با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین فون خرچنگ­های منزوی  و بررسی فراوانی آن­ها در جنوب جزیره قشم انجام گرفت. بدین منظور پس از گشت اول و بازدید میدانی هشت ایستگاه در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم انتخاب گردید. نمونه برداری از ایستگاه­های یاد شده در پاییز 1392 انجام گرفت. در مجموع 605 نمونه خرچنگ منزوی جمع‌آوری و مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند و تعدادی از آن­ها نیز جهت شناسایی و انجام بررسی­های­ دقیق­تر آزمایشگاهی در اتانول 70% تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. با استفاده از کلید­های شناسایی معتبر تعداد هشت گونه با اسامی Clibanarius signatus، Clibanarius virescens، Diogenes avarus، Diogenes planimanus، Dardanus tinctor، Areopaguristes perspicax، Pagurus kulkarnii و Coenobita scaevola در قالب شش جنس، از سه خانواده خرچنگ­های منزوی در ناحیه جزر و مدی جنوب این جزیره شناسایی شد. همچنین گونه Clibanarius virescens (Krauss, 1843) برای اولین بار در خلیج فارس معرفی می­گردد. تمامی گونه­های شناسایی شده با نمونه­های متاتیپیک موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه شده و مورد تأیید گونه­ای قرار گرفتند. با مقایسه گونه­های شناسایی شده در این مطالعه با سایر مطالعات مشخص شد که شباهت زیادی میان گونه­های شناسایی شده در جنوب جزیره قشم (هشت گونه) با آب­های دریای عمان و شمال دریای عرب وجود دارد.  به علاوه ایستگاه شماره پنج (جنگل دست کاشت حرا) بیشترین تعداد نمونه را به خود اختصاص داد.
 

کلیدواژه‌ها

Apel, M.; (2001). Taxonomie und Zoogeographie der Brachura, Paguridea und Porcellanidae (Crustacea: Decapoda) des Persisch-Arabischen Golfes. Ph.D. Thesis, Johann Wolfgang Göthe-Universität, Frankfurt am Main, Germany, 268 P.##Asgari, M.; Amini Yekta, F.; Izadi, S.; (2012). Dominant intertidal crustaceans and gastropod species in Qeshm Island, Iran, northern Persian Gulf, Marine Biodiversity Records; 5: 1-8.##Dana, J.D.; (1852). Crustacea, Part I. In: United States Exploring Expedition during the years 1838 to 1842, under command of Charles Wilkes, U.S.N., C. Sherman, Philadelphia; 13: 1-685.##Echsel, H.; Racek, M.; (1976). Biologische Präparation, Verlag Jugend und Volk, Wien-München, 246 P.##Fransozo, A.; Mantelatto, FL.; (1998). Population structure and reproductive period of the tropical hermit crab Calcinus tibicen (Decapoda: Diogenidae) in the region of Ubatuba, São Paulo. Brazil, J. Crust. Biol.; 18: 738-745.##Hosseini, S.H.; (2009). The intertidal decapods of Bushehr, northern part of the Persian Gulf, Iranian Journal of Fisheries Sciences; 8(1): 37-46.##Ingle, R.; (1993). Hermit crabs of northeastern Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. London, England, National History Museum Publication, 495 P.##Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; (2006). An illustrated key to the malacostraca (crustacean) of the northern Arabian Sea, Part VI: Decapoda, Anomura, Pakistan Journal of Marine Sciences; 15(1): 11-79.##Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; Kazmi, M.A.; (2007). Range Extension of Diogenes karwarensis Nayak & Neelakantan and a Report on Dardanus tinctor Forskal, 1775 (Crustacea: Decapoda: Anomura: Diogenidae) from the Persian Gulf, Turkish Journal of Zoology; 31: 95-98.##Kheirabadi, N.; (2012). Identification, abundance, distribution and shell selection behaviour of the dominant hermit crabs in the intertidal zones of Hormuz Island. M.Sc. thesis, Tarbiat Modares University, Iran. 108P. (in Persian)##Kheirabadi, N.; Seyfabadi, J.; Owfi, F.; Mahvari, A.; (2012). Shell selection behavior in five rare hermit crabs in the intertidal zones of Hormoz Island, Journal of Marine Biology; 4(15): 45-52. (in Persian)##Kheirabadi, N.; Seyfabadi, J.; Owfi, F.; Mahvari, A.; (2014). Identification of a hermit crab, Clibanarius signatus, in Hormuz Island; abundance, sex ratio and shell selection behaviors, Iranian Journal of Fisheris Siences; 22(4): 119-128. (in Persian)##Krauss, F.; (1843). Die Südafrikanischen Crustaceen. Eine Zusammenstellung aller bekannten Malacostraca. Bemerkungen über deren Lebensweise und geographische Verbreitung, nebst  Beschreibung und Abbildung mehrerer neuer Arten. Stuttgart, 1-68, pls. 1–4.##Mantelatto, F.L.; Martinelli, J.M.; Fransozo, A.; (2004). Temporal-spatial distribution of the hermit crab Loxopagurus loxochelis (Decapoda, Diogenidae) from Ubatuba Bay, Sao Paulo. Brazil, Rev. Biol. Trop.; 52(1): 47-55.##Martin, J.W.; Davis, G.E.; (2001). An updated classification of recent crustacea, No. 39 Science Series. Scientific Publications Committee, USA, 132 P.