با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار، گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

مگس­های گل (Syrphidae) یکی از بزرگترین و مهمترین خانواده راسته دوبالان (Diptera) بوده و افراد این خانواده در فرم بالغ از شهد و گرده گلها تغذیه می­نمایند. لارو اغلب گونه­ها شکارگر شته­ها بوده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات دارند. طی بررسی که بر روی فون مگس­های گل در نیمه جنوبی استان اردبیل در فصول بهار و تابستان سالهای  91-92 انجام گردید. تعداد 320عدد در بهار و تابستان سال  91 و 166عدد در بهار سال 92 با استفاده از تورحشره گیری جمع­آوری شد و پس از اتاله، به آزمایشگاه تحقیقات بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت. نمونه­ها با استفاده از کلیدهای شناسایی موجود تاحدگونه شناسایی شدند. حاصل­این شناسایی 19گونه متعلق به 11 جنس مربوط به سه قبیله Syrphini، Paragini و Bacchini از زیرخانواده Syrphinae می­باشد.
Syrphus vitripennis - Eupeodes corollae - Eupeodes luniger« - Eupeodes latifasciatus« - Xanthogramma pedissequum« - Sphaerophoria scripta - Sphaerophoria rueppellii - Episyrphus balteatus - Paragus  hemorrhous« - Paragus  tibialis« - Paragus  albifrons« - Paragus   quadrifasciatus - Parasyrphus nigritarsis« - Ischiodon scutellaris - Xanthandrus  comtus«- Scaeva selenitica« - Scaeva pyrasteri - Scaeva albomaculata- Melanostoma scalare«
گونه­های دارای یک ستاره برای اولین بار از استان اردبیل گزارش می­شوند.

کلیدواژه‌ها

Azarakhsh, Y.; Pashaei Rad, Sh.; (2002). Investigasion taxonomic status and species density Syrphidea (Diptera) in Langerud. [M.Sc. thesis]- Azad Eslami University, Thehran Shomal unit. 140.##Amiri Moghadam, F.; Pashaei Rad, Sh.; (2004). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Kashmar and Bardaskan. [M.Sc. thesis]-Shahid Beheshti University. 141.##Dousti, A.; Hayat, R.; (2006). A catalogue of the Syrphidae (Insecta: Diptera) of Iran. Journal of Entomological Research Society; 8(3): 3-58.##Farahbakhsh, Gh.; (1340). List the most important pests of plants and Agricultural products. Publications Plant Protection.153P.##Gharali, B.; (2005). Fauna of Hoverflies (Dip: Syrphidae) subfamily Syrphinae in Fars province. Journals of Agriculture Science-Tabriz University; 14(4): 1-11.##Gilasian, E.; Vujic.; (2004). A periliminary study on the Syrphid fauna (Diptera) in Mazandaran province. Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection congress. Iran-Tabriz. 131 P.##Golmohammadzadeh Khiyaban, N.; Hayat, R.; Safaralizadeh, M.; Parchami, M.; (1998). A faunistic survey of Syrphidae in Orumieh region. Proceedings of the 13th Iranian Plant Protection Congress. Iran-Karaj. 231P.##Hezarkhani, A.; Pashaei Rad, Sh.; (2013). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) and The dominant species population in alborz province. [M.Sc. thesis]-Shahid Beheshti University. 140.##Kuznetsov, S.; Yu.; (1985). Palaearctic species of Scaeva Fabricius (Diptera: Syrphidae). Entomologicheskoye Obozreniye; 64(2): 398-418. (in Russain)##Malkeshi, H.; (1997). Identify important natural enemies of aphids in pome fruits in bojnoord. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection congress. Iran-Esohehan. 263.##Marinoni, L.; Thompson, F.C.; (2003). Flower flies of southeastern Brazil (Diptera: Syrphidae) Part I. Introduction and new species. Studia Dipterologica; 10: 565-578.##Mehrabi, R.; Pashaei Rad, Sh.; Amiri Moghadam, F.; (2006). Determination of the Biodiversity and Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Damghan (23 new records of Semnan province). Environmental Sciences; Publication of Shahid Beheshti University; (13): 61-68.##Modares Aval, M.; (1995). List of agricultural pests and their natural enemies. Publication of Ferdosi Mashhad University. 364 P.##Motamedi Nia, B.; Sahragard, A.; Salehi.; (2002). Syrphidae species in Guilan province. Proceedings of the 15th Iranian Plant Protection Congress. Iran- Kermanshah. 287P.##Musavian, M.; (2001). Determination of the Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Mashhad. [M.Sc. thesis]-Shahid Beheshti University. 130P.##Naderloo, M.; Pashaei Rad, SH.; (2013). Faunistic study on hover flies (Diptera: Syrphidae) in the eastern part of Zanjan province. Journal of Enthomological Research; 4(4):313-323.##Peck, L.V.; (1988). Catalogue of Palaeartic Diptera. Syrphidae-Conopidae. Vol. 8. Budapest, Elsevier Science Publishing, 230 p.##Poorghasem, M.; (2004). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Central part of Esphehan province. [M.Sc. thesis]- Shahid Beheshti University. 211.##Rastegar Moghadam, M.; Pashaei Rad, Sh.; (2013). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Northern Half of Khorasan Razavi province. [M.Sc. thesis]-Shahid Beheshti University. 110.##Rotheray, G.E.; Gilbert, F.; (1989). The phylogeny and systematics of European predacious Syrphidae (Diptera) based on larval and puparial stages. Zool. J. Linn. Soc.; 95: 29-70.##Sadeghi, H.; (2003). Part of Syrphid Fauna of Mashhad Region and Key to the Genera. J AgriSci and Natur Res.; 9(3): 119-127.##Schmid, U.; (2000). Cheilosia rhodiolae spec. nov. -Taxonomie und Ökologie einer alpinen Schwebfliege (Diptera, Syrphidae) aus der Cheilosia fasciata-Gruppe.-Volucella; 5: 15-50.##Shakeryari, A.; (2013). Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae)of Kendovan Region in East Azerbaijan province. Journals of Agriculture Science-Tabriz University; 23(4): 17-27.##Sommaggio, D.; (1999). Syrphidae: can they be used as environmental bioindicators?. Agri.Ecos. and Envi.; 74: 343-356.##Speight, M. C. D.; (2008a). Database of Irish syrphidae (Diptera). Irish Wildlife Manuals; 36: 344 pp.##Stubbs, A.E.; Falk, S.J.; (1996). British hoverflies: An illustrated identification Guide.London, British Entomological and Ntaural History Society, 253pp.126##Thompson, F.Ch.; Rotheray, G.; (1998). Family Syrphidae. pp. 81-140 in Papp, L. &Darvas, B. (Eds) Contributions to a manual of Palaearctic Diptera (with special referenceto flies of economic importance). Vol. 3, 880 pp. Science Herald, Budapest.##Thompson, F.C.; (2003). Austalis, a new genus of flower flies (Diptera: Syrphidae) with revisionary notes on related genera. Zootaxa; 246: 1-19.##Van veen, M.P.; (2004): Hoverflies of Northwest Europe. Identification Keys to the Syrphidae. KNNV Publishing, Utrecht, 254pp.##