با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع ‏غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ‏خوزستان، اهواز، ایران‏

10.30473/eab.2023.60579.1849

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تزریق هورمون­های PMSG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل تولیدمثل انجام گرفت. تعداد 75 رأس میش به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول بدون برنامه همزمان­سازی فحلی و بدون تزریق هورمونی (شاهد) بود. به 4 گروه دیگر اسفنج پروژسترونی درون مهبلی (MAP) به مدت 14 روز قرار داده شد. همزمان با خروج این منبع پروژسترونی تحت تیمار با: 1- تزریق 500 واحد هورمون PMSG، 2- تزریق 100 میکروگرم GnRH، 3- تزریق 500 واحد هورمون PMSG بعلاوه تزریق 100 میکروگرم GnRH و 4- بدون تزریق (فقط MAP) قرار گرفتند. تعداد یک رأس قوچ عربی سالم و بارور به ازای هر 5 راس میش تعلق گرفت. رفتار فحلی میش­ها در حضور قوچ­ها به مدت 7 روز ثبت شد. درصد وقوع فحلی، میزان بازگشت به فحلی، طول مدت آبستنی، نرخ زایش، نرخ بره­زایی، نرخ دوقلوزایی، نرخ تزاید گله و نسبت تولد بره‏های نر و ماده تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P>). تزریق هورمون‌های PMSG و GnRH توانستند زمان بروز فحلی پس از حذف منبع پروژسترونی را در مقایسه با تیمار اسفنج به تنهایی کاهش دهند (05/0>P). وزن تولد و وزن 30، 60 و 90 روزگی در بره­ها، هر چند تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتند (05/0>P)، اما تأثیر مشخصی از تزریق هورمون­ها بر این فراسنجه­ها مشاهده نشد. بطور کلی، تزریق PMSG و GnRH در برنامه همزمان­سازی فحلی میش عربی با اسفنج هرچند از نظر زمان شروع فحلی یک روش موثر بوده، اما نتوانستند تاثیر بسزایی بر سایر فراسنجه­های تولیدمثلی حیوان طی فصل تولیدمثلی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abu El-Ella, A.A., Teleb, D.F., Abdel-Hafez, M.A.M., & Deghedy, A.M. (2016). Appraisal of different protocols for estrus synchronization in local Rahmani sheep. Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences, 65(4121), 1-16.
Ali, A. (2007). Effect of time of eCG administration on follicular response and reproductive performance of FGA-treated Ossimi ewes. Small Ruminant Research, 72(1), 33-37.
Amarantidis, I., Karagiannidis, A., Saratsis, P.H., & Brikas, P. (2006). Efficiency of methods used for estrous synchronization in indigenous Greek goats. Small Ruminant Research, 52(3), 247-252.
Awel, H., Eshetu, L., Tadesse, G., Birhanu, A., & Khar, S.K. (2009). Estrus synchronization in sheep with synthetic progestagens. Tropical Animal Health and Production, 41(7), 1521.
Babazadeh Aghdam, R., Moghaddam, GH., Daghighkia, H., Rafat, S.A., Bakhshayesh Kgiabani, A. & Moghaddam, S. (2018). Effect of estrus synchronization and GnRH on some serumic indices and pregnancy rate of Makui sheep during the breeding season. Veterinary Clinical Pathology, 12(3), 219-231.
Bakker, J. & Baum, M.J. (2000). Neuroendocrine regulation of GnRH release in induced ovulators. Frontiers in Neuroendocrinology, 21(3), 220-262.
Boscos, C.M., Samartzi, F.C., Dellis, S., Rogge, A., Stefanakis, A. & Krambovitis, E. (2002). Use of progestagen–gonadotrophin treatments in estrus synchronization of sheep. Theriogenology, 58(7), 1261-1272.
Cavalcanti, A.D.S., Brandeo, F.Z., Nogueira, L.A.G., & Fonseca, J.F.D. (2012). Effects of GnRH administration on ovulation and fertility in ewes subjected to estrous synchronization. Revista Brasileira de Zootecnia, 41(6), 1412-1418.
Das, G.K., Naqvi, S.M.K., Gulyani, R., Pareek, S.R., & Mittal, J.P. (2000). Effect of two doses of progesterone on estrus response and fertility in acycling crossbred Bharat Merino ewes in a semi-arid tropical environment. Small Ruminant Research, 37(1-2), 159-163.
Deligiannis, C., Valasi, I., Rekkas, C.A., Goulas, P., Theodosiadou, E., Lainas, T., Amiridis, G.S. (2005). Synchronization of ovulation and fixed time intrauterine insemination in ewes. Reproduction in Domestic Animals, 40(1), 6-10.
Elisea, J.A.Q., Cruz, U.M., Valenzuela, F.D.A., Calderon, A.C., Reyna, A.G., Magana, A.L., Navarro, S.A.S., & Reyes, L.A. (2011). The effects of time and dose of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) on reproductive efficiency in hair sheep ewes. Tropical Animal Health Production, 43, 1567-1573.
