل آنتی‏اکسیدانی است و نقش مهم و محافظت‏کننده‏ای در برابر رادیکال‏های آزاد دارد (Roussel, 2003; Saki, 2009). در روند بلوغ و تکامل دستگاه‏های تولیدمثلی، در روند درمان سرطان پروستات، بزرگی خوش‏خیم و تورم پروستات نقش مکمل روی ثابت شده است. همچنین در دوران بارداری و شیردهی در زنان مصرف روی افزایش می‏یابد (Vallee, 1993). کاهش عنصر روی می‏تواند بر روی فعالیت کموتاکسی نوتروفیل‏ها، در فعال‏سازی سلول‏های کشنده و فاگوسیتوز ماکروفاژها اثر بازدارنده داشته باشد (Keen, 1990). روی می‏تواند با اثر بر بیان رسپتورهای اینترلوکین 2 بر تکثیر سلول‏های لنفوسیتی اثر بگذارد (Saha, 1995). از طرف دیگر تأثیر عنصر روی بر تکوین و تمایز و تکثیر لنفوسیت‏های T ثابت شده است و کاهش آن نیز اثر مهاری بر میزان ترشح تیمولین (هورمون تیموسی) دارد که تمایز لنفوسیت‏های T را به تعویق می‏اندازد
(Crea, 1990) در واقع عنصر روی در مقادیر متفاوت هم در محیط بدن انسان (In vivo) و هم در محیط آزمایشگاهی (In vitro) می‏تواند اثرات متناقضی بر فعالیت لنفوسیت‏های B و T داشته باشد. بعضی از بیماری‏های خودایمن با منشأ آسیب‏شناسی سلول‏های T متعاقب کاهش روی صورت می‏گیرد (Campo, 2000). در مطالعه‏ای که توسط (Michiko et al., 2000) در خصوص اثر کلرید روی بر سلول‏های زنده مولت-4 انجام گردید مشخص گردید در غلظت‏های بالاتر ار 100 میکرومولار کاهش معنی‏داری در تعداد سلول‏های زنده مولت-4 دیده می‏شود (Michiko, 2000). مطالعه‏های Siegel et al. (2006) در محیط آزمایشگاهی نشان می‏دهد عدم تعادل روی در بدن سبب مرگ برنامه‏ریزی شده و آپوپتوزیس می‏گردد (Siegel, 2006). در مطالعاتی که بر اثر غلظت‏های مختلف روی در محیط آزمایشگاهی انجام شده است بیشتر اثرات سمیت سلولی عنصر روی در مقادیر بالا بر روی رده سلولی لنفوئیدی مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به اثر مقادیر پائین عنصر روی بر سلول‏های ایمنی به خصوص لنفوسیت‏ها پرداخته شده است و همچنین مطالعات قبلی اکثراً بر روی رده سلول‏های T بوده و یک گزارش در ایران بر روی اثر روی بر مخلوطی از سلول‏های رده لنفوئیدی بدون در نظر گرفتن پاسخ هر یک به طور مجزا انجام شده است (تکمه­داشی، 1384) و تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی اثر عنصر روی برسلول رده لنفوئیدی T و B (راجی و مولت-4) به طورمجزا و جداگانه در دست نیست. از آنجا که تحمل و پاسخ سلولی رده لنفوئیدی B و  Tنسبت به عنصر روی می‏تواند متفاوت باشد در این مطالعه میزان تحمل مقادیر کم کلرید روی در دو نوع سلول‏های رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت-4) به طور جداگانه و در محیط کشت مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

