با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 دانشیار پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی انزلی، ایران

3 گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان و دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

4 دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

بررسی فوق بر 194 قطعه ماهی گِل‌چراغ Garra rufa طی ماه‌های فروردین تا اسفند 1390 در هشت ایستگاه واقع در رودخانه دینور استان کرمانشاه به انجام رسید. طی این بررسی تعداد 34 صفت اندازشی و 11 صفت شمارشی اندازه‌گیری شد و پارامترهای مرگ‌ومیر طبیعی و کل برابر با 346/0، طول بی‌نهایت mm 57/124L∞ =، ضریب رشد 29/0K= و رابطه طول ـ وزن و تابع نمایی رشد محاسبه شدند. رابطه طول ـ وزن برای هر فصل به صورت جداگانه محاسبه شد که نشان­دهنده رشد ایزومتریک طی فصل‌های تابستان و پاییز و رشد آلومتریک طی فصل‌های زمستان و بهار بود. همچنین رابطه طول- وزن از طریق W=aLbبرای کل سال به­صورت 97/2L000095/1=W محاسبه شد. نتایج بررسی صفات اندازشی و شمارشی نشان داد که به‌جز صفات اندازشیِ طول کل، طول استاندارد، طول ساقه ‌دمی، ارتفاع باله پشتی، طول قاعده باله‌شکمی، ارتفاع باله‌شکمی، طول قاعده باله‌ مخرجی، ارتفاع باله‌مخرجی، طول قاعده باله ‌سینه‌ای، ارتفاع باله سینه‌ای، طول پیش‌پشتی، طول پیش‌مخرجی، طول پیش‌شکمی و فاصله ابتدای باله ‌پشتی از ابتدای باله‌ مخرجی سایر صفات تفاوت معنی‌داری با هم ندارند (05/0> P). نسبت جنسی نرها به ماده‌ها 1: 44/1 محاسبه شد که به­خاطر رشد سریع‌تر نرها و گزینش طبیعی جهت‌دار در جهت حذف نمونه‌های بزرگ‌تر می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رودخانه دینور رودخانه‌ای نوزادگاهی بوده و مکان مناسبی برای تخم‌ریزی و پرورش نوزادان ماهی‌هاست. بر اساس داده‌ها جدایی جمعیت‌ها بین ایستگاه‌ها تأیید نشد و به­نظر می‌رسد که جمعیت ماهیان ایستگاه‌ها پان‌میکتیک1 هستند. با این وجود تأیید این نتایج در گرو مطالعات بیشتر صفات ژنتیکی، فیزیولوژیک و استخوان‌شناسی جمعیت‌های فوق می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Abdoli, A.; (1999). Iranian inland fishes. Publications in wild animal on Tehran Shahrdari; 375 P.##Coad, B.W.; (2014). Fresh water fishes of Iran. Retrieved from http://www. briancoad.com/ contents.htm. On; 22 May 2014.##Elliott, N.G.; Haskard, K.; Koslow, J.A.; (1995). Morphometric analysis of orange roughly (Hoplostethus atlanticus) off the continental slope of Southern Australia. Journal of Fish Biology; 46: 202-220.##Garcia, A.; Palomera, I.; Liorzou B.; Giovanardi, O.; Pla, C.; (1994). Northwestern Mediterranean anchovy:  Distribution, biology, fisheries and biomass estimation by different methods. Final Report of the EC FAR Project.##Ghalenoei, M.; Pazoki, J.; abdoli, A.; Hasanzade Kiabi, B.; Golrizan, K.; (2010). Publications in Mashhad Jahad University; 426 P.##Kazancheev, E. N.; (1987). Ryby Kaspiiskogo Morya [Fishes of the Caspian Sea]. Leg kaya Pischchevaya Promyshlennost, Moskva; 167 p.##Pauly, D.; David, N.; (1981). ELEFAN I, a BASIC program for the objective extraction of growth parameters from length-frequency data. Meeresforsch; 28:  205-211.##Pauly, D.; (1984). Fish population dynamics in Tropical waters: A manual for use with programmable calculators. ICLARM. Manila; 425 P.##Pauly, D.; (1980). On interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stock. Journal of Cons. int. CIEM; 39 (3): 175-192.##Ranjbar, S.; (2012). What is the evolution? Publications in France and Forough Germany; 472 P.##Sayili, M.; Akca, H.; Duman, T.; Esengum, K.; (2007). Psoriasis treatment via doctor fishes as part of health tourism: A case study of kangal fish spring, Turkey. Journal Tourism Management; 28: 625- 629.##Vahabzadeh, A.; (2012). An Introduction to Behavioral Ecology. Publications University of Mashhad; 8. Print 426 pages.##Wootton, R.J.; (1991). Ecology of Teleost Fishes. Chapman & Hall, London, UK; 468 P.##