 
Eppleston, J., Evans, G., & Roberts, E.M. (1991). Effect of time of PMSG and GnRH on the time of ovulation, LH secretion and reproductive performance after intrauterine insemination with frozen ram semen. Animal Reproduction Science, 26(3-4), 227-237.
Felker, C.D., Fields, S.M., Powers, G.E., & Hallford, D.M. (2011). Conception rates and serum progesterone profiles in rambouillet ewes treatd with intravaginal progesterone and prostaglandin F2α injections. American Society Animal Science, 62, 120-123.
Gardon, J.C., Escribano, B., Astiz, S., & Ruiz, S. (2015). Synchronization protocols in Spanish Merino sheep, reduction in time to estrus by the addition of eCG to a progesterone-based estrus synchronization protocol. Annals of Animal Science, 15(2), 409-418.
Godfrey, R.W., Collins, J.R., Hensley, E.L., & Wheaton, J.E. (1999). Estrus synchronization and artificial insemination of hair sheep ewes in the tropics. Theriogenology, 51(5), 985-997.
Habibizad, J., Riasi, A., & Kohram, H. (2016). Folicular dynamics and progesterone and oestradiol concentrations during the estrus cycle of Naein's ewes. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), 21-31.  
Hafez, E.S.E. (1993). Reproductive cycles In, Reproduction in Farm Animals. Philadelphia, Lea & Febiger.
Hasani Dashtapeh, N., Ebrahimi, M., & Rafat, S.A. (2017). Study of changes in blood progesterone concentration using three methods of synchronization of estrus in Ghezel ewes. 4th National conference on Livestock, Poultry and Aquatic Management.
Hashemi, M., Safdarian, M., & Kafi, M. (2006). Estrous response to synchronization of estrus using different progesterone treatments outside the natural breeding season in ewes. Small Ruminant Response, 65, 279-283.
Hashim, N.H. & Sembiring, M. (2013). Time of PMSG administration, Effect on progesterone and estradiol concentration in synchronized ewes. Biomedical Research, 24(1), 7-12.
Husein, M.Q. & Haddad, S.G. (2006). A new approach to enhance reproductive performance in sheep using royal jelly in coMAPrison with equine chorionic gonadotropin. Animal Reproduction Science, 93, 24-33.
Kamani, A., Khodaei Motlagh, M., Kazemi Benanchari, M. & Moradi, M.H. (2020). Effect of pregnant mare serum gonadotropine (PMSG) and gonadotropin releasing hormone (GnRH) combination on estrous synchronization in Farahani ewes. Research on Animal Production, 11(27), 82-87.
Karaca, F., Ataman, M.B., & Coyan, K. (2009). Synchronization of estrus with short-term and long-term progestagen treatments and the use of GnRH prior to short-term progestagen treatment in ewes. Small Ruminant Response, 81, 185-188.
Karagiannidis, A., Varsakeli, S., Karatzas, G., & Brozos, C. (2001). Effect of time of artificial insemination on fertility of progestagen and PMSG treated indigenous Greek ewes, during non-breeding season. Small Ruminant Research, 39(1), 67-71.‏
Khaldari, M., Tajik, P., Afzalzadeh, A., & Farzin, N. (2004). Eficacy of CIDR and ECG on oestrous synchronization and twining rate in Zandi ewes during the breeding season. Journal of Veterinary Research, 59(2), 141-145.
Khojaste Key, M., Bahrani, M.J., Sadeghipanah, A., Babaee Yazdi, A., & Raghebian, M. (2012).  The economic appraisal of Zandi ewe performances treated with Progesterone and PMSG under a field condition in the out of breeding season. Journal of Animal Science and Research, 91(1), 45-58.
Koyuncu, M., & Altıcekic, S.O. (2010). Effects of progestagen and PMSG on estrous synchronization and fertility in Kivircik ewes during natural breeding season. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23(3), 308-311.
 
Kridli, R.T., Al-Khetib, S.S. (2006). Reproductive responses in ewes treated with eCG or increasing doses of royal jelly. Animal Reproduction Science, 92, 75-85.
Lamrani, F., Benyounes, A., Sulon, J., Khaldi, G., Rekik, R., Bouraoui, B., & Tahar, A. (2008). Effects of repeated use of PMSG on reproductive performances of the Ouled Djellal ewes. Journal of Animal Veterinary and Advances, 2, 22-30.‏
Luther, J.S., Grazul-Bilska, A.T., Kirsch, J.D., Weigl, R.M., Kraft, K.C., Navanukraw, C., Pant, D., Reynolds, L.P., & Redmer, D.A. (2007). The effect of GnRH, eCG and progestin type on estrous synchronization following laparoscopic AI in ewes. Small Ruminant Research, 72(2-3), 227-231.
Martemucci, G., & D’Alessandro, A.G. (1999). Strategies for improving reproductive efficiency in sheep. Pharmacological synchronization of estrus and ovulation. Agricultural Research, 183, 3-18.
