با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا، مازندران، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی جایگزینی گاماروس با غذای مصنوعی و اثر آن بر رشد، بازماندگی و فراسنجه­های بیوشیمیایی سرمی بچه­ماهی آکواریومی جوئل (Hemichromis bimaculatus) انجام شد. در این بررسی 270 قطعه بچه­ماهی جوئل با میانگین وزنی 72/0± 22/1 در 9 آکواریوم به حجم 100 لیتر (3 تیمار و 3 تکرار) و در هر آکواریوم 30 قطعه ماهی با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار اول گاماروس، تیمار دوم غذای بیومار و گاماروس به صورت تناوبی و تیمار سوم تیمار شاهد که به آنها غذای بیومار داده شد، بود. غذادهی روزانه 4 وعده و تا حد سیری ماهی طی 10 هفته دوره پرورش صورت گرفت. در انتهای آزمایش فراسنجه­های رشد، خونی و سرمی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای مختلف از نظر درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0P<) درحالیکه ضریب­تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و درصد بازماندگی اختلاف معنی‌داری را بین تیمارها نشان ندادند (05/0P>). بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار 1 مشاهده شد. مطالعه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی نشان داد که تفاوت معنی‌داری در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و تری­گلیسیرید بین تیمارها و شاهد وجود داشت (05/0P<) ولی تعداد گلبول­های قرمز، گلبول­های سفید و پروتئین تام اختلاف معنی­داری را نشان ندادند (05/0P>). بیشترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و تری‌گلیسیرید در تیمار شاهد مشاهده گردید و کمترین مقادیر هماتوکریت و تری­گلیسیرید در تیمار 1 و هموگلوبین در تیمار 2 بود. اگرچه تیمار گاماروس، نتوانست رشد را به اندازه غذای بیومار بالا ببرد، اما از آنجایی‌که تیمار 2 از لحاظ پارامترهای رشد و خون‌شناسی به تیمار شاهد نزدیک بود می­توان گاماروس را در تغذیه بچه­ماهی جوئل به­ویژه به­صورت تناوبی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

Alaviyegane, MS.; Abedian, AM.; Rezaii, M.; (2008). Effect of gammarus powder as a supplementary diet on growth and survival of rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss). Pajouhesh and Sazandegi; 77: 113-123.##AOAC.; (1995). Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.##Azimi, A.; Hosseini, SA.; Sudagar, M.; Aslanparviz, H.; (2011). Effect of replacement of Caspian Sea gammarus meal by partial kilka fish meal on growth performance, feed conversion ratio and survival of juveniles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Scientific Fisheries Journal; 20(3): 63-74.##Correia, AD.; Costa, MH.; Luis, OJ.; Livingstone, DR,; (2003). Age-related changes in antioxidant enzyme activities, fatty acid composition and lipid peroxidation in whole body (Gammarus locusta) (Crustacea: Amphipoda). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 289: 83-101.##Dalpadado, P.; Bogstad, B.; (2004). Diet of juvenile cod (age 0-2) in the Barents sea in Society, Lousiana State University. Baton Rouage; 292-352.##Drobkin, Dr.; (1945). Crystallographic and optical properties of human hemoglobin: proposal for standardization of hemoglobin. Am. J. Med. Sci.; 209: 268-270.##Hoston, Ah.; (1990). Blood and circulation. In: Shreck CB, Moyle PB. Methods in fish biology. Bethesda, Meryland: American Fisheries Society; 273-335.##Jaber, L.; (1997). Primary study of Caspian amphipods biology:master of science in sea biology; 123.##Kiron, V.; Fukuda, H.; Takeuchi, T.; Watanabe, T.; (1995). Essential fatty acid nutrition and defence mechanisms in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Biochemistry and Physiology; 111(3):361-367.##Krogdahl, A.; Hemre, Gi.; Mommsen, Tp.; (2005). Carbohydrates in fish nutrition:  digestion and absorption in post larval stages. Aquaculture Nutrition; 11: 103-122.##Mac-Neil, C.; Dick, Jta.; Elwood, R.; (1997). The trophic ecology of freshwater Gammarus spp. (Crustacea: Amphipoda): Problems and perspectives concerning the functional feeding group concept. Biol; 72: 349-364.##Mohammadi, F.; Khara, H.; Yazdani, M.; Hoseini, Sm.; Yeganeh, H.; (2008). Influence of different levels of Caspian gammarus powder on growth performance of juvenile beluga (Huso huso). First National Congress of Caspian Fisheries Resources; Gorgan, Iran.##Mohammadnejad, Sh.M.; Heydari, S.; Musavisabet, H.; (2011). Comparison of dietary biomar, veal midst, tubifex worm, blood worm, gammarus and artemia on growth parameters and survival in severom (Heros Severus). Animal Biology; 3(3): 41-49.##Mohammadnejad, Sh.M.; Soltani, M.; Sharifpour, I.; Imanpour, M.; (2012). Study the effect of diazinon on blood factor of male Caspian kutum (Rutilus kutum). Veterinarian Journal of Islamic Azad University; 5(3): 23-31.##Moren, M.; Suontama, J.; Hemre, Gi.; Karlsen, Ø.; Olsen, Re.; Mundheim, H. et al.; (2006). Element concentrations in meals from krill and amphipods, possible alternative protein sources in complete diets for farmed fish. Aquaculture; 261: 174-181.##Noble, Gk.; Curtis, B.; (1939). The social behavior of the jewel fish, (Hemichromis bimaculatus) Gill. Bulletin of the AMNH; 76: 1-10.##Olesen, Nj.; Jorgensen, Pev.; (1986). Quantification of serum immunoglobulin in Rainbow trout (Salmo gairdneri) under various environmental conditions. Diseases of Aquatic organisms; 1:183-189.##Suontama, J.; Karlsen, Ø.; Moren, M.; Hemre, G.I.; Melle, W.; Langmyhr, E. et al.; (2007). Growth, feed conversion and chemical composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) fed diets supplemented with krill or amphipods. Aquaculture Nutrition; 13: 241-255.##Wahli, T.; Verlhac, V.; Girling, P.; Gabaudan, J., Aebischer, C.; (2003). Influence of dietary vitamin C on the wound healing process in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture; 225: 371-386.##Zahmatkesh, A.; (1993), Study of gammarus family of Caspian sea. Fisheries Investigation Institude of Gilan; 10.##