مواد و روش‏ها

این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در سال 1389 و 90 در دانشگاه پیام‏نور انجام شد. برای تهیه محلول یکنواخت، کلرید روی (تهیه شده از شرکت مرک آلمان) را با فیلتراسیون غشایی فیلتر کرده، از کلرید روی یک مولار غلظت‏های 1، 5، 10، 20، 30، 40، 50، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 میکرومولار تهیه می‏گردد. در زیر هود بیولوژیک از سلول‏های رده لنفوئیدی B و T سوسپانسیون سلولی به روش زیر تهیه شد: به 40 میکرولیتر از هر گروه سلول رده لنفوئیدی B وT (سلول‏های راجی و مولت-4 تهیه شده از انستیتو پاستور) 40 میکرولیتر معرف تریپان بلو (W/V %2/0 تریپان بلو در بافر PBS) اضافه نموده (Butler, 2004)، و به مدت 2 دقیقه در دمای اتاق قرار داده و سپس بوسیله پیپت پاستور مقداری نمونه بر روی لام نئوبار منتقل کرده و سپس سلول‏های پنج مربع مشبک شمارش می‏گردد. درصد سلول‏هایی که با تریپان بلو رنگ‏آمیزی نشده‏اند بیانگر تعداد سلول‏های زنده است. غلظت سلولی Cells/ms برابر است با: (تعداد سلول شمارش شده Х104 تقسیم بر 5) و میزان درصد سلولهای زنده از طریق فرمول (تعداد سلول‏های زنده Х 100 تقسیم بر تعداد کل سلول‏ها) محاسبه می‏گردد (Butler, 2004; Patterson, 1979) سپس 70 میکرولیتر از این سوسپانسیون را برداشته و در چاهک‏های پلیت 96 خانه‏ای وارد کرده و به همه چاهک‏ها 10 میکرولیتر از غلظت‏های مختلف روی (غلظت صفر به عنوان شاهد تا غلظت 200 میکرومولار) اضافه گردید سپس به همه چاهک‏ها 20 میکرولیتر محیط کشت RPMI-1640 به همراه 10% سرم گاوی (تهیه شده از شرکت سیگما آمریکا) که محیط کشت اختصاصی برای سلول‏های رده لنفوئیدی B و T می‏باشد اضافه گردید (Butler, 2004). محتویات چاهک‏ها جهت بررسی سلول‏های زنده زیر میکروسکوپ معکوس (اینورت) مشاهده شدند. سپس پلیت‏ها را در انکوباتور CO2دار در دمای C°37 قرار داده و پس از پایان یافتن انکوباسیون در فواصل زمانی 12، 24، 36، 48،60 و 72 ساعت، 5 چاهک پلیت برای هر گروه از غلظت‏های کلرید روی جهت شمارش و بررسی تعداد سلولهای زنده مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمایش برای هر سلول رده لنفوئیدی B و T در غلظت‏های مختلف کلرید روی 3 دفعه تکرار شد. برای تعیین سلول‏های زنده در هر بار شمارش به اندازه حجم سوسپانسیون سلولی همان حجم تریپان بلو (W/V %2/0 تریپان بلو در بافر فسفات سالین PBS) استفاده شد. سپس بعد از 2 دقیقه نمونه‏ها را بوسیله تکنیک هموسایتومتر (لام نئوبار) شمارش کرده و سلول‏های رنگ‏آمیزی نشده بیانگر تعداد سلول‏های زنده بود، با استفاده از فرمول (تعداد سلول‏های زنده Х 100 تقسیم بر تعداد کل سلول‏ها)، درصد سلول‏های زنده محاسبه شد شمارش هر سلول در هر غلظت کلرید روی به منظور کاهش خطا 3 مرتبه انجام شد. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از نرم‏افزار SPSS و آزمون‏های آماری از جمله آزمون T-test و آزمون Kruskal-Wallis test تجزیه و تحلیل شدند و تعداد درصد سلول‏های زنده در هر گروه زمانی و هر غلظتی با گروه شاهد همان ساعت مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین درصد تعداد سلول‏های زنده در دو گروه با اثر غلظت کلرید روی کمتر از 50 میکرومولار با غلظت کلرید روی 50 و بیشتر از 50 میکرومولار در هر ساعت پس از انکوباسیون مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین داده‏های بدست آمده در سه مرتبه تکرار نسبت به هم مقایسه شدند و میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده راجی نسبت به میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده مولت -4 مقایسه شدند و 05/0 P< به عنوان سطح معنی‏داری در نظر گرفته می‏شود.

 

نتایج

داده‏های بدست آمده در سه بار تکرار آزمایش نسبت به هم مقایسه و هیچکدام تفاوت معنی‏داری نداشتند. همچنین نتایج نشان می‏دهد غلظت‏های 1، 5، 10، 20، 30 و 40 میکرومولار کلرید روی بر سلول‏های رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت -4) پس از 12، 24، 36، 48، 60 و 72 ساعت انکوباسیون مشخص می‏شود درصد تعداد سلول‏های زنده تفاوت معنی‏داری با گروه شاهد نداشت (05/0P>). در غلظت‏های 50، 75، 100، 125، 150، 175 و200 میکرومولار پس از 12، 24، 36، 48، 60 و 72 ساعت انکوباسیون درصد تعداد سلول‏های زنده راجی و مولت -4 نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‏داری را نشان داد (05/0P<). همچنین میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده رده لنفوئیدی B (راجی) نسبت به سلول‏های رده لنفوئیدی T (مولت-4) اختلاف معنی‏داری نداشتند (05/0> P) (شکل­های 1 الی 12).

