با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ‏ایران

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی

3 استاد، گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، مؤسسه آموزش‌عالی کاویان، ‏مشهد، ایران

4 استادیار، گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

برهم‌کنش بین ماتریکس خارج سلولی و سلول‎ها در جهت‌گیری رفتار سلول‎ها نقش اساسی دارد. تاکنون داربست‎های مختلفی جهت بررسی رفتار سلول‎ها در شرایط سه بعدی ساخته شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی برهم‌کنش بین داربست سلول­زدایی‌شده مزانتر گاو با بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی می­باشد. بافت مزانتر با ابعاد mm5×mm5 تهیه و پس از استفاده از روش‌های فیزیکی (انجماد آهسته و ذوب سریع) و روش‌های شیمیایی (استفاده از سدیم دو دسیل سولفات SDS و تریتون X-100) سلول‌زدایی شده و سپس مراحل شستشو و استریل کردن صورت گرفت. این قطعات به‌عنوان داربستی در حلقه­های بافت بلاستمای حاصل از پانچ لاله گوش خرگوش مونتاژ و کشت داده شد. در روزهای 3، 7، 10، 15 و 21 کشت، نمونه­برداری انجام گردید. برهم­کنش­های بین داربست و سلول‎های بافت بلاستما به‌کمک روش­های بافت‌شناسی و مطالعات میکروسکوپ نوری، فلورسنت و الکترونی نگاره و گذاره، مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه رفتار سلول‎های بلاستمایی در روزهای مختلف کشت علاوه بر مهاجرت و استقرار سلول‎های بلاستما روی داربست سلول‌زدایی‌شده مزانتر نشان داد که این داربست قادر به بازیابی ساختار مویرگ‌های خونی، سلول‎های فیبروبلاستی و چربی نیز می‌باشند. براساس یافته­های بافت‌شناسی، نتایج نشان داد که بافت بلاستما دارای سلول‎های پویایی است که می­توانند به داخل داربست مهاجرت کنند. از طرف دیگر ویژگی‌های ماتریکس سلول‌زدایی مزانتر گاو، می‌تواند اتصال، مهاجرت و احتمالاً تمایز سلول‎های بلاستمایی را در شرایط In vitro پشتیبانی نماید.

