با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده علوم محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری الکترومغناطیس، دانشگاه MIT آمریکا، معاونت پژوهشی و فناوری، شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده علوم محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 کارشناس شیمی محض ،دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

چکیده

چکیده
گوشت آبزیان علاوه بر ارزش غذایی بالا، فسادپذیری بالایی هم دارد. به همین خاطر بهبود کیفیت و افزایش زمان بازماندگی گوشت ماهی بسیار اهمیت دارد. لذا در این پژوهش سعی بر آن بود تا با یخ ازنه میزان ماندگاری و کیفیت گوشت بالا رود. ابتدا تعدادی ماهی قزل‎آلای رنگین‎کمان با وزن 10±300 خریداری گردید و بلافاصله به آزمایشگاه ایران واقع در مشهد انتقال یافت. ماهیان به چهار گروه شاهد (A)، دوز 3 گرم ازن (B) و 4 گرم ازن (C) و 5 گرم ازن به همراه آب نمک 5%  (D) در 50 کیلو یخ تیمار گردیدند. روزانه تا روز دوازدهم میزان فساد بر اساس جدول  WHO به دست آمد. همچنین نمونه‎گیری بافت پوست و گوشت و آبشش یک روز در میان تا روز دوازدهم برای بررسی میکروبی توسط محیط کشت (PCA) کشت و  شمارش گردید و میزان هیستامین، پراکسید (PV) و TVN1 به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که  نمونه A (شاهد) بیشترین فساد و بیشترین تعداد باکتری را به صورت معنی‎داری در سطح و عمق بافت در روزهای دهم را داشته است (05/0P<). مقادیر پراکسید و TVN در نمونه ماهی‏های B کمتر بوده و نسبت به بقیه نمونه‎ها افزایش معنی‎داری نداشته (05/0P<) و تغییرات هیستامین در تمام نمونه‎ها معنی‎دار نبوده است (05/0P<). نمونه‎های با تیمار ازن کیفیت و طعم بهتری داشتند. بدین ترتیب می‎توان استنباط کرد که یخ ازن، ماده مؤثری برای افزایش ماندگاری آبزیان به شمار می­آید.


کلیدواژه‌ها

Aberoumand, A.; (2010). Use of  modified atmosphere and ozone treatment in fish preservation. World Journal of Fish and Marine Sciences, 2(3): 254-257.
Alavi, Y.; Sadegh, M.; (2007).  Effect of dietary supplement marine Gammarus milled on growth and survival of larvae of  rainbow trout. Journal of Animal Husbandry and Fisheries; 77. (in Persian)
 Aubourg, S.P.; Testi, S.; Sanxuás, M.; Gil, C.; Barros-Velázquez, J.; (2009). Improved quality and shelf life of farmed trout (Oncorhynchus mykiss) by whole processing in a combined ozonised flow ice refrigeration system. International Journal of Food Science & Technolog; 1595-1601.
Campos, C. A.;  Rodríguez, Ó.;   Losada, V.;   Aubourg, S.P.; Velázquez, J. B.; (2005). Effects of storage in ozonised slurry ice on the sensory and microbial quality of sardine (Sardina pilchardus). International Journal of Food Microbiology; 121-130.
Campos, C.A.; Losada, V.; Rodríguez, Ó.; Aubourg, S.P.; Velázquez, J.B.; (2006). Evaluation of an ozone–slurry ice combined refrigeration system for the storage of farmed turbot (Psetta maxima). Food Chemistry; 223-230.
Connell, J.J.; (2001). Quality Control in fish industry. FAO Torry Research Station in partnership with Support unit for International Fisheries and Aquatic Research, (SIFAR).
Egan, H.; Krik, R.S.; Sawyer, R.; (1997). Pearsons Chemical Analysis of Foods .(9th edn), pp. 609-634.
Eskash, R.; (1991). Food and Agriculture Organization of the United Nations' global pollution problem in the fishing industry, published Pillars of Budget and Planning Fisheries. (in Persian)
Fei, L.; Shu-Lai, L.; Ran, L.; Yi-Cheng, D.; Yu-Ting, D.; (2012). Combined Effect of Ozonized Water Pretreatment and Ozonized Flake Ice on Maintaining Quality of Japanese Sea Bass (Lateolabrax japonicus). Journal of Aquatic Food Product Technology; 168-180.
 Galarini, R.; Emerson, L.; (1996). Heavy metals and histamine in fish products. Histamine content during 1988-1995. Industries Alimentary; 35 (353): 1194-1198.
Harrigan, W.F.; (1998). Laboratory methods in food microbiology. 3rd Edition. Academic Press, California, USA, pp. 228-234.
Hosseini, S.V.; Rezaei, M.; Sahari, M.A.; Hosseini, H.; (2003). Effect of frozen storage on the sensory evaluation of the quality fat mullet golden (Liza aurata). Journal of Marine Sciences; 31-40. (in Persian)
Kharjzadeh, D.; (2003). Health Food. published by the light of knowledge, Second Edition. (in Persian)
Khorramgah, M.; Rezaei, M.; (2012). Chemical and sensory changes of kutum (Rutilus frisii kutum) during frozen storage (-18ºC). JFST; 37(9). (in Persian)
 Kuda, T.;  Mihara, T.;  Yano, T.; (2007). Detection of histamine and histamine-related bacteria in fish-nukazuke, a salted and fermented fish with rice-bran, by simple colorimetric microplate assay. Food Control; 677-681.
Mashak, Z.; Moradi, B.; Moradi, B.; (2011). Determination of histamine in fish: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Purchased from fish sales centers in Tehran. Journal of Food Hygiene; 39-47. (in Persian)
Mumnasinghe, DM.S.; Ohkubo, T.; Sakai, T.; (2005). The lipid peroxidation induced changes of protein in refrigerated yellowtail minced meat. Fishcries Science; 71: 462-464.
Piñeiro,C.; Barros-Velázquez, J.;  Aubourg, S.P.; (2004). Effects of newer slurry ice systems on the quality of aquatic food products: a comparative review versus flake-ice chilling methods. Trends in Food Science & Technology; 575-582.
Rice, R.G.; Wrenn, R.H.; (2007). Improving Fish Quality By Means of Ozone at Fresher than Fresh, Inc. IOA Conference and Exhibition Valencia, 1-8.
Ritola, O.;   Lyytikäinen, T.;  Pylkkö, P.;  Mölsä, H.; Lindström-Seppä, P.; (2000). Glutathione-dependent defence system and monooxygenase enzyme activities in Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) exposed to ozone. Aquaculture; 219-233.
Rodríguez, Ó.; Velázquez, J.B.; Piñeiro C.; Gallardo, J.M.; Aubourg, S.P.; (2006). Effects of storage in slurry ice on the microbial, chemical and sensory quality and on the shelf life of farmed turbot (Psetta maxima). Food Chemistry; 270-278.
Salimi, B.; (2012). Effects of different levels of the Total Volatile Nitrogen (TVN) diet on the growth and survival of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of veterinary Labratoary Research; 1: 74-74 (in Persian)
Schuur, A.M.; (2003). Evaluation of biosecurity applications for intensive shrimp farming.  Aquacultural Engineering; 3-20.
Vaz-Velho,M.; Silva, M.; Pessoa, J.;  Gibbs, P.; (2006). Inactivation by ozone of Listeria innocua on salmon-trout during cold-smoke processing. Food Control; 609-616.
Vida, P.; (2006). Quality control and testing of food chemicals. University of Tehran Publication. P: 332. (in Persian)