در بررسی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده در دو گروه با اثر غلظت کلرید روی کمتر از 50 میکرومولار با غلظت کلرید روی 50 و بیشتر از 50 میکرومولار در هر ساعت پس از انکوباسیون و هر دو نوع سلول مورد بررسی، اختلاف معنی‏داری مشاهده می‏شود بطوری که تعداد سلول‏های زنده در گروه با غلظت 50 میکرومولار و بیشتر از 50 میکرومولار نسبت به گروه با غلظت پائین‏تر از 50 میکرومولار کاهش معنی‏داری دارد (05/0 < P ) (شکل 13 و 14).

  

بحث

یافته‏های این مطالعه با نتایج Wellinghausen et al. (2000) تفاوت معنی‏داری را نشان نداد. به طوری که در هر دو مطالعه در حضور غلظت‏های بالای کلرید روی عملکرد سلول‏های مولت-4 تضعیف می‏شود (Wellinghausen, 2000). همچنین مطالعات Michiko et al. (2000) بر روی سلول‏های مولت-4 موید این نکته است که با افزایش میزان   غلظت  کلرید  روی  میزان  تحمل   سلول‏های   رده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 12 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

شکل 2. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 24 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

 

شکل 3. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 36 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

شکل 4. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 48 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

 

شکل 5. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 60 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

شکل 6. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی B (راجی) پس از 72 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

شکل 7. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 12 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

 

شکل 8. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 24 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

شکل 9. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 36 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

شکل 10. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 48 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

شکل 11. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 60 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

 

شکل 12. مقایسه اثر غلظت­های مختلف کلرید روی بر روی میانگین درصد تعداد سلول‏های زنده

رده لنفوئیدی T (مولت-4) پس از 72 ساعت انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را با گروه کنترل نشان می­دهد.

 

شکل 13. مقایسه اثر مقادیر کمتر از  µm50 کلرید روی با مقادیر مساوی و بیشتر از µm50 کلرید روی

بر روی درصد تعداد سلول‏های زنده رده لنفوئیدی B در زمانهای مختلف انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را نسبت به گروه­های 50< نشان می­دهد.

 

 

شکل 14. مقایسه اثر مقادیر کمتر از  µm50 کلرید روی با مقادیر مساوی و بیشتر از µm50 کلرید روی

بر روی درصد تعداد سلول‏های زنده رده لنفوئیدی T در زمان­های مختلف انکوباسیون

* مقادیر کمتر از 05/0 (05/0p<) تفاوت معنی‏دار را نسبت به گروه­های <50 نشان می­دهد.

 

 

 

لنفوئیدی T کاهش یافته و عنصر روی سبب القا آپوپتوزیس و مرگ برنامه‏ریزی شده در سلول‏های مولت-4 می‏گردد. نتایج این محقق نشان می‏دهد القا آپوپتوزیس و نکروزیس در سلول‏های مولت -4 وابسته به فعالیت Caspase-3 نمی‏باشد (Michiko et al., 2000) در مطالعه دیگر توسط این محقق نشان داده شد غلظت‏های 200-80 میکرومولار روی سبب ایجاد آپوپتوزیس در سلول‏های تیموس موش‏ها می‏گردد (Fraker and Telford, 1997) یافته‏های بدست آمده از تحقیق حاضر نیز با نتایج مطالعات Tokmehdashi (2006) که بر روی مخلوط سلول‏های راجی و مولت-4 انجام شده است تفاوت معنی‏داری نداشت به طوری که در هر دو مطالعه در غلظت‏های بالاتر عنصر روی میزان درصد زنده ماندن سلول‏ها به طور معنی‏داری کاهش می‏یابد (Tokmehdashi, 2006). در مطالعه حاضر در شرایط آزمایشگاهی در حضور غلظت‏های 40-1 میکرومولار روی تعداد سلول‏ها زنده تفاوت معنی‏داری با گروه شاهد ندارد. این مطلب می‏تواند موید این نکته باشد که روی در غلظت‏های زیر 50 میکرومولار تأثیر سمی بر سلول‏های راجی و مولت-4 ندارد اما در حضور غلظت‏های بالاتر تأثیر سمیت سلولی به صورت کاهش تحمل سلولی و افزایش مرگ و میر در سلول‏های رده لنفوئیدی مشاهده می‏گردد این نتایج با مشاهدات دیگر که با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس و رنگ‏آمیزی با Hoechst 33342 وPropidium Iodium (PI) انجام شده بود که نشان می‏داد فلز روی در مقادیر بالا باعث هم آپوپتوزیس و هم نکروز در سلول‏های مولت-4 می‏شود، هم­خوانی دارد. به طور کلی مطالعات محدودی درباره اثر کلرید روی در مقادیر پائین بر روی سلول‏های ایمنی و به­خصوص رده لنفوئیدی B و T به عمل آمده است. نتایج بدست آمده از مطالعه فوق نشان می‏دهد که عنصر روی در غلظت‏های معادل سطح فیزیولوژیک سرم خون (µm 16-12 و در واقع کمتر از  µm20) (Chavakis, 1999) توسط سلول‏های لنفوئیدی B و T تحمل شده است و سبب کاهش تعداد سلول‏های زنده نمی‏گردد. اما در غلظت‏های چند برابر سطح فیزیولوژیک سرم خونی اثر سمیت سلولی بوسیله کاهش تحمل سلولی مشهود می‏باشد. از آنجا که روی باعث القا آپوپتوزیس و مرگ برنامه‏ریزی شده در بعضی از سلول‏های رده لنفوئیدی و سلول‏های موثر در دستگاه ایمنی می‏شود پس می‏توان در آینده به منظور ایجاد آپوپتوزیس و نکروزیس در سلول‏های سرطانی و کنترل رشد این سلول‏ها و جلوگیری از پیشرفت سلول‏های سرطانی از آن بهره برد.

