با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم‌جانوری، گرایش بیوسیستماتیک جانوری

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

Squamata یا خزندگان فلس­دار بزرگترین راسته از خزندگان عصر حاضر هستند که در­برگیرنده همه سوسمار­ها و مار­ها و سوسمار­های کرم­مانند هستند و 95 درصد همه خزندگان امروزی را در­بر­می­گیرند. هدف ما مطالعه تنوع زیستی مارمولک­ها در منطقه تربت­حیدریه در استان خراسان رضوی است. برای مطالعه تنوع زیستی سوسماران شهرستان تربت­حیدریه در استان خراسان رضوی نمونه­برداری در بهار 1391 آغاز و تا تابستان 1392 به طول انجامید. در این پژوهش 132 نمونه جمع­آوری و مشاهده گردید و بر اساس ویژگی­های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک شناسایی گردید­ند. نتایج مطالعات نشان داد سوسمارها­ی جمع‏آوری و مشاهده شده متعلق به 5 خا­نواده آگامیده (Agamidae)، گکونیده (Gekkonidae)، لاسرتیده (Lacertidae)، سینسیده (Scincidae) و وارانیده (Varanidae)، شامل 8 جنس و 12 گونه می­باشند. نتایج نشان داده خا­نواده آگامیده و لاسرتیده بیش­ترین فراوانی را دارا بوده و خا­نواده آگامیده بیش­ترین تعداد جنس و خانواده لاسرتیده بیشترین تعداد گونه را در منطقه دارا می­باشند که گونه­های laudakia caucasia، laudakia microlepis، Trapelus sanguinolentus و Mesalina watsonana نمونه­های بارز منطقه می­باشند و دامنه پراکندگی گسترده­ای در مقایسه با سایر گونه­ها دارند.
 

کلیدواژه‌ها

Aghili, H.; (2007). Faunestic study of Lizards in Fariman area in Razavi Khorasan Province, Master’s Thesis, Faculty of Science.##Ahmadzadeh, F.; Abdoli, A.; Mostafavi, H.; Ebrahimi, M.; Mehrabian, A.R.; (2008). Lizard Biodiversity in Qom Province. Journal of Environmental studies; 46(Summer): 119-128.##Ahmadzadeh, F.; Kheyrandish, A.; (2006). Lizard Biodiversity in Northwestern Iran. Journal of Environmental Science; 11: 43-54.##Anderson, S.C.; (1999). The lizards of Iran. Ithaca, New York, USA: Society for the Study of Amphibians and Reptiles; pp:442.##Boroughani, A.; (2010). Faunestic Study of Lizards of the Shia-abad Protected area in South Sabzevar. Master’s Thesis, Faculty of Sciences.##Cheatsazan, H.; (2006). Survey of Caucasian Agama Papulations (Laudakia caucasia) in Geographic area in North Iran. Master’s Thesis, Faculty of Sciences.##Darvish, J.; Rastegar-Pouyani, E.; (2012). Biodiversity conservation of reptiles and mammals in the Khorasan provinces, northeast of Iran. Progress in Biological Sciences. Mar; 1; 2(1): 95-109.##Ecology and Herpetology Center for Research-Systematic; (2006-2011).##Fahimi, H.; Broomand, S.; Mashayekhi, M.; Kazemi, M.; (2015). The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status.##Heidari, N.; Kami, H.G.; (2009). Lizards of Gando Protected area in Sistan and Baluchestan Province. Iranian Journal of Animal Biosystematic; 11: 57-64.##Hickman, C.P.; et al.; (2008). Animal Biology: Integrated principle of Zoology, Times mirror Mosby.##Hosseinian Yousefkhani, SS.; Rastegar-pouyani, N.; (2013). Servere condition on Eremias intermedia (Strauch,1876) and Eremias lineolata (Nikolsky, 1896) (Sauria: Lacertidae) in Sarakhs, Northeastern Iran. L@certidae Eidechsen online; 3: 1-19.##Khademi, A.; (2005). Biosystematic Study of Lizards in Neyshabur area. Master’s Thesis, Faculty of Sciences.##Nasrabadi, R.; Darvish, J.; Rastegar-pouyani, N.; Ejtehadi, H.; (2008). Survey of Lizard Fauna of Salehabad of Torbat-e-Jam, Razavi Khorasan Province. Journal of Biology of Iran; 21(2): 1-8.##Parsa, H.; Rastegar-pouyani, N.; (2009). Systematic and Geogeraphic distribution of Lizards in Kohgiluyeh and Bovir-Ahmad Province. Journal of Science of Tehran university; 35(1): 17-29.##Rahimi, H.; Ghavidel, GH.R.; (2009). The Geography and Development view of Torbat-e Heydaryeh, 1st de:Oghlidus;pp: 1-230.##Rastegar-pouyani, N.; Johari, M.; Rastegar-pouyani, E,; (2007). Reptiles of Iran. University of Razi Press; pp: F-268.##Rastegar-pouyani, N.; Kami, HG.; Rajabzadeh, M.; Shafiei, S.; Anderson, SC.; (2008). Annotated Checklist of Amphibians and Reptiles of Iran; 4(1): 43-66.##Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, SS.; Rastegar-pouyani, E.; et al.; (2014). Annotated Cheklist and distribution of the Lizards of Iran. Zootaxa 3855, Magnolia Press; 1: 001-097.##www.Reptiles-database.org.; (2013).##