با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، کارمند سازمان زمین شناسی، تهران، ایران

چکیده

فلزات سنگین از مهمترین ترکیبات آلوده کننده محیط زیست محسوب می‌شوند. با آلوده شدن خاک در اثر فعا‌لیت‌های صنعتی و معدن‌کاوی این عناصر وارد چرخه خاک-گیاه-انسان شده و در بافت بدن انسان یا حیوان جمع شده و به حد سطوح سمی برای حیوان و انسان می‌رسند. در این تحقیق به بررسی میزان سرب در خاک و گیاهان بومی و جانوران اهلی منطقه معدنی ایرانکوه و مقایسه آن با یک منطقه شاهد  پرداخته شده است . به این منظور نمونه­برداری وسیعی از خاک، گیاه و کبد گوسفندان  منطقه به عمل آمد و از نظر میزان عنصر سرب مورد آزمایش قرار گرفتند. و غلظت عنصر سرب توسط دستگاه جذب اتمی تعیین گردید.  بر اساس نتایج حاصله میانگین غلظت فلزات سنگین در خاک، گیاهان و گوسفندان منطقه معدنی به‏طور معنی داری بیشتر از محدوده شاهد است. از طرفی میانگین سرب در بافت کبد گوسفندان  در محدوده معدنی با µg/g 5/4 تهدیدی برای سلامتی انسان به عنوان مصرف کننده اصلی است.در پایان پیشنهاد گردید نمونه برداری با فواصل منظم زمانی از آب، خاک، گیاه و بافت حیوانات منطقه صورت گیرد تاسرعت گسترش آلودگی های فلزی در محیط زیست منطقه تحت کنترل و نظارت قرار گرفته و تمهیدات لازم جهت پیش‌گیری و کنترل آلودگی‌های فلزی صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

Adriano, D.C.; (2003). Trace elements in Terrestrial Environment, Springer-Verlag; 29-38.##Anon, A.; (1997). Food Standards Code 2987, Australian Government; 50-70.##Baker, A.J.M.; Reeves, R.D.; Hajar, A.S.M.; (1994). Heavy metal accumulation and tolerance in British populations of the metallophyte Thlaspi caerulescens J.C. Presl (Brassicaceae), New Phytologist; 127: 61-68.##Herber, R.F.M.; Stoeppler, M.; (1994). Trace element analysis in biological specimens, Elsevier science; 15.##Miranda, M.; Lopez-Alonsob, M.; Castillob, C.; Hernandezb, J.; Benedito, J.L.; (2005). Effects of moderate pollution on toxic and trace metal levels in calves from a polluted area of northern Spain. Environment International; 31: 543-548.##Movahedi, M.; Chitgari, E.; (2013). Production process of mixed gypsum with lime with the ability to add calcium to the soil for prevent of influence heavy metals and toxic elements to the herb, 32 the International Congress of Earth Sciences; Feb: 16-19, Tehran, Iran##Sanita, D.; Toppi, L.; Gabbrielli, R.; (1999). Response to cadmium in higher plants. Environmental and Exprimental Botany; 41: 105-130.##Westerma, R.E.L.; (1999). Soll testing and plant analysis: SSSA, Madison Wisconsin: USA; 60-70.##