با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی الگوی پراکنش و تعیین فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگ­های منزوی در شش ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه­برداری در یک دوره یک ساله و در چهار فصل انجام شد. خرچنگ منزوی در اتانول 70% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. با استفاده از کلید­های شناسایی معتبر 9 گونه متعلق به دو خانواده از خرچنگ­های منزوی مورد شناسایی قرار گرفت. آنالیز­های آماری با استفاده از نرم افزار­های SPSS، PAST، TAL (4.2) و نرم‌افزار R انجام شد. آنالیز واریانس یک‌طرفه با استفاده از آزمون LSD نشان داد، فراوانی این گونه‌ها بین تعدادی از ایستگاه‌ها دارای تفاوت معنادار است (05/0P

کلیدواژه‌ها

Abele, L.G.; (1974). Species diversity of decapod crustaceans in marine habitats, Ecology; 55(1): 156-161.##Apel, M.; (2001). Taxonomie und Zoogeographie der Brachura, Paguridea und Porcellanidae (Crustacea: Decapoda) des Persisch-Arabischen Golfes. Ph.D. Thesis, Johann Wolfgang Göthe-Universität. Frankfurt am Main, P: 268.##Ayres-Peres, L.; Mantelatto, F.L.; (2008). Análise comparative da estrutura populacional do ermitão endêmico do Altântico Ocidental Loxopagurus loxochelis (Decapoda, Anomura) em duas regiões do Estado de São Paulo, Brasil, Iheringia, Série Zoologia; 98 (1): 28-35.##Barnes, D.K.A.; (1997). Ecology of tropical hermit crabs at Quirimba Island, Mozambique: distribution, abundance and activity. Marine Ecology Progress Series; 154: 133-142.##Fantucci, M.Z.; Biagi, R.; Meireles, A.L.; Mantelatto, F.L.; (2009). Influence of biological and environmental factors on the spatial and temporal distribution of the hermit crab Isocheles sawayai Forest & Saint-Laurent, 1968 (Anomura, Diogenidae), Nauplius; 17(1): 37-47.##Fransozo, A.; Mantelatto, F.L.; (1998). Population structure and reproductive period of the tropical hermit crab Calcinus tibicen (Decapoda: Diogenidae) in the region of Ubatuba, São Paulo, Brazil, Journal of Crustacean Biolology; 18: 738-745. ##Jones, A.D.; (1986). A field guide to the seashores of Kuwait and the Persian Gulf. Kuwait, University of Kuwait, P: 192.##Kamran, H.; (2004). The geography of Islands of military (Hormuz, Abumusa, Tonbe-e Bozorg, Tonbe-e Kuchak, Siri, Faru and Farorgan). Iranian Geographical Association, Tehran. P: 292. (in Persian)##Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; (2006). An illustrated key to the malacostraca (Crustacean) of the Northern Arabian Sea, Part VI: Decapoda, Anomura, Pakistan Journal of Marine Sciences; 15(1): 11-79.##Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; Kazmi, M.A.; (2007). Range Extension of Diogenes karwarensis Nayak & Neelakantan and a Report on Dardanus tinctor Forskal, 1775 (Crustacea: Decapoda: Anomura: Diogenidae) from the Persian Gulf, Turkish Journal of Zoology; 31: 95-98.##Knox, G.A.; (2000). The Ecology of Seashores, CRC press, Florida, P: 557.##Mantelatto, F.L.; Martinelli, J.M.; Fransozo, A.; (2004). Temporal-spatial distribution of the hermit crab Loxopagurus loxochelis (Decapoda, Anomura, Diogenidae) from Ubatuba Bay, São Paulo State, Brazil, Revista de Biologia Tropical; 52(1): 47-55.##McLaughlin, P.A.; (2003). Illustrated keys to families and genera of the superfamily Paguroidea (Crustacea: Decapoda: Anomura), with diagnoses of genera of Paguridae. Memoirs of Museum Victoria; 60(1): 111-144.##McLaughlin, P.A.; Komai, T.; Lemaitre, R.; Rahayu, D.L.; (2010). Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the kiwaoidea and families chirostylidae and galatheidae of the galatheoidea) part i– lithodoidea, lomisoidea and Paguroidea, The Raffles Bulletin of Zoology Supplement; 23: 5-107.##Meireles, A.L.; Terossi, M.; Biagi, R.; Mantelatto, F.L.; (2006). Spatial and seasonal distribution of the hermit crab Pagurus exilis (Benedict, 1892) (Decapoda: Paguridae) in the southwestern coast of Brazil, Revista de Biología Marina y Oceanografía; 41(1): 87-95.##Mirbagheri, Z.; (2010). Density and Distribution of Hermit crabs in the Gulf of Chabahar, M.Sc thesis, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Iran. P: 119. (in Persian)##Moradmand, M.; Sari, A.; (2007). Littoral hermit crabs (Decapoda: Anomura: Paguroidea) from the Gulf of Oman, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB); 3(1): 25-36.##Naderloo, R.; Moradmand, M.; Sari, A.; Turkay, M.; (2012). An annotated check list of hermit crabs (Crustacea, Decapoda, Anomura) of the Persian Gulf and the Gulf of Oman with five new records and an identification key to the North Indian Ocean genera, Zoosyst. Evol.; 88(1): 63-70.##Odum, E.P.; (2001). Fundamentos de Ecologia, Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, P: 929.##Osawa, M.; Fujita, Y.; (2005). Clibanarius ambonensis (Crustacea: Decapoda: Anomura: Diogenidae) from the Ryukyu Islands, south-western Japan, Journal of the Marine Biological Association; 2: 1-8.##Rahayu, D.L.; (2003). Hermit crab species of the genus Clibanarius (Crustacea: Decapoda: Diogenidae) from mangrove habitats in Papua, Indonesia, with description of a new species, Memoirs of Museum Victoria; 60(1): 99-104.##Sallam, W.S.; Mantelatto, F.L.; Hanafy, M.H.; (2008). Shell utilization by the land hermit crab Coenobita scaevola (Anomura, Coenobitidae) from Wadi El-Gemal, Red Sea, Belgian Journal of Zoology; 138(1): 13-19.##Siddiqui, F.A.; Kazmi, Q.B.; McLaughlin, P.A.; (2004). Review of the Pakistani species of Diogenes Dana 1851 (Decapoda, Anomura, Paguroidea, Diogenidae), Tropical Zoology; 17: 155-200.##Tirmizi, N.M.; Siddiqui, F.A.; (1981). An illustrated key to the identification of northern Arabian Sea pagurids, Institute of Marine Biology, Centre of Excellence, University of Karachi, Pakistan, P: 31.##