با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

خصوصیات سینتیکی آنزیم پراکسیداز ریشه کنگر از نظر دمایی، pH و اثر بازدارنده ها بررسی شد. بیشترین فعالیت پراکسیدازی کنگر در  pH 5/5 تا 5/6 بر حسب نوع سوبسترا متغیر می­باشد. فعالیت در غلظت ثابت  H2O2 با افزایش غلظت هر کدام از سوبستراهای گایاکل، کتکول و پیروگالل افزایش یافته، طوری­که در غلظت 22 میلی­مولار گایاکل به بیشینه­ یعنی Unit/mg. protein 4/2 می­رسد. در غلظت ثابت گایاکل و غلظت‏های متغیر H2O2 بیشینه­ی فعالیت Unit/mg protein 2 به دست آمد و Km آن 4 میلی‏مولار تعیین شد. در40 میلی‏مولار فعالیت آن به 35% بیشینه­ می­رسد. بازدهی کاتالیتیکی پراکسیداز در غلظت ثابت گایاکل  و در غلظت ثابت پراکسید هیدروژن به ترتیب mM-1 5/0 و Unit/mg protein 5/0 محاسبه گردید، در حالیکه بازدهی کاتالیتیک پراکسیداز ریشه در حضور کتکول و پیروگالل به ترتیب 33/0 و 66/0 محاسبه گردید. پایداری آنزیم و بیشترین فعالیت پراکسیدازی در 40 درجه سانتی گراد حاصل شد و در گستره­ی دمایی 50 درجه و 60 درجه­ فعالیت آنزیمی با گذشت زمان کاهش یافت. سدیم سیانید در غلظت‏های کم اثر مهارکنندگی داشته و در غلظت‏های بالا فعالیت پراکسیداز را به صفر می­رساند در حالی که سدیم آزید برای مهار پراکسیداز به غلظت‏های بالاتری نیاز دارد. IC50 در حضور سدیم سیانید 008/0 میلی‏مولار و در حضور سدیم آزید 4/0 میلی‏مولار می‏باشد، یعنی IC50 در حضور سدیم آزید 312 برابر IC50 در حضور سدیم سیانید است. سیانید مهارکننده رقابتی پراکسیداز ریشه کنگر در حضور کتکول و پیروگالل و مهارکننده غیر رقابتی آنزیم در حضور گایاکل است.

کلیدواژه‌ها

Adam, W.; Lazarus, M.; Saha-Moller, C.R.; Weichold, O.; Hoch, U.; Schreier, P.; (1999). Biotransformations with peroxidases. Advance Biochemical Engineering; 63: 74-108.##Dunford, H.B.; (1991). Horseradish peroxidase: structure and kinetic properties. In: Everse J, Everse KE, Grisham MB (eds.) Per‌oxidase in Chemistry and Biology (pp. 1–24) CRC Press, Boca Raton, FL.##Stanley, D.W.; Bourne, M.C.; Stone, A.P.; Wismer, W.V.; (1995). Low temperature blanching effects on chemistry, firmness and structure of canned green beans and carrots. Journal of Food Science; 60: 327-333.##Ghamsari, L.; Keyhani, E.; Golkhoo, Sh.; (2007). Kinetics Properties of Guaiacol Peroxidase Activity in Crocus sativus L. Corm during Rooting, Iranian Biomedical Journal; 11(3): 137-146.##Lowry, O.H.; Rosebrough, N.J.; Farr, A.L.; Randall, R.J.; (1951). Protein measurement with the Folin phenol   reagent. J. Biol. Chem. 193: 265-275.##Chance, B.; Maehly, A.C.; (1955) Assays of catalases and peroxidases. In: Methods in Enzymology. (Colowick, S.P. and Kaplan, N.O., eds.) Academic Press, New York, Vol II. pp. 764-775.##Sabora, O.; Parsiavash L.; Moosavi nezhad S.Z.; Kiarostami, Kh.; (2008) Magazin of Biology of Iran. 21, 4.##Sanchez-Amat, A.; Solano, F.; (1997). A pluripotent polyphenol oxidase from the melanogenic marine alteromonas shares catalytic capabilities. Biochem. Biophys. Res. Comm; 240: 787-792.##Saeidian, Sh.; (2016).  Modifications of cresolase activity of Crataegus Spp in presence of Detergents, Inhibitors, Ionic detergents and Metal Ions. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science; 2(3).##