کلیدواژه‌ها

Andreal, G.; Eva, F.; Sticova, E.; Kosinova, L.) 2017 .(The Optimal Timing for Pancreatic Islet Transplantation into Subcutaneous Scaffolds Assessed by Multimodal Imaging.Contrast Media & Molecular Imaging; 13: 69-77.
Atala, A.; Bauer, S.B.; Soker, S.; Yoo, J.J.; Retik, A.B.) 2006 .(Tissue-engineered autologous bladders for patients needing cystoplasty. The lancet; 367(9518): 1241-1246.
Badylak, S.F.; Freytes, D.O.; Gilbert, T.W. (2009). Extracellular matrix as abiological scaffold material: structure and function. ActaBiomate; 5(1):1-13.
Baharara, J.; Mahdavishahri, N.; Saghiri, N.; Rasti, H. (2012).  Histologicalstudy of interaction between blastema tissue and decellularized three-dimensional matrix of bladder. Zahedan J Res Med Sci; 14(7): 8-13.
Clay, M.P.; Vera, L.C.; Martins, A. (2015). Metalloproteinases and Wound Healing. Adv Wound Care; 4(4): 225-234.
Corcoran, J.P.; Ferrtti, P.RA. (1999). regulation of keratinexpression and myogenesid suggests different ways ofregenerating muscle in adult amphibian limbs. J Cell Sci; 112(pt9): 1385-94.
Crapo, P.M.; Gilbert, T.W.; Badylak, S.F. (2011). An overviewof tissue and whole organ decellularization processes. Biomaterials; 32: 3233‐3243.
Elder, B.D.; Eleswarapu, S.V.; Athanasiou, K.A. (2009). Extraction techniques for the decellularization of tissue engineered articular cartilage constructs. Biomaterials; 30(22): 3749-3756.
Even-Ram, S.; Yamada, K.M. (2005). Cell migration in 3D matrix. CurrOpin Cell Biol; 17(5): 524-532.
Flynn, L.E.; Prestwich, G.D.; Semple, J.L.; Woodhouse, K.A. (2008). Proliferationand differentiation of adipose-derived stemcells on naturally derived scaffolds. Biomaterials; 29(12); 1862-1871.
Friedl, P.; Wolf, K. (2003). Tumour-cell invasion and migration: diversity and escape mechanisms. Nat Rev Cancer; 3(5): 362-374.
Gardiner, D.M.; Muneoka, K.; Bryant, S.V. (1986). the migration of dermal cellsduringblastema formation in axolotls. DevBiol; 118(2): 488-493.
Gilbert, T.W.; Sellaro, T.L.; Badylak, S.F. (2006). Decellularization of tissues and organs. Biomaterials; 27: 3675‐3683.
Goss, R.J.; Grimes, L.N. (1975). Epidermal downgrowths in regenerating rabbit ear holes. J Morphol; 146(4): 533-542.
Hashemzadeh, M.R.; MahdaviShahri, N.; Bahrami, A.R.; Kheirabadi, M.; Naseri, F.; Atighi, M. (2015). Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna. In Vitro Cell. Dev. Biol. Animal; 51(7): 680-9.
MahdaviShahri, N.; Baharara, J.; Takbiri, M.; KhajehAhmadi, S. (2013). In Vitro Decellularization of Rabbit Lung Tissue.Cell Journa; 15(1): 83-88.
Maillet, M. (1979). Les tissus de soutien. 3rd edn. Vigot editions paris.
Mantovani, M.; Carmem, T.; Correa-Giannella, C. (2018).  Decellularized pancreas bioscaffold generation aiming at Type 1 Diabetes therapeutic. DiabetesMetab; 14(2): 22-29.
Murphy, C.M.; Haugh, M.G.; Obrieen, F.J. (2010). The effect of mean pore size on cell attachment, proliferation and migration in collagen glycosaminoglycan scaffolds for bone tissue Engineering Biomaterials; 31: 461-466.
Naderi, S.; KhayatZadeh, J.; Mahdavi Shahri, N.; NejadShahrokhAbady, K.; Cheravi, M.; Baharara, J.; et al. (2013). Three‐dimensional scaffold fromdecellularized human gingiva for cell cultures:glycoconjugates and cell behavior. Cell J; 15: 166‐175.
Pollot, B.E.; Goldman, S.M.; Wenke, J.C.; Corona, B.T. (2016). Decellularized extracellular matrix repair of volumetric muscle loss injury impairs adjacent bone healing in a rat model of complex musculoskeletal trauma. J. Trauma Acute Care Surg; 81(5): 184-190.
Raeber, G.P.; Lutolf, M.P.; Hubbell, J.A. (2007).  Mechanisms of 3-D migration and matrix remodeling of fibroblasts within artificial ECMs. ActaBiomater; 3(5): 615-629.
Schaner, P.J.; Martin, N.D.; Tulenko, T.N.; Shapiro, I.M.; Tarola, N.A.; Leichter, R.F.; Carabasi, R.A.; Dimuzio, P.J. (2004).  Decellularized vein as a potential scaffold for vascular tissue engineering. Vascular surgery; 40(1): 146-53.
Tottey, S.; Johnson, S.A.; Crapo, P.M.; Reing, J.E.; Zhang, L.; Jiang, H.; et al. (2011). The effect of source animal age upon extracellular matrix scaffold properties. Biomaterials; 32(1): 128-36.
Wolf, M.T.; Daly, K.A.; Reing, J.E.; Badylak, S.F. (2012).  Biologic scaffold composed of skeletal muscle extracellular matrix. Biomaterials; 33(10): 2916-2925.