با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی مقایسه‌ای بیولوژی تولیدمثلی ‏گاوماهی قفقازی ‏Knipowitschia ‎caucasica (Berg, 1916)‎‏ در دو منطقه خلیج ‏گرگان و تالاب گمیشان

بهمن چپرلی؛ رحمان پاتیمار؛ رسول قربانی؛ کیاوش گلزاریان پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/eab.2020.45850.1703

چکیده
  جهت مطالعه ویژگی‌های تولیدمثلی گونه گاوماهی قفقازی (K. caucasica) تعداد 149 نمونه از خلیج گرگان و تعداد 192 نمونه از تالاب گمیشان به‌صورت ماهانه از بهمن‌ماه 92 تا اردیبهشت‌ماه 93 با استفاده از تور پره صید شد. در این تحقیق فاکتورهای مرتبط با تولید مثل از قبیل نسبت جنسی، شاخص نمو گنادی، هم آوری مطلق، هم آوری نسبی محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان مورد ...  بیشتر

نخستین مطالعه ساختار سنی، الگوی رشد و سن اولیه تولیدمثل در جمعیت‌های گونه قورباغه مردابی (Pelophylax ridibundus) در زیستگاه‌های شمالی و جنوبی استان خوزستان

اشرف جزایری؛ فهیمه صابری؛ طیبه محمدی

دوره 8، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.30473/eab.2019.6208

چکیده
  چکیده اسکلتوکرونولوژی یک روش مطمئن تعیین سن است اما در دوزیستان بی‌دم مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای نخستین بار در سطح کشور ایران توأم با بررسی ساختار سنی جمعیت، الگوی رشد و سن اولیه تولیدمثل در میان جمعیت‌های گونه قورباغه مردابی در نواحی شمالی و جنوبی استان خوزستان پرداخته شد. به این منظور، 20 نمونه ...  بیشتر