با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشیار، بخش فیزیولوژی و بافت‏شناسی، انیستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

4 استاد، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

جهت مطالعه حاضر از بافت غضروف ستون فقرات و باله پشتی تاسماهی ایرانی در مراحل 40 روزه (قبل از رهاسازی)، 70 روزه (زمان رهاسازی) یکساله و چهارساله نمونه‏های 5 میلی‏متری تهیه و در فیکساتیو بوئن قرار داده شدند. سپس سایر مراحل رایج بافت‏شناسی انجام و از بلوک‏های پارافینی برش­هایی به ضخامت 6 میکرون تهیه شد. در نهایت برای مطالعات بافت‏شناسی از رنگ‏آمیزی‏های هماتوکسیلین- ائوزین، سافرانین-او و ورهوف استفاده گردید. پس از تهیه فتومیکروگراف‏های لازم بخش‏های مختلف بافت غضروف باله پشتی و ستون فقرات را مشخص کرده و از نظر ساختار سلولی و ترکیبات ماده زمینه‏ای مقایسه گردیدند که مشخص شد لایه پری کندریوم غضروف باله پشتی ضخیم‏تر از پری کندریوم غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی بوده و ترکیبات این لایه در این دو نوع غضروف با هم متفاوت می‏باشند. در اندازه‏گیری‏های میکروسکوپی مشخص گردید که سلول‏های غضروفی باله پشتی از سلول‏های غضروفی ستون فقرات بزرگ‏تر می‏باشند. بررسی‏های مقایسه‏ای حجم ماتریکس خارج سلولی و تعداد گروه‏های ایزوژنیک با استفاده از نرم‏افزارSPSS در غضروف باله پشتی و ستون فقرات تاسماهی ایرانی حاکی از آن بود که رشد غضروف ستون فقرات بیشتر از نوع درون بافتی و رشد غضروف باله پشتی بیشتر از طریق تمایز سلول‏های پری کندریومی و سلول‏های جوان غضروفی می‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Baghebaneslaminejad, MR.; Taghiyar, L.; Piryaii, A.; (2007). Study of cartilage structure of mezanshim steam cells in rat compare to costal hyaline cartilage. Journal of medical science; 19: 23-30.##Hatef, A.; Alavi, SM.; Novairi, SB.; poorbagher, H.; Alipour, AR.; Pourkazemi, M.; Linhart, O.; (2010). Morphology and fine Stracture of Acipenser Persicus (Acipenseridae; Chondrostei) Spermatozoom. Inter-Species comparision in Acipenseriformes. Animal Reproduction Science; 23: 1-28.##Huggenberger, S.; Ridgway, SH.; Oelschlager, HA.; Kirschenbauer, I.; Vogi, TJ.; Klima, M.; (2006). Histological analysis of the nasal roof Cartilage in neonate Sperm Whale (Physter macrocephalus-Mammalia. Odontoceti). Zoologischer Anzeiger; 244: 229-238.##Holcik, J.; (1989). The Freshwater Fishes of Europe. Aula-Verlag Gmbh, Wiesbaden Verlag fur Wissenchaft und Forschung; 345-365##Huggenberger, S.; Ridgway, SH.; Oelschlager, HA.; Kirschenbauer, I.; Vogi, TJ.; Klima, M.; (2006). Histological analysis of the nasal roof Cartilage in neonate Sperm Whale (Physter macrocephalus-Mammalia. Odontoceti). Zoologischer Anzeiger; 244: 229-238.##Junquera, J.; (1995). Basic Histology. Traslated by Sadeghi A, Askari M. Iran Medical Institute press; 164- 173.## Light, D.; (2004). Cell,Tissue and Skin.Chelsea House; 81-83.##Lukyanenko, VI.; Vasilev, AS.; Lukyanenko, VV.; Khabarov, MV.; (1999). On the increasing threat of extermination of the unique caspian sturgeon population and the urgent measures required to save them. Journal of Applyed Ichthyology; 5: 99-102.##Lucas, MC.; Baras, E.; (2001). Migration of freshwater. University of Durham,UK; 146p##Ovissipour, M.; Abedian, A.; Motamedzadegan, A.; Rasco, B.; Safari, R.; Shahi, H.; The effect of enzymatic hydrolysis time and temperature on the properties of protein hydrolysates from persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera. Food Chemistry; 54: 238-242.##Sheibani, MT.; Betyar, M.; (2011). Histology study of intestine in (Acipencer nudiventris). Veterinary Bulletin; (6): 49-56.##Takashima, F.; Hybaya, T.; (2000). Atlas of fish Histology. Translated by Posti I, Marvasti A. University of Tehran Press; 328p.##Wilson, W.; Donkelaar, CC.; Rietbergen, R.; Huiskes, R.; (2005). The role of computational models in the search for the mechanical behavior and damage mechanisms of articular Cartilage. Medical Engineering & Physics; 27: 810-826.##Witten, PE.; Huysseune, A.; (2012). Ongoing research supports healthy fish skeletons.Global Aquaculture Advocate March/April 2012; 46-47.##Willems, B.; Buettner, A.; Huysseune, A.; Renn, J.; Witten, PE.; Winkler, C.; (2012). Conditional ablation of osteoblasts in medaka. Developmental Biology; 364(2):128–137.##Yang, IH.; Kim, YH.; Sun, HJ.; Kim, SJ.; Lee, JW.; (2004). Comparison of Phenotypic Charactization between alginate bead and pellet culture Systems as hondrogenic differentiation modeles for human mesenchymal Stem Cells. Yonsei Medical Journal; 45: 891-900.##Yuehuei, AN.; Martin, KL.; (2003). Handbook of Histology Methods for Bone and Cartilage.Humana press Inc. 999 Rivew view Drive, suite; 28: 406-413.##