با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشگاه پیام‌نور تهران ‏شرق ‏

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشگاه پیام نور ‏تهران شرق

چکیده

چکیده
ازآنجایی­که نانوذرات مس یکی از اولین نانوذرات برنامه‌ریزی‌شده در صنایع هستند، تحقیقات اخیر، سمیت پاتولوژیکی این نانوذرات را در بافت‌ها و اندام‌های مختلف نشان داده است. بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سمیت نانوذرات اکسید مس بر بافت گناد در جنس نر موش صحرایی است. در این تحقیق مجموعاً از 40 سر موش نر استفاده شد که در 4 گروه، یک گروه کنترل سالم و گروه‌های تیمار که به‌ترتیب 10، 20 و 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم نانوذره اکسید مس به‌روش درون صفاقی دریافت کردند، تقسیم شدند. تزریقات به مدت10 روز و به‌صورت یک روز در میان انجام گرفت. برای مطالعه هیستوپاتولوژیکی، از هر گروه به‌صورت تصادفی 4 موش به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و بعد از تهیه نمونه‌های بافتی بیضه، این نمونه‌ها با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS Ver.17 و آنالیز واریانس یک‌طرفه و به دنبال آن از تست دانکن استفاده شد. از نظر هیستوپاتولوژِی، میزان سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید به‌صورت وابسته به دوز کاهش یافت و در بیضه اختلالاتی مانند ناهنجاری و بدشکلی شدید با مورفولوژی متفاوت در لوله‌های اسپرم‌ساز و تخریب سلول‌های سرتولی دیده شد. نتایج مطالعات نشان داد که نانوذرات اکسید مس، با استرس اکسیداتیو و تخریب سلولی در ساختار و فرایند اسپرماتوژنز گنادی اختلال ایجاد کردند؛ هر چند مرگ و میری در موش‌ها رخ نداد.

کلیدواژه‌ها

 
Braydich-Stolle, L.K.; Lucas, B.; Schrand, A.; Murdock, R.C.; Lee, T.; Schlager, J.J., et al. (2010). Silver nanoparticles disrupt GDNF/Fyn kinase signaling in spermatogonial stem cells. Toxicological sciences; 116(2):577-89.
Bremner, I. (1998). Manifestations of copper excess. Am J Clin Nutr; 67: 1069-1073.
Carlson, C.; Hussain, S. M.; Schrand, A. M.; et al. (2008). Unique cellular interaction of silver nanoparticles: sized dependent generation of reactive oxygen spacies.J phys chem B; 112 (43): 13608-19.
Chen, Z.; Meng, H.; Xing, G.; Chen, C.; Zhao, Y.; Jia, G.; et al. (2006). Acute toxicological effects of copper
nanoparticles in vivo. Toxicol Lett; 163: 109-120.
Forgacs, Z.; Massanyi, P.; Lukan, N.; Somosy, Z. (2012). Reproductive toxicology of nickel-review. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng; 47: 1249-1260.
Gaetke, L. M.; Chow, C. K. (2003). Copper toxicity, oxidative stress, and antioxidant nutrients. Toxicology; 189: 147-163. [PubMed: 12821289].
Genan, A.; al Bairuty, G. A.; Mohammad, N.; Taha, M. N. (2016). Effects of copper nanoparticles on reproductive organs of male albino rats. International Journal for Sciences and Technology; 17-24.
Hess, R. A.; Renato, d. e.; Franca, L. (2008). Spermatogenesis and cycle of the seminiferous epithelium. Adv Exp Med Biol; 636: 1-15.
Hoover, M. D.; Stefaniak, A.B.; Day, G.A.; Geraci, C. L. (2007). Exposure assessment considerations for nanoparticles in the workplace. National  institute for occupational safty and health: 71-81.
Jesse, B.; Mary, R, L. (2004). Maintaining copper homeostasis regulation of copper trafficking proteins in response to copper deficiency or overload. J Nutr Biochem, 15, 316-22.
kalirawana, t.; sharma, p.; joshi, s. c. (2018). Reproductive Toxicity of Copper Nanoparticles in Male Albino Rats. Int J Pharma Res Health Sci; 6 (1). 2258-63.
Lan, Z.; Yang, W. X. (2012). Nanoparticles and spermatogenesis: how do nanoparticles affectspermatogenesis and penetrate the blood-testis barrier. Nanomedicine; 7(4): 579-96.
Luo, C.; Li, Y.; Yang, L.; Zheng, Y.; Long, J.; Jia, J.; et al. (2014). activation of erk and p53 regulates copper oxide nanoparticle-induced cytotoxicity in keratinocytes and fibroblasts. int j nanomed; 9: 4763-4772.
Mamonova, M. D.; Matasovb, I. V.; Babushkinaa, O. E.; Losevc, Y. G.; Chebotarevad, E.V.; Gladkovaa.; et al. (2013). Study of Physical Properties and Biological Activity of Copper Nanoparticles Nanotekhnologi; 8(5–6): 303-308.
Mohseni, K.; Mirzamohamadi, M.; Sohrabi, D. (2015). The Effect of the Molybdenum trioxide (MoO3) nanoparticles on histological changes of testis and spermatogenesis process in adult male Wistar rats. AMUJ; 17(93): 64-74.
Ng, T. B.; Liu, W. K. (1990). Toxic effect of heavy metals on cells isolated from the rat adrenal and testis. In Vitro Cell Dev Biol; 26: 24-28.
Ringstrom, S. J.; Schwartz, N. B. (1985). Cortisol suppresses the LH, but not the FSH response to gonadotropin–releasing hormone after orchidectomy. Endocrinology; 116(1): 472-474.
Roychoudhury, S.; Slivkova, J.; Bulla, J.; Massanyi, P. (2008). Copper administration alerts fine parameters of spermatozoa motility in vitro. Folia Veterinaria; 52: 64-68
Roychoudhury, S.; Massanyi, p.; Bulla, j.; Choudhury, M. d.; Straka, L.; Lukac, N., et al. (2010). In vitro copper toxicity on rabbit spermatozoa motility, morphology and cell membrane integrity. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng; 45: 1482-1491.
Roychoudhury, S.; Nath, S.; Massanyi, P.; Stawarz, R.; Kacaniova, M.; Kolesarova,
A (2016). Copper-Induced Changes in Reproductive Functions: In Vivo and In
Vitro Effects. Physiol. Res, 65, 11-22.
Seyedalipour, B.; Barimani, N., Badoei-Dalfard, A. (2016) Evaluating of serum biochemical biomarker and liver histopathological changes in NMRI mice following exposure to copper oxide nanoparticle. Razi Journal of Medical Sciences; 23(146): 75-82.
Seyedalipour, B.; Barimani, N.; Hoseini, S. M. (2015). Embryonic malformations following exposure to copper oxide nanoparticles in Mus musculus. J Shahrekord Univ Med Sci; 17(5): 23-32.
Sizova, E.; Miroshnikov, S.; Polyakova, V.; Gluschenko, N.; Skalny, A (2012). Copper Nanoparticles asModulators of Apoptosis and Structural Changes in Tissues. J Biomater Nanobiotechnol; 3: 97-104.