##McLaughin, P.A.; Dworschak, P.C.; (2001). Reappraisal of hermit crab species (Decapoda: Anomura: Paguridea) reported by Camill Heller in 1861, 1862 and 1865. Annalen des Naturhistorische Museums, Wien; 103B: 135-176.##McLaughlin, P.A.; Lemaitre, R.; (2001). A new family for a new genus and new species of hermit crab of the superfamily paguroidea (Decapoda: Anomura) and its phylogenetic implications, Journal of Crustacean Biology; 21(4): 1062-1076.##McLaughin, P.A.; (2002). A review of the Hermit crab (Decapoda: Anomura: Paguridea) Fauna of southern Thailand, with particular emphasis on the Andaman sea, and descriptions of three new species, Phuket Marine Biological Center: Special publication; 23(2): 385-460.##McLaughlin, P.A.; (2003). Illustrated keys to families and genera of the superfamily Paguroidea (Crustacea: Decapoda: Anomura), with diagnoses of genera of Paguridae, Memoirs of Museum Victoria; 60(1): 111-144.##McLaughlin, P.A.; Komai, T.; Lemaitre, R.; Rahayu, D.L.; (2010). Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the kiwaoidea and families chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea), (part i-lithodoidea, lomisoidea and Paguroidea), The Raffles Bulletin of Zoology Supplement; 23: 5-107.##Mirbagheri, Z.; McLaughlin, P.A.; Savari, A.; Sari, A.; Safahiyeh, A.; Owfi, F.; (2010). Study on identification of hermit crab species (Anomura: Paguroidea) in the intertidal zones of Chabahar Bay, Oman Sea, Seventh International Crustacean Congress. Qingdao, China, 207##Moradmand, M.; Sari, A.; (2007a). Littoral hermit crabs (Decapoda: Anomura: Paguroidea) from the Gulf of Oman, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB); 3(1): 25-36.##Moradmand, M.; Sari, A.; (2007b). New record of the hermit crab Pagurus kulkarnii Sankolli, 1961 (Anomura: paguridae) from the Gulf of Oman, Iran, Zoology in the Middle East; 42: 112-114.##Naderloo, R.; Moradmand, M.; Sari, A.; Turkay, M.; (2012). An annotated check list of hermit crabs (Crustacea, Decapoda, Anomura) of the Persian Gulf and the Gulf of Oman with five new records and an identification key to the North Indian Ocean genera, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research; 88(1): 63-70.##Nobili, G.; (1906). Crustacés décapodes et stomatopodes. In: Mission J. Bonnier et Ch. Perèz (Golfe Persique, 1901), Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique; 40: 13-159, pls. 2-7.##Rahayu, D.L.; (2003). Hermit crab species of the genus Clibanarius (Crustacea: Decapoda: Diogenidae) from mangrove habitats in Papua, Indonesia, with description of a new species, Memoirs of Museum Victoria; 60(1): 99-104.##Rahayu, D.L.; Komai, T.; (2000). Shallow-water hermit crabs (Crustacea: Decapoda: Anomura: Diogenida and Paguridae) of Phuket, Thailand, Phuket Marine Biological Centre Research Bulletin; 63: 21-44.##Reynolds, R.M.; (1993). Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman-results from the Mt Mitchell expedition, Marine Pollution Bulletin; 27: 35-59.##Seyfabadi, J.; Motazedi, M.; Khodabandeh, S.; Kheirabadi, N.;  Safaei, M.; (2013). Shell selection in the Land Hermit Crab, Coenobita scaevola (Forskål, 1775), from Larak Island, Persian Gulf (Decapoda: Coenobitidae), Zoology in the Middle East; 59(1): 59-65.##Seyfabadi, J.; Kheirabadi, N.; Owfi, F.; Mahvary, A.; (2014). Shell selection behavior and spatial distribution of three species of intertidal hermit crabs from Hormuz Island, Persian Gulf, Zoology in the Middle East; 60(4): 327-334.##Sheppard, C.R.C.; Price, A.R.G.; Roberts, C.M.; (1992). Marine ecology of the Arabian region: patterns and processes in extreme tropical environments. London, England: Academic Press, 336P.##Siddiqui, F.A.; Kazmi, Q.B.; (2003). A checklist of marine anomurans (Crustacea: Decapoda) of Pakistan, northern Arabian Sea, Memoirs of Museum Victoria; 60(1): 87-89.##Siddiqui, F.A.; Kazmi, Q.B.; McLaughlin, P.A.; (2004). Review of the Pakistani species of Diogenes Dana 1851 (Decapoda, Anomura, Paguroidea, Diogenidae), Tropical Zoology; 17: 155-200.##Tirmizi, N.M.; Siddiqui, F.A.; (1982). The marine Fauna of Pakistan: 1. Hermit crabs (Crustacea, Anomura). Saad Publications, Karachi, 103 pp.##Wang, X.; Li, X.; Li, B.; Wang, H.; (2009). Summertime community structure of intertidal macrobenthos in Changdao Archipelago, Shandong Province, China. Oceanology and Limnology; 27: 425-434.##