Menchaca, A., Miller, V., Salveraglio, V., & Rubianes, E. (2007). Endocrine, luteal and follicular responses after the use of the short-term protocol to synchronize ovulation in goats. Animal Reproduction Science, 102(1), 76-87.‏
Moakhar, H.K., Kohram, H., Shahneh, A.Z., & Saberifar, T. (2012). Ovarian response and pregnancy rate following different doses of eCG treatment in Chall ewes. Small Ruminant Research, 102(1), 63-67.
Naderipour, H., Yadi, J., Shad, A.G., & Sirjani, M.A. (2012). The effects of three methods of synchronization on estrus induction and hormonal profile in Kalkuhi ewes, A coMAPrison study. African Journal of Biotechnology, 11(2), 530-533.
Nasser, S.O., Wahid, H., Aziz, A.S., Zuki, A.B., Azam, M.K., Jabbar, A.G., & Mahfoz, M.A. (2012). Effect of different oestrus synchronizations protocols on the reproductive efficiency of Dammar ewes in Yemen during winter. African Journal of Biotechnology, 11(37), 9156-9162.
Noorbakhsh, H., Soukhtezari A., Kheradmand A., Khaldari M., & Khaldari, M. (2017). Study on the estrous synchronization and fertility rate using sponge and PMSG out of reproductive season in Bakhtiari sheep in
Khorramabad. The 10th national veterinary congress of clinical sciences in Iran.
Oladimeji B.S., Osinowo, O.A., Alawa, J.P. & Hambolu, J.O. (2001). Seasonal effects on oestrus patterns and progesterone profiles of Yankasa ewes of different age-groups in the sub-humid tropics. Nigerian Journal of Animal Production, 28(1), 211-216.
Olfati, A., & Moghaddam, G. (2013). Effects of GnRH agonist (cinnarelin) on reproductive performance in synchronized Iranian crossbred ewes during the breedings season. Slovak Journal of Animal Science, 46, 1-6.
Reyna, J., Thomson, P.C., Evans, G., & Maxwell, W.M.C. (2007). Synchrony of ovulation and follicular dynamics in Merino ewes treated with GnRH in the breeding and non‐breeding seasons. Reproduction in Domestic Animals, 42(4), 410-417.
Rosado, J., Silva, E. & Galina, M.A. (1998). Reproductive management of hair sheep with progesterone and gonadotropins in the tropics. Small Ruminant Research, 27(3), 237-242.
Safdarian, M., Kafi, M. & Hashemi, M. (2006). Reproductive performance of Karakul ewes following different oestrous synchronization treatments outside the natural breeding season. South African Journal of Animal Science, 36(4), 229-234.
Satterfield, M.C. (2005). Evaluation of the effect of progesterone CIDR devices on circulating levels of progesterone in cyclic ewes, Doctoral dissertation, Texas A and M University.
Schneider, F.A.L.K., & Rehbock, F.R.A.N.K. (2003). Induction of fertile cycles in the Blackhead sheep during the anoestrus period. Archives Animal Breeding, 46(1), 47-61.
Sirjani, M.A., Shahir, M.H., Kohram, H., Eskandarinasab, M.P. (2011). The effect of GnRH injection on prolificacy in Afshari ewes. The First National Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies.
Timurkan, H., & Yildiz, H. (2005). Synchronization of oestrus in Hamdani ewes, The use of different PMSG doses. Bulletin-Veterinary Institute in Pulawy, 49(3), 311-314.‏
Titi, H.H., Kridli, R.T., & Alnimer, M.A. (2010). Estrus synchronization in sheep and goats using combinations of GnRH, progestagen and prostaglandin F2α. Reproduction in Domestic Animals, 45(4), 594-599.
Turk, G., Gur, S., Sönmez, M., Bozkurt, T., Aksu, E.H., & Aksoy, H. (2008). Effect of exogenous GnRH at the time of artificial insemination on reproductive performance of Awassi ewes synchronized with progestagen-PMSG-PGF2α combination. Reproduction in Domestic Animals, 43(3), 308-313.
Twagiramungu, H., Guilbault, L.A., & Dufour, J.J. (1995). Synchronization of ovarian follicular waves with a gonadotropin-releasing hormone agonist to increase the precision of estrus in cattle, a review. Journal of Animal Science, 73(10), 3141-3151.
Youngquist, R.S., & Threlfall, W.R. (2007). Current therapy in large animal theriogenology. Secound edition, WB Saunders Co, Philadelphia USA. 379-382, 706-711.
Zamiri, M.J. (2012). Physiology of reproduction. Haghshenas publication, 157-200. 
Zeleke, M., Greyling, J.P.C., Schwalbach, L.M.J., Muller, T. & Erasmus, J.A. (2005). Effect of progestagen and PMSG on oestrous synchronization and fertility in Dorper ewes during the transition period. Small Ruminant Research, 56(1-3), 47-53.
Zonturlu, A.K., Aral, F., Ozyurtlu, N., & Yavuzer, U. (2008). Synchronization of estrus using FGA and CIDR intravaginal pessaries during the transition period in Awassi ewes. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(9), 1093-1096.