با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشجوی دکتری، بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

چکیده
دوزیستان شکارچیان فرصت­طلبی هستند که از منابع غذایی با فراوانی بیشتر در محیط اطرافشان تغذیه می­کنند. این گروه، به‌دلیل تغذیه از حشرات، دارای اهمیت بسزایی در تعادل و کنترل بیولوژیکی آفات کشاورزی اکوسیستم­های مختلف هستند. در این تحقیق که در سال 1395 در شمال غرب استان گیلان انجام گرفت، ضمن بررسی وضعیت زیستی گونه در معرض آسیب وزغ تالشی (Bufo eichwaldi)، محتویات معده57 نمونه، به روش شستشوی معده (stomach flushing) بررسی و الگوی غذایی این گونه مشخص گردید. 642 گزینه غذایی(عمدتاً بی­مهرگان) و غیر غذایی (بقایای گیاهی و سنگ­ریزه) از محتویات معده جمع‌آوری و شناسایی گردید. گزینه­های غذایی مربوط به 4 شاخه جانوری، عمدتاً بندپایان (3/83%) و 7 رده بودند که رده حشرات با 14 راسته، و در بین آن­ها، راسته بال غشائیان (Hymenoptera) و قاب­بالان (Coleoptera) دارای بیشترین مشاهده بودند که تنوع بالای گزینه‌های غذایی این گونه انعکاسی از تنوع بالای بی­مهرگان منطقه مورد مطالعه است. هر چند منطقه مورد مطالعه دارای شرایط اقلیمی مناسب زیست این گونه می­باشد، اما متأسفانه در سالیان اخیر فعالیت­های انسانی، به­خصوص تخریب زیستگاه، باعث کاهش تعداد این گونه آسیب­پذیر شده، به گونه­ای که اخیراً در فهرست گونه­های در معرض آسیب IUCN قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

REFERENCES     
Araujo, C.V.M.; Shinn, C.; Moreira-Santos, M.; Lopes, I.; (2014). Copper-driven avoidance and mortality in temperate and tropical tadpoles. Aquatic Toxicology; 146:70-75.
Baloutch, M.; Kami, H.G.; (1995). Amphibians of Iran. University Publications, Tehran, Iran; 177 p.
Choate, P.M.; (2011). Introduction to the Identification of Insects and Related Arthropods. Florida University.
Darvishnia, H.; (2015). Biological survey of amphibians of Talesh Township and their biological role in pest control. Experimental Animal Biology Journal; 2(14): 45-52.
Hocking, D.J.; Babbitt, K.J.; (2014). Amphibian Contributions to Ecosystem Services. Herpetological Conservation and Biology; 9(1): 1-7.
Fathinia, B.; Rastegar-Pouyani, N.; Darvishnia, H.; Shafaeipour, A.; Jaafari, Gh.; (2016). On the trophic spectrum of Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Amphibia: Anura: Ranidae) in western Iran. Zoology in the Middle East; 62(3): 247-254.
Fitzgerald, L.A.; (1989). An evaluation of stomach flushing techniques for crocodilians. Journal of Herpetology; 170-172.
Kami, H.G.; Yadollahvand, R.; (2014). First Karyological study of the Talysh toad (Bufo eichwaldi) in Mazandaran province, Iran (Anura: Bufonidae). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences; 3(9): 75-78.
Litvinchuk, S.N.; Borkin, L.J.; Skorinov, D.V.; Rosanov, J.M.; (2008). A new species of common toads from the Talysh mountanis, south-eastern Caucasus: genomic size, allozyme, and morphological evidences. Russian Journal of Herpetology; 15(1): 19-43.
Marcov, S.D.C.; Cupsa, D.; Ferenti, S.; David, A.; Dimancea, N.; (2010). Human Influence or Natural Differentiation in Food Composition of four Amphibian Species from Histria Fortress, Romania?. Acta zoolgica Bulgarica; 62(3): 307-313.
Mozaffari, O.; Saeidi Moghari, E.; (2012). Sexual dimorphism in Bufo eichwaldi snout shape with description of its usage in male-male competition. Russian Journal of Herpetology; 19(4): 349-351.
Norval, G.; Huang, S.C.; Mao, J.J.; Goldberg, S.R.; Yang, Y.J.; (2014). Notes on the diets of five amphibian species from southwestern Taiwan. ALYTES; 30: 69-77.
Otto, C.R.V.; Kroll, A.J.; McKenny, H.C.; (2013). Amphibian response to downed wood retention in managed forests: A prospectus for future biomass harvest in North America. Forest Ecology and Management; 304: 275-285.
Rastegar-Pouyani, N.; Kami, H.G.; Rajabizadeh, M.; Shafiei, S.; Anderson, S.C.; (2008). Annotated checklist of amphibians and reptiles of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 4: 43–66.
Triplehorn, C.A.; Johnson, N.F.; (2004). Borror and Delong`s Introduction to the Study of Insects. Cengage Learning US.
Vitt, L.J.; Caldwell, J.P.; (2014). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles. Academic Press, 4nd edition. New York, pp. 776.
www.IUCN.org