 

سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام‏نور انجام شده است. نویسندگان بر خود لازم می‌دانند تا از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه پیام‏نور و ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان که در تصویب و اجرای این طرح پژوهشی همکاری نمودند، سپاسگزاری
نماید. همچنین، از همکاری جناب آقای دکتر عمران حشمتی در مراحل مختلف این مطالعه، تشکر و قدردانی
می‌نماییم.


 

A Campo C, Wellinghausen N, Faber C, Fischer A, Rink L (2000) Zinc inhibits the mixed lymphocyte culture.Biological Trace Element Research.
Butler M (2004) Animal cell culture technology. 2nd edit. Fifth chapt.87-112
Chavakis T, May AE, Preissner KT, Kanse SM (1999) Molecular mechanisms of zinc dependent leukocyte adhesion involving the urokinase receptor and ß2-integrins. Blood, 93: 2976-2983.
Crea A, Guerin V, Ortega F, Hartmann P (1990) Zinc and immune system. Annales Medicine interne, 141: 447-451.
Fraker PJ, Telford WG (1997) A reappraisal of the role of Zinc in life and death decisioris of cells. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 215: 229-236.
Keen CL, Gershwin ME (1990) Zinc deficiency and immune function.Annual Review of Nutrition, 10: 415-431
Michiko H, Kazuhiro I, Kazuhiro H, Ryoji I (2000) Zinc induces mixed types of cell death, Necrosis and apoptosis in Molt-4 cells. J Biochem, 128: 933-939.
Mills CF (1989) Zinc in human biology. Human Nutrition Reviews. London: Springer Verlag.
Overbeck S, Leigh Ackland M, Ford D, Rink L (2008) Intracellular Zinc homeostasis in leukocyte subsets is regulated by different expression of zinc exporters ZnT-1 to ZnT-9., (2008) Journal of Leukocyte Biology, 83: 368-380.
Patterson MK (1979) Measurement of growth and viability of cells in culture.Methods Enzymol, 58: 141-152.
Raulin J (1869) Etudes chimique sur la vegetation (chemical studies on plants). Annales des sciences naturelles botanique et biologie vegetal, 11: 293-299.
Rink L, Haase H (2007) Zinc homeostasis and immunity. Trends Immunol, 28, 1-4
Roussel AM, Facn Ak, Zouari N, Mahjoub S, Maheau JM, Anderson KA (2003) Antioxidant effects of Zinc supplementation in tunisians with type 2 Diabetes Mellitus, J AM College Nutr, 22: 316-321.
Saha AK, Haddea EM, Haddea JW (1995) Zinc inducers thymuline secretion from human thymic epithelial cells in vitro and augments splenocyte and thymocyte responses in vivo.International Journal of immunopharmacology, 17: 729-733.
Saki GH, Radan K, Radmard Sh. M, Rashidi I, Rahim F (2009) The effect of unilateral testicular blunt trauma and protective effect of Zinc on spermatogenesis of contra lateral testis of pre-pubertal wistar rat.J Qum Univ Med Sci, 3(1): 3-40
Siegel A, Sapru H (2006) Essential neuroscience. Eighteen edition, Philadelphia, P111-113.
Tokmehdashi H (2006) Comparison between the cytotoxic effects of zinc on Raji and Molt-4 cell line. Mazandaran Med Journal, 46(15): 25-30.
Vallee BL, Falchuk KH (1993) The biochemical basis of zinc physiology. Physiological Reviews, 73: 79-118.
Wellinghausen N, Kern WV, Jochle W, Kern P (2000) Zinc serum level in human deficiency virus infected patients in relation to immunological status. Biological Trace Element Research, 73: 79-89.