با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه منابع طبیعی-شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه منابع طبیعی-شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار،‌ گروه بهداشت و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، محققان در جستجوی منابع ارزان قیمت پروتئین می‌باشند. یکی از این منابع، پروتئین تک یاخته است.. این تحقیق به مطالعه فرایند تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از مخمرهای Saccharomyces cerevisiae و Saccharomyces carlsbergensis پرداخته است این مخمرها به‌عنوان ایده‌آل‌ترین و پرکاربردترین میکروارگانیسم‌های یوکاریوتی برای مطالعه بیولوژیکی شناخته شده است. در مطالعه حاضر پساب تولید شده در کارخانه آرد ماهی کیلکا (Stick Water)، استان مازندران جمع آوری و در آزمایشگاه به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پرداخته شد. محیط کشت تهیه شده برای مخمرها YGB (Yest Extract Glucose Broth) بود. به منظور ارزیابی رشد مخمرها از محیط کنترل و محیط حاوی 50 و 100 درصد Stick Waterاستفاده شد. محصول تولید شده از نظر درصد ماده خشک، پروتئین، رطوبت، خاکستر و پروفایل اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم­افزار SPSS و برای ارزیابی نتایج درون گروهی از تست Anova استفاده شد. در تحقیق حاضر میزان تولید پروتئین تک یاخته در مخمر carlsbergensis Saccharomyces (36/56 درصد)، اندکی بیشتر از مخمر Saccharomyces cerevisiae (35/54 درصد) بود ولی اختلاف معناداری بین آنها مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

Abou-Zeid, A.A.; Jalaluddin, A.K.; Khalid, O.A.; (1995). On methods for reduction of nucleic acids content in single-cell protein from gas Oil, Bioresource Technology; 52: 21-24.##APHA.; (1985). Standard methods for examination of water and wastewater. 20 thed American Public Health Association, American water works Assosiation/ water., Environment Federation, Washington, DC., 1268.##AOAC (Association of official analytical chemist); (2003). Official mehods of analysis  AOAC.##Bibi Kam, S.; Abedian Kenari, A.; Younesi, H.; (2012). Production of Single Cell Protein in Stickwater by Lactobacillus acidophilus and Aspergillus niger. Journal of Aquatic Food Product Technology; 21: 403-417.##El-Nawwi, S.A.; Kader, A.A.; (1996). Progduction of single cell protein and cellulose from sugarcane bagasse. Bioass and Bioenergy; 11(4): 361-364.##Gregorio, A.D.; Mandalari, G.; Arena, N.; Nucita, F.; Tripodo, M.M.; Curto, R.B.L.; (2002). SCP and crude pectinase production by slurry- state fermentation of lemon pulps, Bioresource Technology; 83: 89-94.##Jamal, P.; Alam, Md.Z.; Umi, N.; (2007). Potential strain to produce bioprotein from cheaper carbon source: Hope Millions, American Journal of Biotechnology and Biochemistry; 3(2): 42-46.##Khalilzadeh R.; Shojasadati, A.; (1995). Recognization of separated fungi from Alcohol production waste for Single Cell Protein production. Tarbiat Modarres University; 28-38.##Kim, J.K.; Lee, B.K.; (2000). Mass production of Rhodopseudomonas palustris as diet for aquaculture, Aquacultural Engineering; 23: 281-293.##Konlani, S.; Delgenes, J.P.; Moletta, R.; Traore, A.; Doh, A.; (1996). Optimization of cell yield of Candida krusei SO1 and Saccaromyces sp, LK3G cuitured in sorghoum hydrolysate. Bioresource Technology; 57: 275-281.##Kurbanoglu, E.B.; Algur, O.F.; (2002). Single-cell protein production from ram horn hydrolysate by bacteria, Bioresource Technology; 85: 125-129.##Lavens, P.; Sorgeloos, P.; (1996). Manual on the production use of live food for aquaculture. FAO, 295.##Mølck, A.M.; Poulsen, M.; Christenswn, H.R.; Lauridsen, S.T.; Madsen, C.; (2002). Immunoticity of nucleic acid reduced bioprotein-a bacterial derived single cell protein-in Wistar rats. Toxicology; 74: 183-200.##Nigam, J.N.; (2000). Cultivation of Candida langeronii in sugar cane bagassa hemicellulosic hydrolyzate for the production of single cell protein. World Journal of Microbiology & Biotechnology; 16: 367-372.##Nigam, J.N.; (1998). Single cell protein from pineapple cannery effluent, world Journal of Microbiology and Biotechnology; 14: 693-696.##Paraskevopoulou, A.; Athanasiadis, I.; Kanellaki, M.; Bekatorou, A.; Blekas, G.; Kiosseoglou, V.; (2003). Functional properties of single cell protein produced by Kefir microflora, Food Research International; 36: 431-438.##Sandula, J.; Masler.; Vojkova, A.; (1984). Prodction of microbial protein from whey. Kvasny prumysl; 30(2): 31-34.##Schultz, N.; Chang, L.; Hauck, A.; (2006). Microbial production of Single-cell protein from whey concentrates, Appl Microbiol Biotechnol; 69: 515-520.##Zhang, Z.Y.; Jin, B.; Bai, Z.H.; Wang, X.Y.; (2008). Production of fungal biomass protein using microfungi from winery wastewater treatment, Bioresource Technology; 99: 3871-3876.##Zheng, Y.G.; Chen, X.L.; Wang, Z.; (2005). Microbial biomass production from rice straw hydrolysate in airlift bioreactors. Journal of Biotechnology; 118: 413-420.##