با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی، مؤسسه ربع رشیدی، تبریز، ایران

2 استادیار بیوشیمی، گروه علوم پزشکی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران ‏

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی آذربایجان‌غربی، ارومیه، ‏ایران

چکیده

دیابت یک اختلال متابولیکی است که با افزایش قند خون و سپس نقص در ترشح انسولین، مقاومت به عمل انسولین و یا هر دو ایجاد می‌گردد. تحقیقات نشان می‌دهد عصاره آبی چای سفید خواص آنتی‌اکسیدانی دارد ولی مطالعات اندکی در مورد اثرات هیپرگلیسمیک و هیپرلیپیدمیک آن انجام گرفته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره آبی چای سفید بر پروفایل لیپیدی و گلوکز خون در رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین می‌باشد. دریک مطالعه تجربی 32 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه هشت‌تایی به‌طور تصادفی تقسیم شدند؛ گروه اول، گروه کنترل که از رژیم غذایی استاندارد استفاده نموده و روزانه یک سی‌سی آب مقطر از طریق گاواژ دریافت کردند؛ گروه دوم، رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین بود؛ گروه سوم: رت‌های سالمی که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را مصرف کردند. گروه چهارم، رت‌های دیابتی‌شده که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را مصرف کردند. پس از دوره تیمار سی روزه، خون‌گیری جهت تعیین میزان گلوکز و پروفایل چربی انجام گرفت و اطلاعات به‌دست‌آمده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره آبی چای سفید میزان سرمی گلوکز، تری‌گلیسیرید، کلسترول و LDL را کاهش و سطح سرمی HDL را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد (05/0P<).با درنظرگرفتن یافته‌ها، مشخص می‌شود که عصاره آبی چای سفید می‌تواند بر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی ناشی از دیابت مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

Ahlam, A.M.; Al-Shiekh, A.; Al-Shati, M.B.; Mohammed, A.A.; Sarhan, F.M. (2014). Effect of white tea extract on antioxidant enzyme activities of streptozotocin-induced diabetic rats; 30(5): 270-275.
Alipoor, B.; Rad, A.H. (2012). Review Article aboutA Review on the Therapeutical Effects of Tea, Asian Journal of Clinical Nutrition; 4: 1-15.
Asgari, S.; Rahimi, P.; Madani, H.; Mahzuni, P.; Kabiri, N. (2008). Hydro- alcoholic extract of Juglansregia in the prevention of type I diabetes in adult male rats. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders; 7(4): 370-363.
Banshidhar, B.; Deepmala, Y. (2013). Current Researches on Plants Having Antidiabetic Potential: An Overview, Journal of Botanical Sciences, ISSN: 2320-0189.
Brance, M.; Silva, P.F.; Olivera, P.I.; Moreira, M.G. (2014). Can Tea Consumption be a Safe and Effective Therapy Against Diabetes Mellitus-Induced eurodegeneration? NCBI; 12(6): 475-489.
Doustar, J.; Mohajeri, D. (2009). The antioxidant effects of grape seed extract in streptozotocin induced diabetic rats, diabetic rats Surveying the effects of grapes, the ZJRMS; 12(1): 9-14.
Gonçalo, T.; Cabral, D.; Covilhã, J.de. (2013). Male Fertility and Type 2 Diabetes Mellitus: effect of White Tea. Universidade da Beira Interior, editora, T14:40:01Z.  
Henzen, C. (2012). Monogenic diabetes mellitus due to defects in insulin secretion, Swiss. Med. Wkly, 142: w13690.
Hosseinzadegan, H.; Ezatpoor, B.; Abdollahpour, F. (2010). Green tea olive extracts cytotoxicity effects on breast cancer cell lines, of Medical Journal of Ardabil; I(IV): 287-294.
Madani, H.; Mahudabady Ahmadi, N.; Vahdati, A. (2005). Check to extract the glucose and lipids in diabetic rats. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders; 5(2): 116-109.
Mirfeizi, M.; Mehdi Zadeh, Z.; Mirfeizi, Z.; Jafarabadi, F.; (2014). The effect of cinnamon on glucose control and blood lipids in patients with type II diabetes. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences; 57(3): 541-533.
Mohammadi, J.; Mirzaee, A.; Azizi, A.; Roozbehi, A.; Delaviz, H. (2011). The effect of hydroalcoholic extract of walnut leaf on pancreatic tissue changes in diabetic and normal rats; 4: 293-302.
Mozaffarian, V. (1996). 9. Iran's culture of plants; Latin English & Farsi, Tehran: contemporary culture, Second Edition.
Nouri, S.; Mizani, M.; Gerami, A.; Fourqani, M. (2010). The effect of antioxidants extracted from green tea , black tea bags on the physical characteristics of paper packaging and shelf life . Food Science and Nutrition Jurnal; 10(1): 451-459.
Omodesola, O.; Ogunruku, F.; Ogidiolu, O.; Adedayo, A. (2014). Interaction of Some Commercial Teas with Some Carbohydrate Metabolizing Enzymes Linked with Type-2 Diabetes: A Dietary Intervention in the Prevention of Type-2 Diabetes, Article ID 534082.
Parsian, N. (1998). Oxidative stress and cardiovascular desease in type 2 Diabetes. Journal of Diabetes World Diabetes Day; I(I): 24-28.
Rasuli Fard, M.; Zargari, F. (2015). Effects of the aqueous extract of white tea on serum levels of antioxidant enzymes in arsenic exposed rats,  Veterinary Clinical Pathology; 2(34)-9.
Sahidual Islam, MD. (2011). Effects of the aqueous extract of white tea (Camellia sinensis) in a streptozotocin-induced diabetes model of rats; 10.1016/j.phymwd.06.025:11-25
Thomas, W.; Burns, B.E.; Terry, P.; Langley, G. (2013). Insuline Inhibition of Lipolysis of Human Adipocytes, Diabetes; 28: 957-961.
Vosoughi Karkazlu, N.; Abotalebi Darya Sari, G.; Farahani, B.; Mohammad Nejad, I.; Sajjadi, A. (2011). A large study of patients with diabetes self-care ability. Original research paper; (4): 204-197.